no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا (CSSS) بر اختلال اضطراب فراگیر (GAD) در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان: دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی
doc
تعداد صفحات : 107
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته روانشناسی
همراه با جداول ،اشکال
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت دیجی لود گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا (CSSS) بر اخنلال اضطراب فراگیر (GAD) در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در ۱۰۷ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. دیجی لود ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا (CSSS) بر اخنلال اضطراب فراگیر (GAD) در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان:

 

پیچیدگی زندگی در دنیای امروز به حدی است که مواجهه با انواع استرس و تنیدگی را اجتناب ناپذیر    می سازد و تا زمانی که انسان ها ناگزیر به رویارویی با تنیدگی های مختلف هستند، آسیب پذیر بوده و سازگاری آنها با محیط در معرض خطر است. بنابراین کسب مهارت های مقابله موثر با استرس ها برای حفظ سلامت جسمی و روانی و بهزیستی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

هدف کلی این پژوهش عبارت بوده است از بررسی تاثیر راهبردهای مقابله با استرس (CSSS) بر اختلال اضطراب فراگیر (GAD). فرضیه اصلی عبارت بوده از اینکه راهبردهای مقابله با استرس بر اختلال اضطراب فراگیر دانشجویان دختر تاثیر دارند. روش استفاده شده در این پژوهش نیز روش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بوده است. همچنین جامعه در این پژوهش عبارت بوده از کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان که شامل ۹۷۲۰ دانشجوی دختر می باشد.

این پژوهش بر روی یک نمونه ۳۸۴ نفری از دانشجویان دختر این دانشگاه انجام شده که به روش نمونه گیری خوشه ای برگزیده شده اند. به این منظور ابتدا از میان دانشکده های دانشگاه شهید باهنرکرمان چهار دانشکده شامل دانشکده ادبیات، فنی، ریاضی و دامپزشکی و سپس از میان بخش های موجود در این دانشکده ها تعدادی بخش و در نهایت تعدادی کلاس و ۳۸۴ نفر دانشجو به طور تصادفی انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده این پژوهش نیز عبارت بوده اند از پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI).

برای تحلیل نتایج، شاخص های آمار توصیفی از جمله جدول ها و نمودارها و شاخص های آمار استنباطی شامل آزمون آماری کروسکال والیس و تحلیل واریانس یکطرفه مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون کروسکال والیس استفاده شد که یافته های حاصل از این آزمون نشان داد راهبرد مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار بر اختلال اضطراب فراگیر در دختران دانشجو تاثیر دارند در حالی که تاثیر راهبرد مقابله اجتنابی بر اختلال اضطراب فراگیر از نظر آماری معنادار نبود.

به منظور پاسخ به این پرسش که آیا میزان ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دانشکده های ادبیات، فنی، ریاضی و دامپزشکی تفاوت داشته است یا خیر، از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و نتایج به دست آمده از این آزمون نشان داد که شیوع اختلال اضطراب فراگیر در چهار دانشکده مذکور تفاوت معناداری نداشته است.

کلید واژه ها: اختلال اضطراب فراگیر، راهبردهای مقابله با استرس

 

هدف های پژوهش

 هدف کلی: تعیین تاثیر راهبردهای مقابله با استرس بر اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان.

اهداف جزئی:

۱-۵-۲-۱٫تعیین میزان اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان.

۱-۵-۲-۲٫تعیین راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 

فرضیه های پژوهش

۱-۶-۱٫ فرضیه اصلی: راهبردهای مقابله با استرس بر اختلال اضطراب فراگیر دانشجویان دختر تاثیر دارند.

۱-۶-۲٫ فرضیه های فرعی:

راهبردهای مقابله ای مساله مدار[۱] بر اختلال اضطراب فراگیر در دختران دانشجو تاثیر دارند.

راهبردهای مقابله ای هیجان مدار[۲] بر اختلال اضطراب فراگیر در دختران دانشجو تاثیر دارند.

راهبردهای مقابله ای اجتنابی[۳] بر اختلال اضطراب فراگیر در دختران دانشجوتاثیر دارند.

 

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱٫ مقدمه     ۱

۱-۲٫ موضوع  ۲

۱-۳٫ بیان مساله    ۲

۱-۴٫ اهمیت و ضرورت       ۵

۱-۵٫ هدف های پژوهش         ۷

۱-۵-۱٫ هدف کلی          ۷

۱-۵-۲٫ اهداف جزئی       ۷

۱-۶٫ فرضیه های پژوهش         ۷

۱-۶-۱٫ فرضیه اصلی          ۷

۱-۶-۲٫ فرضیه های فرعی         ۷

۱-۷٫ سوال های پژوهش     ۷

۱-۸٫ تعریف اصطلاحات و مفاهیم       ۸

۱-۸-۱٫ تعریف مفهومی واژه ها        ۸

۱-۸-۲٫ تعریف عملیاتی واژه ها          ۱۱


فهرست مطالب

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱٫ مقدمه            ۱۲

۲-۲٫ مبانی نظری       ۱۳  

۲-۲-۱٫ پیشینه نظری در حوزه راهبردهای مقابله با استرس              ۱۳

۲-۲-۱-۱٫ نظریه های  ارزیابی و انتساب                   ۱۴

۲-۲-۱-۱-۱٫ نظریه آرنولد درباره ارزیابی                   ۱۴

۲-۲-۱-۱-۲٫ نظریه لازاروس درباره ارزیابی               ۱۵

۲-۲-۱-۱-۳٫ نظریه انگیزشی محافظت از خود               ۱۶

۲-۲-۱-۱-۴٫ نظریه وینر درباره انتساب                  ۱۶

۲-۲-۱-۲٫ نظریه های مقابله         ۱۷

۲-۲-۱-۲-۱٫ نظریه لازاروس درباره راهبردهای مقابله          ۱۷

۲-۲-۱-۲-۲٫ سایر دیدگاه ها درباره راهبردهای مقابله             ۱۹

۲-۲-۱-۳٫ نظریه میشن بام در زمینه آموزش ایمن سازی مقابل استرس        ۲۱

۲-۲-۲٫ پیشینه نظری در حوزه اضطراب و اختلالات اضطرابی                ۲۲

۲-۲-۲-۱٫ نظریه فروید درباره اضطراب                    ۲۲

۲-۲-۲-۲٫ سایر دیدگاه ها درباره اضطراب و اختلال اضطراب فراگیر       ۲۳


فهرست مطالب

۲-۳٫ مبانی پژوهشی      ۲۶

۲-۳-۱٫ پژوهش های داخلی          ۲۶

۲-۳-۲٫ پژوهش های خارجی        ۳۳  

۲-۴٫ مدل تحلیلی پژوهش             ۴۴  

 فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱٫ مقدمه          ۴۵

۳-۲٫ متغیرهای پژوهش         ۴۶

۳-۲-۱٫ متغیر مستقل      ۴۶

۳-۲-۲٫ متغیر وابسته       ۴۶

۳-۲-۳٫ متغیرهای کنترل      ۴۶

۳-۳٫ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری      ۴۶

۳-۳-۱٫جامعه         ۴۶

۳-۳-۲٫ نمونه     ۴۶

۳-۳-۳٫ روش پژوهش       ۴۶

۳-۳-۴٫ روش نمونه گیری     ۴۶

۳-۴٫ ابزار اندازه گیری     ۴۷

۳-۴-۱٫ پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر(CISS)                ۴۷

۳-۴-۲٫ پرسشنامه اضطراب بک (BAI)      ۴۷

فهرست مطالب

۳-۵٫ شیوه نمره گذاری        ۴۸

۳-۵-۱٫شیوه نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر(CISS)       ۴۸

۳-۵-۲٫ شیوه نمره گذاری پرسشنامه اضطراب بک (BAI)              ۴۸

۳-۶٫ شیوه اجرای پژوهش       ۴۹

۳-۷٫ شیوه تحلیل داده ها       ۴۹

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۴-۱٫ مقدمه       ۵۱

۴-۲٫ ارائه یافته ها        ۵۲

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهاد

۵-۱٫ مقدمه     ۷۰

۵-۲٫ نتیجه گیری     ۷۱

۵-۳٫ بحث    ۷۲

۵-۴٫ پیشنهادهای پژوهش        ۷۵

۵-۵٫ محدودیت های پژوهش       ۷۷

فهرست منابع                                        

منابع فارسی       ۷۸

منابع لاتین      ۸۰

 

فهرست جدول ها

جدول ۴-۱: مشخصات آزمودنی ها       ۵۳

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی مربوط به وضعیت اقتصادی دانشجویان ۵۵

جدول ۴-۳: درصد راهبردهای استفاده شده توسط آزمودنی ها ۵۶

جدول ۴-۴: شاخص های آمار توصیفی مربوط به اضطراب       ۵۸

جدول ۴-۵: میانگین اضطراب آزمودنی هایی که راهبرد مقابله ای آنها مساله مدار

و یا هیجان مدار بوده است.         ۶۰

جدول ۴-۶: شاخص های آمار توصیفی مربوط به راهبردهای مقابله ای  ۶۱

جدول ۴-۷: شاخص های آمار توصیفی مربوط به راهبردهای مقابله ای

و اختلال اضطراب فراگیر.        ۶۲

جدول ۴-۸: نتایج آزمون آماری کروسکال والیس            ۶۶

جدول ۴-۹: میانگین اضطراب دانشجویان شرکت کننده از چهار دانشکده ۶۷

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه          ۶۹

جدول ۴-۱۱: نتیجه آزمون برابری واریانس ها             ۶۹

 

فهرست شکل ها

شکل ۴-۱: درصد مربوط به سن دانشجویان     ۵۴

شکل ۴-۲: درصد مربوط به معدل دانشجویان      ۵۴

شکل ۴-۳: میانگین اضطراب در دانشجویان با سه سطح وضعیت اقتصادی ۵۵

شکل ۴-۴: درصد راهبردهای مقابله ای استفاده شده توسط دانشجویان ۵۷

شکل ۴-۵: میانگین اضطراب در گروه مضطرب، با اضطراب متوسط و غیر مضطرب       ۵۹

شکل ۴-۶: میانگین اضطراب در آزمودنی ها با راهبرد مساله مدار و آزمودنی ها با

راهبرد هیجان مدار      ۶۰

شکل ۴-۷: شکل مربوط به راهبرد مقابله ای مساله مدار و سه سطح اضطراب     ۶۳

شکل ۴-۸: شکل مربوط به راهبرد مقابله هیجان مدار و سه سطح اضطراب   ۶۴

شکل ۴-۹: شکل مربوط به راهبرد مقابله اجتنابی و سه سطح اضطراب  ۶۵

شکل ۴-۱۰: میانگین اضطراب در دانشکده های دامپزشکی، فنی، ادبیات و ریاضی     ۶۸

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × دو =