no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان : پایان نامه ارشد مدیریت دولتی
doc
تعداد صفحات : 134
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی
همراه باتصاویر ، جداول و نمودار
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت دولتی و با عنوان تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان  در 134 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان :

هدف این تحقيق سنجش تاثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش می­باشد. اين تحقيق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصيفي از نوع همبستگي است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق مورد مطالعه شامل شعب بانک­های غرب استان گیلان می­باشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است جامعه آماری تحقیق برابر182 شعبه بانک دولتی وخصوصی در سطح 6 شهرستان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی و صومعه ­صرا) که مشغول به ارائه خدمات هستند می­باشد.که حجم نمونه 96 می­باشد. و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده­های از شاخص فراوانی، درصد فراوانی و از شاخص­های مرکزی استفاده شده است. و برای بررسی نرمال بودن داده­ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده و جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق از آزمون رگریسیون استفاده شده است.

يافته ­ها تحقیق نشان از تأثیر مثبت و معنادار سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش دارد و همچنین تاثیر مثبت و معنادار متغيرهاي سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش، سرمایه شناختی بر مدیریت دانش و سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش است.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، سرمایه ارتباطی، مدیریت دانش

 

  اهداف تحقیق شامل موارد زیر است:

اهداف اصلی تحقیق:

سنجش سرمایه اجتماعی در شعب بانک­های غرب گیلان.

سنجش مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

اهداف فرعی تحقیق:

سنجش تأثیر سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

سنجش تأثیر سرمایه شناختی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

سنجش تأثیر سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

 فرضیات

فرضیات تحقیق مشتمل بر یک فرضیه اهم و سه فرضیه فرعی می باشد:

– سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانك­هاي غرب گيلان تأثیر دارد.

– سرمایه ساختاري بر مدیریت دانش در شعب بانك­هاي غرب گيلان تأثیر دارد.

– سرمایه شناختي بر مدیریت دانش در شعب بانك­هاي غرب گيلان تأثیر دارد.

– سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانك­هاي غرب گيلان تأثیر دارد.

 

فهرست مطالب

 •  فصل اول…    1
 • 1-1 مقدمه……….. 2
 • 1-2 بیان مسئله…………. 3
 • 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق   6
 • 1-4 چارچوب نظری……………. 7
 • 1-5 اهداف تحقیق………. 9
 • 1-6 فرضیات………. 9
 • 1-7 تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها 9
 • 1-8 قلمرو تحقیق………    11
 •  فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق………12
 • 2-1 مدیریت دانش…………. 13
 • 2-1-1 تاریخچه….. 13
 • 2-1-2 ظهور………. 14
 • 2-1-3 تعاریف و دسته بندی­ها……. 15
 • 2-1-3-1 تعریف دانش…….. 15
 • 2-1-3-2 دسته بندی دانش….. 16
 • 2-1-3-3 مدیریت دانش:تعاریف 18
 • 2-1-3-4 چرخه مدیریت دانش……….. 19
 • 2-1-3-5 مدلها و نگرشهای مدیریت دانش……….. 21
 • 2-1-4 مدیریت دانش در سازمانهای دولتی…    38
 • 2-1-5 مدیریت دانش و یادگیری سازمانی……. 40
 • 2-2 سرمایه اجتماعی………. 40
 • 2-2-1 پیدایش سرمایه اجتماعی……. 40
 • 2-2-2 سرمایه اجتماعی: مفهوم…….. 41
 • 2-2-3 مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی   45
 • 2-2-4 سرمایه اجتماعی: دیدگاهها و تعاریف………    46
 • 2-2-5 مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال…………. 53
 • 2-2-6 سطوح سرمایه اجتماعی……….. 56
 • 2-2-7 اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان……….. 57
 • 2-2-8 سرمایه اجتماعی سازمانی چیست؟……. 59
 • 2-3 سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش     63
 • 2-4 پیشینه تحقیق………. 67
 • 2-4-1 نتیجه­ گیری از پژوهشهای انجام شده..……    72
 •  فصل سوم روش اجرای تحقیق…….. 73
 • 3-1 روش تحقیق…….. 74
 • 3-2 جامعه آماری……. 74
 • 3-3 حجم نمونه و نمونه­ گیری   75
 • 3-4 روش و ابزار جمع آوری داده­ها 76
 • 3-5 روایی وپایایی از جمع ­آوری داده­ها 77
 • 3-6 روش تجزيه و تحليل داده ­ها 79
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ هاو یافته ­های تحقیق…    80
 • 4-1 بخش اول: تحلیلهای توصیفی پژوهش     81
 • 4-2 بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی   87
 • 4-2-1 بررسی فرض نرمال بودن داده ­ها………. 87
 • 4-2-2 آزمون فرضیه ­ها……. 88
 •  فصل پنجم نتیجه­ گیری و پیشنهادات…    91
 • 5-1 نتایج آمار توصیفی……. 92
 • 5-2 نتایج استنباطی…………. 94
 • 5-3 پیشنهادات تحقیق………. 96
 • 5-4 محدودیت­های تحقیق……. 97
 • 5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 98
 • منابع……    99
 • ضمائم و پیوست­ها…

 

فهرست جداول

 • جدول ‏2‑1: ویژگی­های دانش ضمنی و صریح.. 18
 • جدول ‏2‑2: زیر چرخه ­های مدیریت دانش…. 20
 • جدول ‏2‑3: عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دان. 28
 • جدول ‏2‑4: تحول نظریه­ های سرمایه. 43
 • جدول ‏3‑1: جامعه آماری و نمونه. 76
 • جدول ‏3‑2: ضریب آلفای کرونباخ.. 78
 • جدول ‏4‑1: شاخص­های توصیفی متغیر سرمایۀ ساختاری.. 81
 • جدول ‏4‑2: شاخص­های توصیفی متغیر سرمایۀ شناختی.. 82
 • جدول ‏4‑3: شاخص­های توصیفی متغیر سرمایۀ ارتباطی.. 84
 • جدول ‏4‑4: شاخص­های توصیفی متغیر سرمایۀ اجتماعی.. 85
 • جدول ‏4‑5: شاخص­های توصیفی متغیر مدیریت دانش…. 86
 • جدول ‏4‑6: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها 87
 • جدول ‏4‑7:نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش…. 88
 • جدول ‏4‑8نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه ساختاری و مدیریت دانش…. 88
 • جدول ‏4‑9: نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه شناختی و مدیریت دانش…. 89
 • جدول ‏4‑10: نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) سرمایه ارتباطی و مدیریت دانش…. 90
 • جدول ‏5‑1: فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر سرمایۀ ساختاری.. 92
 • جدول ‏5‑2: فراوانی پاسخ­ها به گویه ­های مربوط به متغیر سرمایۀ شناختی.. 93
 • جدول ‏5‑3: فراوانی پاسخ­ها به گویه ­های مربوط به متغیر سرمایۀ ارتباطی.. 94

 

فهرست نمودارها

 • نمودار 4‑1: هیستوگرام متغیر سرمایۀ ساختاری.. 82
 • نمودار 4‑2: هیستوگرام متغیر سرمایۀ شناختی.. 83
 • نمودار 4‑3: هیستوگرام متغیر سرمایۀ ارتباطی.. 84
 • نمودار 4‑4: هیستوگرام متغیر سرمایۀ اجتماعی.. 85
 • نمودار ‏4-5: هیستوگرام متغیر مدیریت دانش…. 86

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − سه =