no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏ گیری انتخاب مقصد درگردشگری داخلی موردمطالعه شهرکرج :پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی
doc
تعداد صفحات : 127
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت جهانگردی - گرایش برنامه ریزی و توسعه
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت جهانگردی و با عنوان تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏ گیری انتخاب مقصد درگردشگری داخلی موردمطالعه شهرکرج در 127صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏ گیری انتخاب مقصد درگردشگری داخلی موردمطالعه شهرکرج:

با توجه به تغییراتی که از سال 1950 و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد و خانواده ها دچار تغییرات شدند و مادران خانواده نیز وارد عرصه تحصیل و کار شدند، فرایند تصمیم گیری خانواده ها نیز دچار دگرگونی شد و والدین که دیگر زمان کمتری برای فرزندان داشتند ، برای آن که رضایت آن ها فراهم آورند و آن ها را برای نقش های آینده شان آماده کنند ، آن ها را در این فرایند ، مشارکت دادند . به همین منظور بر آن شدیم که تأثیر فرزندان را بر مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی و سفرهای تفریحی از دیدگاه والدین را بررسی کنیم و دریابیم که آیا فرزندان تأثیری بر مراحل فرایند تصمیم گیری دارند ودر صورت وجود تأثیر آیا تأثیرشان مستقیم است  یا غیر مستقیم و اینکه آیا جنسیت و سن فرزندان نیز نقشی در این فرایند دارند  یا خیر.

به همین منظور در شهر کرج و منطقه عظیمیه خانواده  هایی مورد بررسی قرار گرفته که دارای فرزندان 12-18 ساله بودند . پرسشنامه ها در مدارس توزیع شد و 161 خانواده بررسی شدند .برایانتخابافرادنمونه 4 مدرسهشاملدومدرسهراهنماییدخترانهوپسرانهودودبیرستاندخترانهوپسرانهازشهرکرجانتخابشدندوسپسازبیندانشآموزانهرمدرسهتعداد 45 نفربهعنواننمونهانتخابشدندوازآنهاخواستهشدتاپرسشنامهرابرایتکمیلبهوالدینخودارایهدهند.

یافته های حاصل از پژوهش بیان داشت که فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد موثر بوده و این تأثیر بیشتر به صورت غیر مستقیم بوده است و با 95% اطمینان تأثیر مستقیمی دیده نشد. بیشترین تأثیر فرزندان بر مرحله اول فرایند تصمیم گیری است وبا 95% اطمینان از نتیجه آزمون کای اسکوئر سن و جنس آنان بر این فرایند تأثیر نداشتند.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

خانواده ها بخش بازار مهمی در صنعت گردشگری و سفر دارند. بر اساس مجمع سفر آمریکا [1]TIA سفرهای تعطیلاتی خانوادگی 65% از سفرهای تفریحی داخلی در سال 2000 را به خود اختصاص داده است  و خانواده هایی که با کودکان سفر می رفته اند از 13% در سال 1999 به 21% در سال 2000رسیده است (کنگ 2003، TIA2001).

خانواده به عنوان بخش مصرف و تصمیم گیری شناخته شده است (آسائل 1998) در نتیجه این حوزه علاقه ی متخصصان  را به خود جلب کرده است(مارتنسن و گرانهلت[2] 2008). اگرچه زن و شوهر تصمیم گیرندگان اصلی خانواده هستند، تأثیر کودکان را نمی توان نادیده گرفت .آسائل (1995) اشاره می کند که کودکان بخش مهمی در تصمیم گیری خانواده ایفا می کنند و تأثیرشان با مقوله های محصول ، خدمات و مراحل مختلف تصمیم گیری ، متفاوت است(وانگ و همکاران[3] 2003).بیشتر مطالعات در زمینه تأثیر کودکان در تصمیم گیری گزارش می دهند که کودکان نقش رو به افزایشی در تصمیمات خرید خانواده دارند(مارتنسن و گرانهلت2008، جنکینز1979، آهوجا و همکاران [4]1998، و …). همانطور که نقش فرزندان در تصمیمات خانواده افزایش می یابد نیاز برای تحقیقاتی که فرزندان را لحاظ می کنند نیز افزایش می یابد(مارتنسن و گرانهلت2008).

به عنوان بخش مهم مصرف و تصمیم گیری برای خدمات و محصولات گردشگری و سفر، تصمیم گیری تعطیلات در خانواده یک فعالیت پیچیده است که نیازمند مداخله ی فردی و تصمیم گیری مشترک است (کنگ 2003، آسائل 1998، اچ ال دیویس 1976[5]، فیلیارترات و ریچی [6]1980 فادنس 1992، جنکینز1978، شارپ و مات [7]1956). نه تنها اعضای خانواده بر تصمیمات خرید یکدیگر تأثیر می گذارند بلکه به دفعات در تصمیم گیری مشترک مشارکت و مداخله می کنند ، در نتیجه شناسایی تأثیر هر عضو در مقوله ی سفر، برای بازاریابان مقصد و متخصصان گردشگری سر نخ های مهم در طراحی ابزارهای ارتقایی و تعیین کانال های توزیع مناسب برای محصولات ، و برنامه ریزی و توسعه ی طرح های گردشگری فراهم  می کند(کنگ 2004).

نقش کودک در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای به دو علت مهم برای متخصصان گردشگری مهم گشته است :

 1. تغییرات اجتماعی و جمعیت شناختی در جوامع ، رشد تعداد کودکان و تشدید و تقویت نقش کودکان بر تأثیر تصمیمات.
 2. افزایش سفرهای تعطیلاتی خانوادگی (نیکرسون و جروسکی 2001)

همانطور که ذکر شد از آن جا که والدین زمان زیادی را صرف شغل خود کرده و زمان کمتری را برای فرزندان دارند و در عین حال از درآمد قابل توجهی برای خرج کردن برخوردارند ، از تعطیلات به عنوان زمانی برای ارتباط مجدد به عنوان یک خانواده استفاده می کنند(گرام 2004، نیکرسون و جروسکی 2001). در نتیجه والدین به طور فعال کودکانشان را برای مشارکت در تصمیمات خرید تشویق می کنند به ویژه برای سفر و تفریحات (نیکرسون و جروسکی2001).

لیندستروم بحث می کند که تأثیر فرزندان بسیار وسیع تر  از محصولاتی است که به خود آن ها تعلق دارد . از پرسشنامه یفرزند برند[8]او برآورد می شود که والدین خیلی بسیار زیاد نسبت به آنچه عموماً اعتقاد دارند توسط فرزندانشان تحت تأثیرند(گرام 2004).

ادبیات رفتار مصرف کننده (بلک ول و همکاران [9]2001، آسائل [10]1998، مورگان [11]1996) بیان کردند که مصرف کنندگان خانوادگی زمانیکه تصمیم خرید می گیرند در چهار مرحله در گیر می شوند:

 1. بیان مسئله یا برانگیخته شدن نیاز
 2. جستجوی اطلاعات
 3. ارزیابی گزینه ها و جایگزین ها
 4. تصمیم نهایی خرید (لین وو 2007[12] ، هنلن و همکاران[13] 2005 ).

 

 

گزاره های تحقیق

پرسش های اصلی و فرعی

پرسش اصلی:

 • آیا فرزندان درشهر کرج بر فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند؟

پرسش های فرعی:

 • تأثیر فرزندان بیشتر مستقیم است یا غیر مستقیم ؟
 • تأثیر فرزندان در کدامیک از مراحل چهارگانه ی تصمیم گیری بیشتر است؟
 • کدام گروه سنی بیشترین تأثیر را اعمال می کند؟
 • از میان فرزندان دختر و پسر کدامیک تأثیر گذارترند؟

 

فرضیه های تحقیق

 1. فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد تأثیر دارند.
 2. در صورت وجود تأثیر ، بیشترین تآثیر فرزندان به صورت غیر مستقیم است.
 3. در صورت وجود تأثیر ، مرحله ی اول تصمیم گیری در فرایند تصمیم گیری تأثیر پذیرترین مرحله می باشد.
 4. در صورت وجود تأثیر ، فرزندان بزرگتر( گروه سنی 15 تا 18 ساله ها یعنی دبیرستانی ها) نسبت به فرزندان کوچکتر ( 12تا 14 ساله ها راهنمایی ها) تأثیر بیشتری بر فرایند تصمیم گیری دارند.
 5. در صورت وجود تأثیر فرزندان دختر نسبت به فرزندان  پسر تأثیر بیشتری  بر فرایند تصمیم گیری دارند.

هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا فرزندان در فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند یا خیر . اهداف دیگر این تحقیق شامل موارد زیر است :

 • شناخت نوع تأثیر از نظر مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن
 • شناخت تأثیر پذیرترین مرحله در مراحل چهار گانه ی تصمیم گیریانتخاب مقصد
 • شناخت موثرترین گروه سنی در مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد
 • شناخت موثر ترین جنس در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

 

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =