no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني درستاد سازمان بهزيستي کشور : پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی
doc
تعداد صفحات : 146
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت اجرایی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  و با عنوان تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني درستاد سازمان بهزيستي کشور در 146 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني درستاد سازمان بهزيستي کشور:

موضوع مسوؤليت اجتماعي شرکت ها در اقتصاد مدرن و در مباحث مديريتي، يکي از برجسته ترين مسائلي است که در 20 سال گذشته وجود داشته است . به طوريکه مفهوم مسوؤليت اجتماعي شركتها در دهه اخير به پاردايم غالب و مسلط حوزه اداره شركتها تبديل شده است . شركت هاي بزرگ و معتبر جهاني مسوؤليت در برابر اجتماع و محيط اجتماعي را جزيي از استراتژي شركتي خود مي بينند. اين مفهوم ، موضوعي است كه هم اكنون در كشورهاي توسعه يافته و كشورهايي با اقتصاد باز به شدت از سوي تمامي بازيگران چون، حكومتها، شركتها، جامعه مدني، سازمان هاي بين المللي و مراكز علمي دنبال مي شود.

در پژوهش حاضر نقش مسوؤليت اجتماعي شرکتها و تأثير چهار بعد: اقتصادي، قانوني، اخلاقي و عمومي و ملي مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني با تمرکز بر سازمان بهزيستي که به صورت تخصصي در ارائه خدمات پيشگيري، اجتماعي و توانبخشي به افراد در معرض آسيب، آسيب ديدگان اجتماعي و معلولين و در راستاي توانمندسازي، ارتقاي سلامت و کيفيت زندگي آحاد جامعه با توجه ويژه به کودکان، زنان و سالمندان نقشي موثر را در پيشرفت اجتماعي کشور ايفا مي کند، با روش  نمونه گيري طبقه اي تصادفي از بين 175 نفر از مديران  و کارکنان معاونت هاي تخصصي اين سازمان با استفاده از ابزار پرسشنامه بررسي مي شود .

 پردازش حاصل از داده ها با استفاده از همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام  حاکي از آن است ” بعد قانوني” مسوؤليت‌پذيري اجتماعي با” اهداف مالي “و” ارباب رجوع” همبستگي مثبت معنادار دارد و “بعد اخلاقي” مسوؤليت‌پذيري اجتماعي، به استثناي مولفه” رشد و يادگيري ” اهداف راهبردي با ساير مؤلفه‌ها همبستگي معنادار داشته است. به علاوه بررسي ها نشان داد که “بعد عمومي و ملي ” مسوؤليت‌پذيري اجتماعي تنها با” فرايندها” ارتباط معنادار داشته و” بعد اقتصادي “مسوؤليت‌پذيري اجتماعي همبستگي معناداري با هيچ‌ يک از اهداف راهبردي ندارد. اين بدين معناست که تاکيد و توجه بر ابعاد قانوني و اخلاقي مسوؤليت اجتماعي و رعايت آن از سوي سازمان ها مي تواند از کارکردي مثبت بر اهداف  مالي، مشتريان و رشد و يادگيري برخوردار باشد.

 

ضرورت و اهميت پژوهش

ارزشگذاري يک کار پژوهشي از دو منظر قابل ارزيابي است .بخشي از آن نيازهاي شخصي يک دانشجو است که نوع نگاه خود به مسائل را به خواننده مطالب پژوهش ارايه مي دهد و به نوعي نشان مي دهد که ذهن او در دوران کسب علم و دانش مديريت چگونه و با چه شاخص هايي شکل گرفته است و همچنين چه موضوعات و مطالبي دغدغه اصلي ذهن او را معطوف به خود داشته و از چه ديدگاهي به مسائل مورد علاقه خود مي نگرد.بخشي ديگر با پيروي از ديدگاههاي روشنگرانه است که اعتقاد دارد  فعاليت علمي و پژوهشي مي بايست هدفي غايي و ارزشمند را نيز که نفع عمومي و علمي داشته باشد را مد نظر قرار دهد .از آنجايکه مسوؤليت اجتماعي شركت به عنوان دستورالعملي براي کسب وکار اخلاقي در طي سال هاي اخير رشد فزاينده اي داشته است وسعت اين مفهوم و حركت آن را مي توان از تعداد كثيرانتشارات،كنفرانس ها و سازمان هاي فعال در اين زمينه دريافت. ( دوان [1]،2005: 216) درگذشته به سختي ارتباطي ميان مسوؤليت اجتماعي شركت و استراتژي ديده مي شد و اين دو به طور جداگانه مطرح مي شدند، اما امروزه موفقيت هر سازماني تركيبي از ارتباط ميان اين دو است.  (کارينا و سوفيا [2]،2008 : 23 )

لذا اين پژوهش ضمن آنکه به چارچوبهاي نظري در رابطه با مسوؤليت اجتماعي شرکتها و نقش آن در پيشبرد اهداف سازمانهاي خدماتي، حمايتي و رفاهي مي پردازد الگويي کاربردي  براي سازمان بهزيستي کشور درجلب مشارکت بخش هاي خصوصي و همچنين  براي بنگاههاي اقتصادي در جهت اجرا و بهره برداري از مسوؤليت اجتماعي خواهد بود.

 

 اهداف پژوهش :

اهداف اين پژوهش عبارتند از:

  • تعيين تأثير بعد” اقتصادي” مسوؤليت اجتماعي در پيشبرد اهداف سازمان بهزيستي کشور.
  • تعيين تأثير بعد” قانوني” مسوؤليت اجتماعي در پيشبرد اهداف سازمان بهزيستي کشور.
  • تعيين تأثير بعد ” اخلاقي “مسوؤليت اجتماعي در پيشبرد اهداف سازمان بهزيستي کشور.
  • تعيين تأثير بعد “عمومي و ملي” مسوؤليت اجتماعي در پيشبرد اهداف سازمان بهزيستي کشور.

به عبارتي اين پژوهش راهکاري دو جانبه است از يک طرف را ه را براي تحقق اهداف سازمان بهزيستي کشور به عنوان بزرگترين سازمان حمايتي دولتي مهيا مي سازد و از طرفي شرکتها در يک مسير نهادينه شده و نظام مند فعاليتهاي خود را در مسير مسوؤليت اجتماعي به طور حرفه اي عرضه مي نمايند. چراکه مسوؤليت اجتماعي بر روي همة جنبه هاي عملكردي يك شركت تأثير مي گذارد. به طور فزاينده، مشتري ها خواستار خريداري محصولات از شر كت هايي هستند كه به آن ها اعتماد و اطمينان دارند. عرضه كنندگان خواستار شراكت با شركت هايي هستند كه مي توانند به آنها تكيه كنند. كارمندان خواستار كار براي شركتهايي هستند كه به آنها احترام مي گذارند. سرمايه گذاران بزرگ خواستار حمايت از شركت هايي هستند كه مسوؤليت اجتماعي را مي پذيرند و موسسات غير انتفاعي و سازمانهاي مردم نهاد خواستار كار با شركت هايي هستند كه راه حل هاي عملي را براي اهداف شركت جستجو مي كنند.(ورسر و چاندلر[3]،2006)

 

فرضيه هاي پژوهش

  • بعد اقتصادي مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازمان بهزيستي کشورتأثير دارد.
  • بعد قانوني مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازمان بهزيستي کشورتأثير دارد.
  • بعد اخلاقي مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازمان بهزيستي کشورتأثير دارد.
  • بعد عمومي و ملي مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازمان بهزيستي کشورتأثير دارد.

کاربرد نتايج پژوهش

انتظار مي رود حاصل اين پژوهش با استفاده از نهادينه شدن مسوؤليت اجتماعي در پيشبرد اهداف و ارايه خدمات با کيفيت به گروههاي هدف و توليد ارزش براي مشتريان سازمانهاي خدماتي و حمايتي به خصوص سازمان بهزيستي که با ارائه خدمات پيشگيري، توانبخشي، اجتماعي و آموزشي در راستاي حفظ و ارتقاي شاخص هاي سلامت و رفاه اجتماعي به منظور حمايت و توانمندسازي و ارتقاي کيفيت زندگي  افراد جامعه (گروه هاي هدف) فعاليت و نظارت مي کند مؤثر باشد و بدين طريق گامي مؤثر در جهت حركت به سوي ارتقاي توجه به مسوؤليت اجتماعي و تحليل تاثير گذاري ابعاد مختلف و نقش آن در پيشبرد اهداف سازمانهاي خدماتي –حمايتي در كشور برداشته شود .

به عبارتي ديگر اين پژوهش مي تواند ارتباطي منطقي و بر مبناي رفتاري عقلاني و با بهره گيري از مشارکت هوشمندانه مناسبات في ما بين سازمان بهزيستي کشور و بنگاههاي اقتصادي و شرکتها را مديريت کند. به عبارتي  اين پژوهش راهکاري دو جانبه است از يک طرف را ه را براي تحقق اهداف سازمان بهزيستي کشور به عنوان بزرگترين سازمان حمايتي دولتي مهيا مي سازد و از طرفي شرکتها در يک مسير نهادينه شده و نظام مند فعاليتهاي خود را در مسير مسوؤليت اجتماعي به طور حرفه اي عرضه مي نمايند. چراکه مسوؤليت اجتماعي بر روي همة جنبه هاي عملكردي يك شركت و يا يک بنگاه اقتصادي  تاثير مي گذارد.

لذا اين پژوهش با تحليل تأثير ابعاد مختلف مسوؤليت اجتماعي  هم براي دولت وسازمانهاي خدماتي از جمله سازمان بهزيستي به خصوص در حوزه جلب مشارکتهاي مردمي اين سازمان و هم براي بنگاههاي اقتصادي کاربرد خواهد داشت، به اين معني که سازمان و شرکتها از رويکرد اخلاقي تر و منسجم تر خود نفع مي برد و جامعه و طرفهاي ذينفع نيز نظر و برداشت بهتري از عملکرد و نقاط قوت سازمان و شرکتهاخواهند داشت.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کليات پژوهش

1-1- مقدمه 1

1-2- بيان مسأله پژوهشي 2

1-3- ضرورت و اهميت پژوهش 5

4-1 اهداف پژوهش  6

1-5 فرضيه هاي پژوهش  7

1-6کاربرد نتايج پژوهش  7

1-7- روش پژوهش  8

1-8تعريف واژگان کليدي 9

فصل دوم : ادبيات پژوهش

2-1- مقدمه 10

2-2 تعريف هدف 13

2-3 مدل کارت امتيازي متوازن BSC 1414

2-4- تعريف مسوؤليت اجتماعي شرکتها 15

2-4-1-مفهوم مسوؤليت اجتماعي 20

2-4–2 مباني فلسفي ديدگاه هاي مسوؤليت اجتماعي 23

2-4-2-1 ديدگاه كلاسيك 23

2-4-2-2 ديدگاه عمومي 25

2-4-2-3 ديدگاه اسلامي 25                                                            

2-4-3- ابعاد مسوؤليت اجتماعي 26

2-4-3-1-بعد اقتصادي 26

2-4-3-2-بعد قانوني 26

2-4-3-3-بعد اخلاقي 26

2-4-3-4- بعد عمومي و ملي 27

2-4-4 – رهيافت هاي مسوؤليت اجتماعي 27

2-4-5- مسوؤليت پذيري اجتماعي در قالب فعاليتهاي بشر دوستانه 03

2-4-6- دلايل مخالفان و موافقان مسوؤليت اجتماعي 31

2-4-7 سازمان هاي بين المللي فعال در ترويج مسوؤليت اجتماعي 33

2-4-8 رايج ترين مدل ها از مسوؤليت اجتماعي شرکت در کشورهاي در حال توسعه 37

2-4-8-1 مدل مسوؤليت اجتماعي کارول 39

2-4-8- 2 مدل مسوؤليت اجتماعي لانتوس  41

2-4-9 مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي شرکتها 42

2-4-10 مزاياي اجراي مسوؤليت اجتماعي براي ارتقاء کيفيت زندگي نيازمندان 43

2-4-11 موانع و محدوديت ها ي موجود در اجراي مسوؤليت اجتماعي 43

2-4-12 نقش دولت در اجراي مسوؤليت اجتماعي شرکت ها 45

2-4-13 نقش بخش خصوصي در اجراي مسوؤليت اجتماعي وکاهش فقر 50

24-13-1 مدل تجاري بازرگاني 51

2-4-13-2 مدل انتهاي هرم 52

2-4-13-3 مدل تجاري اجتماعي 53

2-5 – تعريف سازمان بهزيستي 54

2-5-1چشم انداز سازمان بهزيستي 54

2-5-2-تاريخچه سازمان بهزيستي کشور 54

2-5-3-ارزش‌هاي حاکم بر سازمان بهزيستي 57

2-5-3-2 ارزش‌هاي خاص سازماني : 57

2-5-4 اهداف  راهبردي سازمان بهزيستي کشور 58

2-6-پيشينه پژوهش  59

2-61 مطالعات داخلي 59

2-6-2 مطالعات خارجي 62

2-7 خلاصه مطالب فصل 65

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه 66

3-2متغير ها ، مدل مفهومي و الگوي پژوهش  67

3-3 روش پژوهش  68

3-4 مکان پژوهش  69

3-5 جامعه آماري 70

3-6 روش هاي گردآوري اطلاعات، شيوه نمونه گيري و حجم نمونه 70

3-6-1 پرسشنامه 71

3-6-1-1 اجزاي پرسشنامه 72

3-6-1-2 پرسشنامه اول 72

3-6-1-3 پرسشنامه دوم 73

3-7 روايي و پايايي پرسشنامه 75

3-7-1 روايي 74

3-7-2- پايايي 76

3-8 روش هاي تجزيه و تحليل و نرم افزارهاي مورد استفاده 78

3-9 خلاصه 79

فصل چهارم: تحليل يافته ها ي پژوهش

4-1مقدمه 80

4-2  تحليل يافته هاي توصيفي 81

4-2-1 ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان 81

4-2-2 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي مورد مطالعه 84

4-2-3 توزيع فراواني متغيرهاي مورد مطالعه 85

4-3 تحليل يافته هاي استنباطي 87

4-3-1 تحليل همبستگي مسوؤليت اجتماعي و اهداف سازماني 87

4-3-1-1 بررسي روابط دو متغيري ميان متغير مسوؤليت اجتماعي با متغير اهداف سازمان بهزيستي 87

4-3-1-2 بررسي رابطه دو متغيري ميان اهداف سازمان بهزيستي و ابعاد مسوؤليت اجتماعي 87

4-3-1-3 بررسي رابطه دو متغيره ميان مؤلفه هاي اهداف سازمان بهزيستي با متغير مسوؤليت اجتماعي 88

عنوان                                                                                                                                    صفحه

4-3-1-4 بررسي رابطه دو متغيره ميان مؤلفه هاي اهداف سازماني و ابعاد مسوؤليت اجتماعي 90

4-3-2 تعيين سهم ابعاد مسوؤليت‌ اجتماعي در تبيين واريانس اهداف مالي 92

4-3-3 تعيين سهم ابعاد مسوؤليت‌ اجتماعي در تبيين واريانس اهداف مربوط به ارباب رجوع 92

4-3-4 تعيين سهم ابعاد مسوؤليت اجتماعي در تبيين واريانس اهداف مربوط به فرايندها 93

4-3-5 تعيين سهم ابعاد مسوؤليت‌ اجتماعي در تبيين واريانس اهداف مربوط به رشد و يادگيري 94

4-4 ساير يافته هاي پژوهش بر اساس عوامل جمعيت شناختي 94

4-4 -1 مقايسه زنان و مردان از نظر مسوؤليت‌پذيري اجتماعي 94

4-4-2  مقايسه زنان و مردان از نظر اهداف راهبردي 96

4-4-3 مقايسه مديران و کارشناسان از نظر مسوؤليت‌پذيري اجتماعي 96

4-4-4-مقايسه مديران و کارشناسان از نظر اهداف راهبردي سازمان 98

4-4-5 مقايسه سطوح مختلف تحصيلي از نظر مسوؤليت‌پذيري اجتماعي 100

4-4-6 مقايسه سطوح مختلف تحصيلي از نظر اهداف راهبردي 100

4-5 خلاصه 101

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1 مقدمه 102

5-2 خلاصه پژوهش  102

5-3نتايج پژوهش  105

53 -1 يافته هاي اصلي پژوهش  105

53 -2 ساير يافته هاي پژوهش  108

5-4- محدوديت هاي پژوهش  110

5-4- 1 محدوديت هاي پژوهشگر 110

5-4- 2 محدوديت هاي پژوهش  110

5-5-پيشنهادهاي پژوهش  112

5-5- 1پيشنهادهاي کاربردي 112

5- 5- 2پيشنهاد هاي  پژوهشي آينده 114

پيوست شماره 1 پرسشنامه مسوؤليت اجتماعي 117

پيوست شماره 2 پرسشنامه اهداف سازمان بهزيستي کشور 120

منابع و ماخذ 121

 فهرست شکل ها

شکل 2-1 چارچوب کارت امتيازي متوازن  15

شکل2-2  مدل کارول از مسوؤليت اجتماعي 38

شکل 3 -1 تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر اهداف سازماني 71

شکل4-1- نمودار درصد پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت 81

شکل4-2- نمودار درصد پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات 82

شکل4-3- نمودار درصد پاسخ دهندگان بر حسب موقعيت شغلي 83

 

فهرست جدول ها

جدول شماره 2-1: مباني فلسفي ديدگاه هاي موجود در مسوؤليت اجتماعي 25

جدول 3-1: طيف ليکرت 71

جدول 3-2 اجزاي پرسشنامه مسوؤليت پذيري اجتماعي 73

جدول 3-3 اجزاي پرسشنامه اهداف سازمان بهزيستي کشور 74

جدول 3-4: همبستگي دروني مؤلفه‌هاي مسوؤليت‌پذيري اجتماعي 76

جدول 3-5: همبستگي دروني مؤلفه‌هاي اهداف راهبردي 76

جدول3-6: ضريب پايايي براي مقياس ليکرت بر اساس آلفاي کرونباخ 76

جدول 3-7 :ضرايب آلفاي کرنباخ آزمون‌ها 78

جدول3-8: روش هاي تجزيه وتحليل و نرم افزار مورد استفاده 79

جدول4-1: توزيع گروه نمونه بر اساس جنسيت 82

جدول 4-2: توزيع گروه نمونه بر اساس تحصيلات 83

جدول 4-3: توزيع گروه نمونه بر اساس موقعيت شغلي 84

جدول 4-4: ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي مورد مطالعه 84Error! Bookmark not defined.

جدول 4-5: توزيع فراواني متغير اهداف راهبردي سازمان بهزيستي کشور 85

جدول 4-6: توزيع فراواني متغير مسوؤليت اجتماعي 86

جدول 4-7: نتايج آزمون همبستگي ميان متغير مسوؤليت  اجتماعي و اهداف سازمان بهزيستي………………..87

جدول 4-8: نتايج آزمون همبستگي ميان متغير اهداف سازمان بهزيستي وابعاد مسوؤليت  اجتماعي………….88

عنوان                                                                                                                           صفحه 

جدول 4-9: نتايج آزمون همبستگي ميان متغير مسوؤليت اجتماعي و مؤلفه هاي اهداف راهبردي……………..89

جدول 4-10: نتايج آزمون همبستگي ميان مؤلفه هاي اهداف سازماني و ابعاد  مسوؤليت اجتماعي……….. ….91

جدول 4-11: تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش بيني اهداف مالي توسط ابعاد مسوؤليت اجتماعي……..92

جدول4-12:تحليل رگرسيون براي پيش بيني مؤلفه ارباب رجوع توسط ابعاد مسوؤليت اجتماعي….. ………….93

جدول 4-13: تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش بيني مؤلفه فرايندها توسط ابعاد مسوؤليت اجتماعي….93

جدول 4-14: اطلاعات توصيفي مربوط به مسوؤليت پذيري به تفکيک جنسيت ………………..94

جدول 4-15: نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت کلي متغيرها در دو گروه……………….  95

جدول 4-16: اطلاعات توصيفي مربوط به اهداف به تفکيک جنسيت ……………….95

جدول 4-17: نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت کلي متغيرها در دو گروه 96

جدول 4-18 : اطلاعات توصيفي مربوط به مسوؤليت‌پذيري به تفكيك پست سازماني 97

جدول 4-19 : نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت كلي متغيرها در دو گروه Error! Bookmark not defined.

جدول 4-20 : اطلاعات توصيفي مربوط به اهداف راهبردي به تفكيك پست سازماني 98

جدول 4-21: نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت كلي متغيرها در دو گروه 98

جدول 4-22: نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت متغيرها در گروه‌ها 99

جدول 4-23: اطلاعات توصيفي مربوط به مسوؤليت‌پذيري به تفكيك تحصيلات 99

جدول 4-24: نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت كلي متغيرها در سه گروه 100

جدول 4-25: اطلاعات توصيفي مربوط به اهداف به تفكيك تحصيلات 100

جدول 4-26: نتايج تحليل واريانس چند متغيري تفاوت كلي متغيرها

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

 

 

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =