no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
adsads

ادامه مطلب

DOC
ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی
doc
تعداد صفحات : 150
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی
همراه با جداول ، اشکال
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در 150صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان :

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان بود. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری زن و مرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به تعداد 300 نفر تشکیل می­داد. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد نمونه آماری 169 نفر تعیین گردید

. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش نمونه ­گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت گردآوری داده ­های تحقیق از دو پرسشنامه سنجش اخلاق مدیریتی نژاد حسنی (1388) و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996) استفاده شد. پس از جمع­ آوری پرسشنامه ­های توزیع شده، جهت توصیف داده ­های پرسشنامه از روش­های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه­ های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

نتايج نشان مي‌دهد كه بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین مؤلفه های اخلاق مدیریتی (صداقت، دوری از تبعیض، اعتماد، احترام، عدالت) و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان :

 

ﺷﺮاﻳﻂ و ﺟﻮ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري، ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ (طالب­پور و همکاران، 1392). سلامت سازمانی عبارت کلی است که به ادراک کارکنان از محیط کار خود اشاره دارد (لی و همکاران، 2014). سازمانهاي براي اينكه بتوانند در محيط در حال تغيير دائمي خود پايدار بمانند و در دراز مدت قادر باشند با محيط خود سازگار شده و توانايي هاي لازم را براي بقاي خود پيوسته ايجاد كرده وگسترش دهند، لازم است كه از سلامت سازماني برخوردار باشد. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻻﺯﻣـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖﻫــﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭﻱ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤـﻞ ﮐـﺎﺭ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ (حقیقت جو و همکاران، 1388).

از طرفی، اخلاق يك ضرورت و لازمه جامعه سالم است و به علت كاركردها و پيامدهاي مثبت فردي، سازماني و اجتماعي آن است كه همواره توجه دانشمندان، مربيان و مديران سازمان ها را برانگيخته است تا براي حفظ و ارتقاي سطح آن كوشش نمايند. ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﻭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﻪﻃﻮﺭ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻲﺗﻮﺟﻪﺍﻧﺪ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ ﺭﻭ ﺑﻪﺭﻭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ(درگاهی و سادات طهرانی، 1393). بنابراین ضروری به نظر می­رسد که به مسئله سلامت سازمانی و اخلاق مدیریتی که از عناصر مهم رشد و شکوفایی سازمان می­باشند پرداخته شود.

 

فهرست مطالب ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان :

 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • 1-1-مقدمه  2
 • 1-2 عنوان تحقیق  4
 • 1-3 بیان مسأله  4
 • 1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق  8
 • 1-5 اهداف تحقیق  9
 • 1-5-1 اهدف اصلی  9
 • 1-5-2  اهداف فرعی  9
 • 1-6 فرضیات تحقیق  9
 • 1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق  9
 • 1-6-2 فرضیه­های فرعی تحقیق  9
 • 1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10
 • 1-7-1 تعاریف نظری متغیرها 10
 • 1-7-2 تعاریف عملی متغیرها 12
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
 • 2-1 مقدمه  15
 • 2-2- اخلاق مدیریتی  16
 • 2-2-1- معنا و مفهوم اخلاق  16
 • 2-2-2- پیشینه تاریخی مطالعه اخلاق  17
 • 2-2-3- نظریه های اخلاق  18
 • 2-2-3-1- نظریه عاطفی  18
 • 2-2-3-2- نظریه وجدان  19
 • 2-2-3-3- نظریه فلاسفه اسلامی- اراده 20
 • 2-2-3-4- نظریه زیبایی  20
 • 2-2-3-5- نظریه افلاطون  20
 • 2-2-3-6- نظریه پرستش   21
 • 2-2-3-7- نظریه عقلی  21
 • 2-2-3-8- نظریه نظریه کرامت و عزت نفس   22
 • 2-2-4- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی 23
 • 2-2-5- اخلاق در مدیریت و ضرورت مطالعه آن  24
 • 2-2-6- عناصر اخلاق  25
 • 2-2-7- مدل ها و الگوهای رفتار اخلاقی مدیران  26
 • 2-2-7-1- مدل ارائه شده توسط دفت   26
 • 2-2-7-2- مدل ارائه شده توسط دوبرین و همکاران  27
 • 2-2-7-3- مدل ارائه شده توسط رابینز  28
 • 2-2-7-4- مدل ارائه شده توسط ابطحی  29
 • 2-2-7-5- مدل ارائه شده توسط لارنس و کولبرک   29
 • 2-2-8- مولفه های اخلاق  31
 • 2-2-8-1- اعتماد 32
 • 2-2-8-2- عدالت   33
 • 2-2-8-3- صداقت   34
 • 2-2-8-4- دوری از تبعیض     35
 • 2-2-8-5- احترام 35
 • 2-3 سلامت سازمانی  36
 • 2-3 -1- سازمان سالم 37
 • 2-3 -2- مفهوم سلامت   39
 • 2-3 -3- مفهوم سازمان و سلامت سازمانی  40
 • 2-3 -4- ویژگی­های سازمان سالم 43
 • 2-3 -5- اهمیت سلامت سازمانی  44
 • 2-3-6- عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی  46
 • 2-3-7- منابع سلامت سازمانی  47
 • 2-3-8- سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران  48
 • 2-3-9- زيربناي نظري سلامت سازماني  51
 • 2-3-10- ابعاد سلامت سازماني  53
 • 2-4- پیشینه پژوهش   58
 • 2-5- چهارچوب نظری پژوهش   65
 • 2-6- مدل مفهومی پژوهش   66
 • خلاصه فصل دوم 67
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • 3-1- مقدمه  69
 • 3-2- روش تحقیق: 70
 • 3-3- فرایند تحقیق  70
 • 3-4- جامعه آماری   71
 • 3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  72
 • 3-6 ابزار جمع آوری داده ها 72
 • 3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش   74
 • 3-8- روش گردآوری داده­ها 75
 • 3-9- روش تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری   75
 • خلاصه فصل سوم 76
 • فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1- مقدمه  78
 • 4-2 توصیف داده‌ها 79
 • 4-2 -1 توصیف شاخص‌های دموگرافیک    79
 • 4-2 -1-1 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن  79
 • 4-2 -1-2 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت   80
 • 4-2 -1-3 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات   81
 • 4-2 -1-4 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت   82
 • 4-2 -2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش   83
 • 4-2 -3- توصیف کیفی متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های مربوطه  87
 • 4-2 -4- بررسی فرض نرمال  95
 • 4-3- آمار استنباطی: 96
 • خلاصه فصل چهارم 105
 • فصل پنجم: نتیجه گیری ،  بحث و پیشنهادها
 • 5-1-مقدمه  107
 • 5-2- نتایج تجزیه و تحلیل های آماری   108
 • 5-3- بحث و بررسی  111
 • 5-4- پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق و ارائه راهکارها 114
 • 5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده 115
 • 5-6- محدودیت های تحقیق  116
 • خلاصه فصل پنجم 117
 • منابع و مأخذ: 118
 • پیوست ها 129

فهرست جداول

 • جدول 3-1 جامعه آماری تحقیق         72
 • جدول 3-2 ابعاد پرسشنامه ویژگی­های اخلاق مدیریتی     73
 • جدول 3-3 مقدار ضريب آلفا براي تعيين پايايي متغير­ها   75
 • جدول 4-1 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن          79
 • جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت      80
 • جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات  81
 • جدول 4-4 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت           82
 • جدول 4-5 مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیرهای مدل           82
 • جدول 4-6 توزیع فراوانی سلامت سازمانی      88
 • جدول 4-7 توزیع فراوانی اخلاق مدیریتی        89
 • جدول 4-8 توزیع فراوانی مولفه صداقت          90
 • جدول 4-9  توزیع فراوانی مولفه دوری از تبعیض         91
 • جدول 4-10 توزیع فراوانی مولفه اعتماد          92
 • جدول 4-11 توزیع فراوانی مولفه احترام          93
 • جدول 4-12 توزیع فراوانی مولفه عدالت          94
 • جدول 4-13 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی پذیره نرمال بودن      95
 • جدول 4-14 ضریب همبستگی بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان  96
 • جدول 4-15 ضریب همبستگی بین مولفه صداقت و سلامت سازمانی کارکنان            97
 • جدول 4-16 ض ضریب همبستگی بین مولفه دوری از تبعیض و سلامت سازمانی کارکنان       98
 • جدول 4-17 ضریب همبستگی بین مولفه اعتماد و سلامت سازمانی کارکنان  99
 • جدول 4-18 ضریب همبستگی بین مولفه احترام و سلامت سازمانی کارکنان  100
 • جدول 4-19 ضریب همبستگی بین مولفه عدالت و سلامت سازمانی کارکنان  101
 • جدول 4-20 خلاصه الگوی رگرسیون مولفه های میزان اخلاق مدیریتی برای پیش بینی سلامت سازمانی کارکنان  102
 • جدول 4-21 تحلیل واریانس برای فرضیه فرعي            102
 • جدول 4-22 جدول رگرسیون            103
 • جدول 4-23 خلاصه الگوی رگرسیون مولفه های میزان اخلاق مدیریتی برای پیش بینی سلامت سازمانی کارکنان  103
 • جدول 5-1 خلاصه وضعیت تایید یا رد فرضیات تحقیق   110

 

فهرست نگاره ها

 • نگاره 2-1 مدل مفهومی تحقیق          95
 • نگاره 4-1 نمودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس سن 79
 • نگاره 4-2 نمودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس جنسیت         80
 • نگاره 4-3 مودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس تحصیلات      81
 • نگاره 4-4 نمودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس سابقه خدمت  82
 • نگاره 4-6 نمودار هسیتوگرام سلامت سازمانی  84
 • نگاره 4-7 نمودار هسیتوگرام اخلاق مدیریتی    84
 • نگاره 4-8 نمودار هسیتوگرام مولفه صداقت      85
 • نگاره 4-9 نمودار هسیتوگرام مولفه دوری از تبعیض      85
 • نگاره 4-10 نمودار هسیتوگرام مولفه اعتماد     86
 • نگاره 4-11 نمودار هسیتوگرام مولفه احترام     86
 • نگاره 4-12 نمودار هسیتوگرام مولفه عدالت     87
 • نگاره 4-13 نمودار توزیع فراوانی متغیر سلامت سازمانی           88
 • نگاره 4-14 نمودار توزیع فراوانی متغیر اخلاق مدیریتی 89
 • نگاره 4-15 نمودار توزیع فراوانی مولفه صداقت           90
 • نگاره 4-16 نمودار توزیع فراوانی مولفه دوری از تبعیض           91
 • نگاره 4-17 نمودار توزیع فراوانی مولفه اعتماد 92
 • نگاره 4-18 نمودار توزیع فراوانی مولفه احترام            124
 • نگاره 4-19 نمودار توزیع فراوانی مولفه عدالت 125

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 9 =