no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
doc
تعداد صفحات : 150
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی گرايش منابع انسانی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان در 150 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان در سال 1392 می باشد (2470 =N) که به روش نمونه گيري تصادفی خوشه ای تعداد 160 نفر از آن­ ها به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز و پرسشنامه کارآفريني سازمانی است که ضريب پايايي آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0و 87/0 برآورد شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از شاخص­های آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون آزمون t تک متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون كمترين تفاوت معنادار: LSD، ضریب رگرسیون) استفاده گردید.

نتايج حاصل از این پژوهش نشان داد میانگین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی بالاتر از حد متوسط است و ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی 059/0 تاثیر مثبت و غیر معنادار دارد. به علاوه، یافته های این تحقیق نشان داد پیچیدگی بر کارآفرینی 15/0 تاثیر منفی و معکوس، رسمیت بر کارآفرینی 18/0 تاثیر مثبت و معنادار و تمرکز بر کارآفرینی 092/0 تاثیر مثبت و غیر معنادار دارد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین پیچیدگی و رسمیت رابطه مثبت و معنادار، بین تمرکز و پیچیدگی رابطه مثبت و معنادار و بین تمرکز و رسمیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین میان هر یک از مؤلفه های کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد.

کلید واژه: ساختار سازمانی، کارآفرینی سازمانی، کارکنان، بانک

 

اهميت و ارزش تحقيق:

علی رغم اینکه در کشور های پیشرفته از اواخر دهه 1970 توجه جدی به مقوله کارآفرینی شده است اما در کشور ما این موضوع تا شروع اجرای برنامه سوم مورد توجه چندانی نشده بود. اما مشکل بیکاری و پیش بینی حادتر شدن آن موجب شد توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد. سازمان ها نیز با توجه به فضای رقابتی موجود، کارآفرینی سازمانی را به عنوان راهبرد مؤثر برای دست یابی به مزایای رقابتی و مواجه شدن با چالش های عصر تکنولوژی و اطلاعات یافتند. در این راستا مرادي و همكاران (1387) زير بناي هر گونه حركت به سوي رشد و توسعه در يك نظام را شناخت دقيق وضعيت موجود، تشخيص صحيح نقاط قوت و ضعف و سپس طرح برنامه هايي سنجيده براي اصلاح جريان مي دانند. از اين رو تحقيقاتي كه با رويكرد ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان انجام مي شوند، مي توانند با برآورد وضعيت اين ويژگي ها در جامعه آماري خود، راهنمايي براي پرورش اين ويژگي ها و توسعه كارآفريني در آن جامعه باشد. در اين زمينه رضایی و رهسپار (1388) معتقدند شناسايي ويژگي­هاي كارآفريني مي­تواند به درك بهتر چگونگي روحيه­ کارآفرینی در افراد كمك نمايد و ضرورت تقويت اين مولفه ها را بر حسب نياز احتمالي تبيين كند.

فيض و صفايي (1388) نيز معتقدند نتايج اين گونه پژوهش ها مي تواند توسط مراكز كارآفريني و طراحان دوره هاي آموزشي در طراحي دوره هاي آموزش كارآفريني و پذيرش افراد مستعد براي ورود به دوره هاي آموزشي كارآفريني و فرايند مشاوره كارآفريني مورد استفاده قرار گيرد. آقاجاني و گنجه خور (1389) نيز اظهار مي­دارند مديران و مسؤولین مي‌توانند با بهره‌گيري و استفاده از نتایج تحقیقات در مورد عوامل روان شناختی مؤثر بر فرآیند کارآفرینی، توسعه كارآفريني و ايجاد اشتغال مولد را در جامعه مورد مطالعه و پيگيري قرار دهند.

فهرست مطالب بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی

عنوانصفحه
چکیده فارسی1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه3
بیان مسئله4
مدل مفهومی تحقیق10
اهميت و ارزش تحقيق11
اهداف تحقيق12
فرضیه های تحقیق12
 تعاريف نظري واژه ها13
 تعاريف عملياتي متغيرها14
فصل دوم: مبانی نظری و تجربی تحقیق
مقدمه17
2-1) ساختار سازماني18
2-2) ابعاد ساختار سازماني19
2-2-1) پیچیدگی20
2-2-1-1) تفکیک افقی20
2-2-1-2) تفکیک عمودی21
2-2-1-3) تفکیک جغرافیایی21
2-2-2) رسمیت22
2-2-3) تمرکز23
2-3) تعيين كننده هاي ساختار24
2-3-1) استراتژی24
2-3-2) اندازه سازمان25
2-3-3) تکنولوژی25
2-3-4) محیط26
2-3-5) قدرت – کنترل26
2-4)انواع سازماندهی26
2-4-1) سازماندهی بر مبنای وظیفه26
2-4-2)سازماندهی بر مبنای محصول27
2-4-3) سازماندهی بر مبنای مشتری(ارباب رجوع27
2-4-4) سازماندهی بر مبنای ناحیه جغرافیایی28
2-4-5) سازماندهی بر مبنای فرایند28
2-5) انواع ساختار سازماني28
2-5-1) ساختار مكانيكي29
2-5-2)ساختارهاي ارگانيكي29
2-6) مفهوم کارآفرینی30
2-7)مفهوم کارآفرین35
2-8) اهمیت کارآفرینی36
2-9)انواع کارآفرینی40
2-10)سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی43
2-10-1) دوره اول: ( قرن 15 و 16 میلادی، صاحبان پروژه های بزرگ…….44
2-10-2) دوره دوم: قرن 17 میلادی، مخاطره پذیری44
2-10-3) دوره سوم: (قرون 18 و 19 میلادی و اوایل قرن بیستم متمایز کارآفرینان از دیگر بازرگان صحکه اقتصاد44
2-10-4) دوره چهارم: (دهه های میانی قرن بیستم میلادی- نوآوری45
2-10-5) دوره پنجم:دوران معاصر( از 1980 تا کنون) رویکرد چند جانبه….45
2-11)نظریه های کارآفرینی45
2-11-1) نظریه های اقتصادی46
2-11-2)نظریه های اجتماعی و روان شناسی48
2-11-3) نظریه های مدیریت49
2-12) ویژگی های کارآفرینان51
2-13)ویژگی های روانشناختی52
2-13-1) خلاقيت54
2-13-2) انگیزه پیشرفت55
2-13-3) ریسک پذیری56
2-13-4) کنترل درونی57
2-13-5) استقلال طلبی58
2-14) عوامل موثر در ايجاد روحيه کارآفريني در سازمان ها59
2-15)موانع کارآفرینی در سازمان ها60
2-15-1) ماهیت سازمان های بزرگ60
2-15-2) فقدان استعداد کارآفرینانه61
2-15-3) شیوه های نادرست پاداش61
2-16) ادبیات تحقیق61
2-16-1) تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور62
2-16-2)تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور68
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه73
3-1) روش تحقيق74
3-2) جامعه آماري74
3-3) حجم نمونه74
3-4) روش نمونه گيري76
3-5) ابزار اندازه گيري76
3-6) روايي78
3-7) پايايي80
3-8) روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها81
3-8-1) ضريب همبستگي پيرسون82
3-8-2) آزمون t تک متغيره82
3-8-3) آزمون تحليل واريانس82
3-8-4)آزمون كمترين تفاوت معنادار LSD83
3-8-5) ضریب رگرسیون83
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها
مقدمه86
4-1) تحلیل توصیفی87
4-1-1) تحلیل توصیفی نمونه87
4-1-2)تحلیل توصیفی پرسشنامه ها89
4-2) تحلیل استنباطی97
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه107
5-1) خلاصه بحث و روش ها107
5-2) یافته های تحقیق108
5-3) پیشنهادات کاربردی113
5-4) پیشنهادات جهت تحقیقات آتی114
5-5) محدودیت های تحقیق114
فهرست منابع115

 

فهرست جداول

جدول (3 -1) : توزيع سوال هاي پرسشنامه ساختار سازمانی برحسب ابعاد77
جدول ( 3 -2) : توزيع سوال هاي پرسشنامه کارآفريني برحسب ابعاد77
جدول ( 3-3) تحلیل ساختاری هر یک از متغیرها80
جدول (3-4) پایایی هر یک از مولفه ها81
جدول (4-1) تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب سن87
جدول (4-2) تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب جنس87
جدول (4-3) تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب تحصیلات88
جدول (4-4) تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب88
جدول (4-5) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه پیچیدگی) 

89

جدول (4-6) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه رسمیت) 

90

جدول (4-7) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه تمرکز) 

91

جدول (4-8) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه نوآوری) 

92

جدول (4-9) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی            (مؤلفه ریسک پذیری) 

93

جدول (4-10) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی                 (مؤلفه انگیزه پیشرفت) 

94

جدول (4-11) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه کنترل درونی 

95

جدول (4-12) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (مؤلفه استقلال 

 

96

جدول (4-13) تحلیل توصیفی مؤلفه های ساختار سازمانی97
جدول (4-14) آزمون t جهت مقایسه هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی97
جدول (4-15) تحلیل توصیفی هر یک از مؤلفه های کارآفرینی سازمانی98
جدول (4-16) آزمون t جهت مقایسه هر یک از مؤلفه های کارآفرینی سازمانی98
جدول (4-17) ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی99
جدول (4-18) ضریب همبستگی بین مؤلفه های ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی 

99

جدول (4-19) تحلیل مسیر متغیر ها101
جدول (4-20) ضرایب رگرسیون هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی101
جدول (4-21) ضریب همبستگی بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی102
جدول (4-22) ضریب همبستگی بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی102
جدول (4-23) مقایسه وضعیت ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی بر حسب گروه های سنی کارکنان 

103

جدول (4-24) مقایسه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی بر حسب جنس103
جدول (4-25) مقایسه دیدگاه کارکنان زن و مرد در مورد ساختار سازمانی وکارآفرینی سازمانی بر حسب مدارک تحصیلی 

103

جدول (4-26) مقایسه دیدگاه کارکنان زن و مرد در مورد ساختار سازمانی وکارآفرینی سازمانی بر حسب سابقه خدمت 

104

جدول (4-27) آزمون lsd  جهت مقایسه میانگین نظرات105

 

فهرست نمودارها

عنوانصفحه
نمودار3-1)  تحلیل ساختاری هر یک از متغیرها79
نمودار 4-2)  تحلیل مسیر متغیرها100

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − ده =