no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
adsads

ادامه مطلب

DOC
بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو درمنطقه چرام  : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
doc
تعداد صفحات : 95
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته کشاورزی - گرایش زراعت و اصلاح نباتات
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
9000 تومان
9000 تومان – خريد


کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.دیجی لود در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو درمنطقه چرام ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو درمنطقه چرام:

       به منظور بررسی اثر محلول­پاشی نانوذرات آهن و روی بر عملکردو درصد پروتئین گیاه ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو آزمایشی بصورت فاكتوريل با طرح پايه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در کرت هایی به ابعاد 4×5 متر یا20 متر مربع درسال 1391در منطقه چرام انجام شدفاکتورهای آزمایش شامل4سطح نانوذرات اکسیدآهن (ppm750،500 ،250،0)ونانوذرات اکسیدروی سه سطح (ppm 0،20،50)بود .محلول پاشی در دو مرحله ساقه دهی وگل دهی صورت گرفت ومراقبت های لازم در طول دوران داشت بعمل آمد نتایج تجزیه واریانس  نشان داد که اثر محلول­پاشی آهن بر تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه وعملکرد اقتصادی و میزان پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیکی، تعدادگره در ساقه اصلی در سطح احتمال1  % معنی دارشد وبر ارتفاع بوته درسطح 5  % معنی دار گردید. محلول پاشی با سطوح مختلف روی برعملکرد بیولوژی، تعداد دانه درغلاف، وزن هزاردانه ومیزان پروتئین در سطح 1 % معنی دار و ارتفاع بوته وتعداد غلاف در بوته در سطح 5  % معنی دار گردیدند و برتعداد گره اثر معنی داری مشاهده نگردید.

اثر متقابل سطوح مختلف نانو اکسید آهن و روي بر عملکرد بیولوژیکی، تعداد غلاف در بوته وعملکرد اقتصادی در سطح احتمال يک درصد معني دار بوده وبر ارتفاع بوته وتعداد دانه درغلاف در سطح 5  % معنی دار گردیدند و میزان پروتئین، تعدا گره درساقه و وزن هزار دانه  تأثير معني داري نداشت. بيشترين عملکرد  مربوط به تيمار Fe3 Zn2 و کمترین عملکردمربوط به تیمار Fe0  Zn0  داشت. از لحاظ میزان پروتئین تیمار Fe500 Zn50 بیشترین میزان و تیمار  Fe0 Zn20کمترین میزان را داشتند.

 

مقدمه بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش

افزایش جمعیت جهان قبل از هر چیز به معنای افزایش تقاضا برای مواد غذایی است. به خصوص که سه چهارم جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه یافته زندگی می‌کنند که تولید مواد غذایی تنها، اندکی با رشد جمعیت همراه و همگام است. قسمت اعظم مواد غذایی که بشر مصرف می کند، از طریق گیاهان( 80  %) تامین می‌شود و در این میان حبوبات از اهمیت ویژه ای برخوردارند. افزایش تولید محصولات کشاورزی برای هماهنگی با تقاضای روزافزون منابع غذایی اجتناب ناپذیر است. حبوبات بعد از غلات مهمترین منبع غذایی بشر بخصوص از نظر پروتئین به شمار می آیند و ازجمله مهمترین گیاهان زراعی و غنی از پروتئین هستند که در دنیا کشت می شوند و به شرایط مختلف آب وهوایی از معتدل تا گرم سازگار شده اند (مجنون حسینی، 1383).

ماش به علت دوره رشد و نمو کوتاه‌، قابلیت تثبیت نیتروزن هوا، تقویت زمین وجلوگیری از فرسایش خاک بر سایر گیاهان به منظور کشت دوم برتری دارد. دانه ماش به واسطه داشتن 25 درصد پروتئین و340 کالری انرژی که از 100گرم دانه خشک آن حاصل می شود از منابع مهم تامین کننده پروتئین گیاهی برای انسان به شمار می رود (Ghavami et al ,2000).

یک برنامه کودی متوازن از عناصر میکرو و ماکرو برای تولید بیشتر همراه با عملکرد وکیفیت لازم است (Sawan et al ., 2001). برای رشد و تولید کافی میکرو و مغذی ها در مقدار کم مورد نیاز می باشد. کمبود این عناصر باعث نقصان بزرگی در فرایندهای متابولیکی و فیزیولوژیکی گیاه می شود (Bacha et al .,1997).

خاک های آهکی بیش از30  % خاک های سطح زمین را می پوشانند و بیشتر در نواحی خشک و نیمه خشک قرار دارند. گیاهانی که در این خاک ها می رویند بدلیل pH بالا معمولا با کمبود عناصر میکرو روبرو هستند (Yen,p.y.,w,p  et al.1988).

یکی از مهمترین نقش های میکرو المنت توازن فعالیت های فیزیولوژی است بعلاوه این عناصر نقش حیاتی در بیرون کردن CO2 گیاه و در نهایت بهبود ویتامین A و فعالیتهای سیستم ایمنی دارند(Narimani et al., 2010). آنها همچنین نقش مهمی در تقسیم سلول و توسعه بافت های مریستمی، فتوسنتز، تنفس و افزایش سرعت رسیدن گیاه دارند  .(Zeidan et al ., 2010)

مشکل اساسی کاربرد خاکی میکرومغذی ها آلودگی خاک است و از آنجایی که مردم نگران محیط زیست هستند و برگ گیاهان بهتر از کاربرد خاکی میکرومغذی را جذب می کند روش برگ پاشی بنا نهاده شد(Bozorgi et al., 2011) تغذیه برگی به نسبت یک تکنیک و بحث جدیدی است که کودهای مایع بصورت مستقیم روی برگ گیاهان بکار برده می شوند (Bernal et al ., 2007). در سراسر دنیا میکرومغذی ها مانند آهن، مس، منگنز و روی در خاک های نواحی خشک و نیمه خشک به صورت محلول پاشی استفاده می گردد Kaya, M  et al ., 2005)).

بدلیل بعضی ویژگیهای خاک مانند pH بالا، آهک یا بافت سنگین ریشه های گیاهان قادر به جذب بعضی از مواد غذایی مهم مانند روی نیستند در چنین شرایطی محلول پاشی درمقایسه با کاربردخاکی بهتر است (Kinaci et al,2007).

Ghasemian et al., 2010)) دریافت اند که  بر اساس ویژگیهای خاک محلول پاشی 20-6 برابر از کاربرد خاکی موثرتر است. روی وآهن نقش های مختلفی را در گیاه عهده دار هستند از جمله شکل گیری، تمایز و بکار گیری اسیمیلات های فتوسنتز(Sawan et al.,2008).

روی یک نقش تخصصی در سنتز پروتئین ها, RNA,DNAدارد(Kobraee et al., 2011 ).نقش اصلی روی در گیاه مشخص نیست (Nasri et al.,2011). این نویسندگان نیز دریافتند گرچه روی یک عنصر مهم برای رشد است اما در میزان زیاد باعث مسمومیت می گردد.

فقدان روی در گیاهان بدلیل این واقعیت است که روی غیر قابل حل در خاک می باشد وکاهش رشد ونمو سلول یکی از علائم کمبود روی است(Ghasemian et al.,2010).عنصر آهن در فعالت های خیلی از آنزیمها مانند سیتوکروم ها، فردوکسین، سوپر اکسیدها، دیسموتاز (SOD)، کاتالاز(CAT) و پراکسیداز، نیترات ردوکتاز شرکت می کند (Kobraee et al., 2011) گزارش دادند که فقدان آهن وروی سبب محدودیت رشد، همزیستی، تشکیل گره ها، فتوسنتز، تولید ماده خشک واختلالات تغذیه ای می شود و واکنش های انتقال الکترون نیازمند روی و آهن هستند.

آهکی بودن اکثر خاکهای ایران پایین بودن قابلیت جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ومقرون به صرفه نبودن استفاده از کلات های آهن و روی جهت رفع کمبود آنها در گیاهان وهمچنین ویژگیهای عناصر نانو از جمله افزايش قابليت جذب این عناصر توسط گياه وهمچنین افزایش تولیدات وکیفیت آنها در کنار حفظ محیط زیست ومنابع کره زمین باعث شده که این تحقیق در زمینه بررسی اثر محلول پاشی ذرات نانواکسید آهن وروی بر عملکرد و در صد پروتئین  ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو انجام گیرد.

 

نتيجه گيري

نتایج مقايسه ميانگين دانکن نشان داد که همه صفات موجود موقعی که آهن در سطح Fe3 قرار دارد حداکثر وموقعی که آهن در سطح Fe0  است  در کمترین میزان می باشند. سطح Fe1وFe2دارای پروتئین کمتر از Fe3 وبیشتر از Fe0 می باشند واختلاف معنی داری با همدیگر ندارند ولی در سایر صفات  Fe3 بیشتر از Fe2 وFe2 بیشتر Fe1 ودر نهایت Fe1 بیشتر از Fe0 است .

همچنین نتایج مقایسه میانگین این صفات در سطوح مختلف روی نشان داد که سطح Zn2 دارای بیشترین وزن بوته ، دانه در غلاف و پروتئین می باشند در حالی که Zn0  دارای کمترین میزان این سه صفت می باشند وZn1 دارای یک حالت حدواسط می باشند  سایر صفات در سطوح مختلف روی در سطح 1  %  با همدیگر اختلاف معنی داری نداشتند.

مقايسه ميانگين اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی نشان می دهد بیشترین میزان در صد پروتئین مربوط به سطح اثر متقابل Fe2درترکیب باZn2 و کمترین میزان پروتئین  در سطح اثر متقابل Fe0 ترکیب باZn0 بود

مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف نانو اکسید آهن و روی  بر تعداد دانه در غلاف ،وزن هزاردانه ،میزان پروتئین در سطح احتمال يک درصد معني دار بوده و بر ساير صفات مورد بررسي تاثير معني داري نداشت.  این امر نشان می دهد که مصرف Fe3در ترکیب با Zn2بجز تعداد گره در ساقه بهترین تاثیر را داشته است و کمترين مقدار مربوط به زماني بود که هيچ عنصری مصرف نگرديده بود.

 

فهرست جدول ها

فهرست مطالببررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش

چکید1
مقدمه2
فصل اول: کليات4
1-1- اهميت و خواص حبوبات5
1-1-1-محتويات دانه ماش شامل7
1-2- تاريخچه و پيدايش ماش7
1-3-فيزيولوژی ماش8
1-4 -منشا و پراکندگي جغرافيايي ماش9
1 -5- سطح زيرکشت و ميزان توليد ماش درجهان10
1-6- خصوصيات مورفولوژيکي ماش11
1-7- سازگاری ماش12
1-8- خصوصيات رشد13
1-9- خصوصيات جوانه زني13
1-10- مشخصات اکولوژيکي و زراعي ماش14
1-11- رطوبت15
1-12- درجه حرارت16
1-13- فتوپریود (طول روز)17
1-14- عرض جغرافیایی17
1-15- نياز کودي17
1-16-تناوب زراعی18
1-17-  عملکرد19
1-18- عمليات زراعي19
1-18-1 -تاریخ کاشت19
1-18-2-روش کاشت و میزان بذر19
1-18-3- تراکم و الگوی کاشت20
1-18-4 –داشت21
1-18- 5 -آفات و بیماریها21
1-18-6- علف هاي هرز22
1-18-7-برداشت22
1-19- سطح زیر کشت ماش در ایران23
1-20-ارقام ماش در ايران24
فصل دوم: بررسي منابع25
2- بررسی منابع165
مروری بر تحقیقات انجام گرفته26
فصل سوم: مواد و روش ها34
3-1- مشخصات طرح آزمايشی35
3-2- فاكتورهاي آزمايش35
3-3- تیمارهای آزمایش35
3-3-1- زمان و محل اجراي آزمايش36
3-4- خصوصيات اقليمي منطقه چرام36
3-5- مشخصات خاک محل37
3-6- آماده سازي زمين و کاشت37
3-7- عمليات داشت38
3-8- عمليات برداشت38
3-9- اندازه گيری صفات39
3-9-1-عملکرد اقتصادی39
3-9-2- عملکرد بیولوژی39
3-9-3- وزن هزار دانه39
3-9-4- تعیین در صد پروتئین39
3-9-5- تعیین ارتفاع بوته39
3-9-6- تعداد بذر در غلاف39
3-9-7- تعداد گره در ساقه اصلی39
3-9-8- تعداد غلاف در بوته39
3-10- تجزيه های آماری39
فصل چهارم: نتیجه گیری و بحث41
4-نتایج و بحث42
4 -1- اثر تيمارها بر ارتفاع بوته43
4– 1 – 1 – اثر سطوح مختلف نانواکسید آهن بر ارتفاع در بوته43
4 – 1 – 2 – اثر سطوح مختلف نانواکسید روی  بر ارتفاع بوته44
4 – 1 – 3 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر ارتفاع بوته44
4 -2- اثر تيمارها برتعداد غلاف در بوته45
4-2-1 اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد غلاف در بوته45
4-2-2- اثر سطوح مختلف روی بر تعداد غلاف در بوته46
4 – 2– 3 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد غلاف بوته47
4 -3- اثر تيمارها برتعداد  دانه در غلاف48
4-3-1 -اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد دانه در غلاف48
4-3-2-اثر سطوح مختلف نانواکسیدروی بر تعداد دانه در غلاف49
4 –3– 3 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد دانه در غلاف50
4 -4- اثر تيمارها بر عملکرد بیولوژیکی51
4-4-1- اثر سطوح مختلف نانواکسید آهن بر عملکرد بیولوژیکی51
4-4-2- اثر سطوح مختلف نانواکسید روی بر عملکرد بیولوژیکی52
4 –4– 3 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر بیولوژیکی بوته53
4 -5- اثر تيمارها بر بر وزن هزار دانه54
4-5-1- اثر سطوح مختلف آهن بر وزن هزار دانه54
4-5-2- اثر سطوح مختلف روی بر وزن هزار دانه55
4 –5– 3 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بروزن هزار56
4 -6- اثر تيمارها بر تعداد گره در بوته57
4-6-1-اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد گره در بوته57
4-6-2-اثر سطوح مختلف روی بر تعداد گره در بوته58
4 –6– 3 – اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد گره درساقه59
4 -7- اثر تيمارها بر عملکرد دانه در متر مربع60
4-7-1-اثر سطوح مختلف آهن بر عملکرد دانه در متر مربع60
4-7-2-اثر سطوح مختلف روی بر عملکرد اقتصادی61
4-7-3- اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برعملکرد دانه در متر مربع62
4-7-4- اثر سطوح مختلف آهن بر میزان پروتئین63
4 –7– 5- اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید روی برمیزان پروتئین64
4-8-6-  اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برمیزان پروتئین65
4-8-آنالیز واریانس یک طرفه متغییر در سطوح مختلف نانواکسید آهن وروی67
4-9- نتيجه گيري68
4-10- پيشنهادات68
فصل پنجم : منابع70
5- فهرست منابع
جدول 1-1 سطح زیر کشت، میزان تولید وعملکرد ماش سبز در دنیا و نیز چند کشور آسیایی (فائو 2008)10
جدول 1- 2-تناوب ماش با سایر نباتات زراعی مختلف در ایران و آمریکا18
جدول1-3-سطح زیر کشت و مقدار تولید ماش بر حسب استان( آمارنامه کشاورزی 1386)23
جدول3-1 آناليز مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش37
جدول4- 1- تجزیه واریانس ارتفاع بوته، وزن بوته، غلاف در بوته و دانه در غلاف42
جدول4-2- مقایسه میانگین دانکن متغیرهای مختلف در سطوح مختلف آهن و روی66
جدول4-3-نتایج آنالیز واریانس یکطرفه (Anova) متغیر مختلف در سطوح مختلف آهن وروی67

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1- نقشه اجراي طرح36
نمودار 4-1- اثر سطوح تیمار نانواکسیدآهن بر ارتفاع گیاه43
نمودار 4-2- اثر سطوح تیمار نانواکسیدروی بر ارتفاع گیاه44
نمودار 4-3- مقایسه متقابل سطوح روی و آهن بر میزان ارتفاع45
نمودار 4-4- اثر سطوح تیمار نانواکسید آهن بر تعداد غلاف در بوته46
تیمار نمودار 4-5- اثر سطوح نانواکسید روی بر تعداد غلاف در بوته47
نمودار 4-6- مقایسه اثر سطوح نانواکسید روی و آهن بر تعداد غلاف در بوته48
نمودار4-7- تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر تعداد دانه در غلاف49
نمودار 4-8- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر تعداد دانه در  غلاف50
نمودار 4-9- مقایسه اثرمتقابل سطوح روی و آهن بر تعداد دانه در غلاف51
نمودار 4-10-تاثیر سطوح مختلف آهن بر عملکردبیولوژیکی بوته52
نمودار 4-11- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر عملکردبیولوزیکی بوته53
نمودار 4-12- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر وزن بوته54
نمودار 4-13-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر وزن هزار دانه55
نمودار 4-14- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر وزن هزار دانه56
نمودار 4-15- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر وزن هزار دانه57
نمودار4-16-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر تعداد گره در بوته و ساقه اصلی58
نمودار 4-17- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر تعداد گره بوته در ساقه اصلی59
نمودار 4-18- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر تعداد گره در بوته60
نمودار 4-19-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر عملکرد اقتصادی61
نمودار 4-20- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر عملکرد دانه62
نمودار 4-21- مقایسه اثر سطوح روی و آهن بر عملکرد اقتصادی63
نمودار 4-22- تاثیر سطوح مختلف آهن بر میزان پروتئین64
نمودار 4-23- اثر سطوح مختلف سولفات روی بر میزان پروتئین65
نمودار 4-24- مقایسه اثرات متقابل سطوح نانو اکسید آهن و روی بر پروتئین

 

66

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

9000 تومان – اضافه به سبدخرید


مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 5 =