no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان: دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی
doc
تعداد صفحات : 118
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته روانشناسی
همراه با جداول و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت دیجی لود گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسي عمومي در ۱۱۸ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. دیجی لود ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان:

 

رضايت زناشوئي يکي از عوامل موثر در ثبات خانواده ها ودر عين حال بهداشت رواني همسران و فرزندان است. مهمترين عامل در رضايت زناشوئي، روابط زناشويي است. هدف اين تحقيق مشخص کردن رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان بوده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي به شيوه همبستگي و نمونه مورد بررسي ۳۰۰ نفر مي باشد. نمونه گيري به شيوه در دسترس از ۷ مرکز بهداشتي درماني انتخاب گرديد.

براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه  ۲۵ سوالي هالبرت براي سنجش احقاق حق جنسي، پرسشنامه ۲۳ ماده اي انريچ براي سنجش رضايت زناشويي و پرسشنامه ۲۹ ماده اي پاس و پري براي سنجش پرخاشگري استفاده شد. يافته ها نشان داد که بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد و بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري زنان و همچنين بين رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري رابطه معکوس و معني داري وجود دارد.

بين شغل همسر با احقاق حق جنسي و رضايتمندي زناشويي رابطه معني داري وجود دارد، ولي بين ميزان تحصيلات همسر با احقاق حق جنسي و رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان رابطه معني داري وجود ندارد.

واژه ها کليدي: احقاق حق جنسي، رضايتمندي زناشويي، پرخاشگري

 

اهداف تحقيق

هدف کلي :

تعيين نمودن رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي  زناشويي وپرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان است.

 

اهداف ويژه:

 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان
 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي
 • تعيين رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان
 • تعيين رابطه بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان
 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيکي
 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري کلامي

۱۰- تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با خشم

 • تعيين رابطه بين احقاق حق جنسي با خصومت

 

اهداف کاربردي

با توجه به اين احقاق حق جنسي باعث رضايتمندي از زندگي ونتيجه آن شادکامي وآرامش وکنترل خشم مي شود لذا چنين تحقيقي جهت پيشگيري از طلاق وقابل استفاده در خدمات مشاوره اي –مراکز بهداشتي درماني-نهادهاي اجتماعي از قبيل دفتر امور زنان-بهزيستي- کميته امداد-مراکز مطالعات زنان-دانشگاههاي وموسسات آموزش عالي- آموزش وپرورش وغيره مي باشد.

 

فرضيه هاي تحقيق:

فرضيه اصلي :

بين احقاق حق جنسي و رضايتمندي زناشويي با پرخاشگري در زنان مراجعه  کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان منوجان رابطه وجود دارد

 

فرضيه هاي اختصاصي تحقيق:

 • بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي در زنان رابطه وجود دارد.
 • بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري در زنان رابطه وجود دارد.
 • بين رضايتمندي زناشويي وپرخاشگري در زنان رابطه وجود دارد.
 • بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي رابطه وجود دارد
 • بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي رابطه وجود دارد
 • بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان رابطه وجود دارد
 • بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان رابطه وجود دارد
 • بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيکي رابطه وجود دارد
 • بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري کلامي رابطه وجود دارد
 • بين احقاق حق جنسي با خشم رابطه وجود دارد

بين احقاق حق جنسي با خصومت رابطه وجود دارد

 

فهرست مطالب:

 

چکيده: ۱

فصل اول : طرح پژوهش ۲

۱-۱-مقدمه: ۳

۱-۲- بيان مساله ۴

۱-۳- اهميت وضرورت تحقيق: ۴

۱-۴- اهداف تحقيق ۷

۱-۴-۱- هدف کلي : ۷

۱-۴-۲- اهداف ويژه: ۷

۱-۴-۳- اهداف کاربردي ۸

۱-۵- فرضيه هاي تحقيق: ۸

۱-۵-۱- فرضيه اصلي : ۸

۱-۵-۲- فرضيه هاي اختصاصي تحقيق: ۸

۱-۶- سوالات تحقيق: ۹

۱-۷- تعاريف مفاهيم ۹

۱-۷-۱- تعاريف نظري: ۹

فصل دوم : پیشینه تحقیق ۱۱

۲-۱-احقاق حق جنسي ۱۲

۲-۲- رضايت زناشويي : ۱۵

۲-۲-۱- عوامل و مولفه هاي رضايت زناشويي : ۱۶

۲-۳- پرخاشگري ۲۵

۲-۳-۱- تعريف پرخاشگري ۲۶

۲-۳-۲- عوامل پيش بيني کننده پرخاشگري ۲۷

۲-۳-۳- اختلالات مرتبط با پرخاشگري ۲۸

۲-۳-۵- رويکردهاي پرخاشگري ۳۲

۲-۳-۵-۱- رويکرد روان تحليل گري ۳۲

۲-۳-۵-۲- رويکرد رشدي ۳۴

۲-۳-۵-۳- رويکرد ذاتي بودن پرخاشگري ۳۵

۲-۳-۵-۴ تعليم شيوه هاي پرخاشگرانه رفتار: ۳۶

۲-۳-۵-۵- رويکرد انگيزشي ۳۶

۲-۳-۵-۶- رويکرد موقعيتي ۳۷

فصل سوم: روش پژوهش ۳۸

مقدمه ۳۹

۳-۱- نوع تحقيق ۴۱

۳-۲- انواع متغيرها ۴۱

۳-۲-۱- متغيرپيش بين ۴۱

۳-۲-۲- متغيرهاي  ملاک ۴۱

۳-۲-۳- متغيرهاي تعديلگر ۴۱

۳-۳- داده هاي مورد نياز ۴۱

۳-۴- شيوه جمع آوري اطلاعات ۴۱

۳-۵- ابزارهاي تحقيق ۴۲

۳- ۵-۱- پرسشنامه احقاق حق جنسي هالبرت ۴۲

۳-۵-۲- پرسشنامه رضايتمندي زناشويي انريچ ۴۲

۳-۵-۳- پرسشنامه پرخاشگري پاس و پري (پ پ) ۴۳

۳-۶- جامعه آماري ۴۳

۳-۷- حجم نمونه و روش نمونه گيري ۴۴

۳-۸- روشهاي تجزيه و تحليل آماري ۴۴

۳-۸-۱- روشهاي آماري توصيفي ۴۴

۳-۸-۲- روشهاي آماري استنباطي ۴۴

فصل چهارم : نتایج (یافته ها ) ۴۴

۴-۱توصيف ويژگي هاي دموگرافيک ۴۶

۴-۱-۱- وضعيت ميزان تحصيلات همسر: ۴۶

۴-۱-۲: وضعيت شغل همسر: ۴۷

۴-۲- بررسي فرضيات تحقيق ۴۸

۴-۳- بررسي سوالات تحقيق ۶۹

فصل پنجم : بحث در نتایج ( نتیجه گیری )

۵-۱- نتايج و بحث و بررسي سوالات ۸۵

۵-۱-۱- فرضيات تحقيق ۸۵

۵- ۱- ۲-بررسي سوالات پژوهش ۹۰

۵-۲-:پيشنهادات ۹۴

۵- ۲- ۱: پيشنهادات کاربردي ۹۴

۵-۲- ۲:پيشنهادات پژوهشي ۹۵

۵-۳- محدوديتهاي تحقيق ۹۵

منابع فارسی: ۹۶

منابع لاتین: ۱۰۱

پيوست ۱۰۳

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱-۱: توزيع فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر ۴۵

جدول ۴-۱-۲: توزيع فراواني وضعيت شغل همسر ۴۶

جدول ۴-۲-۱: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي ۴۷

جدول ۴-۲-۲: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري زنان ۴۹

جدول ۴-۲-۳: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين رضايتمندي زناشويي با پرخاشگري زنان ۵۱

جدول ۴-۲-۴: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي ۵۳

جدول ۴-۲-۵: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي ۵۵

جدول ۴-۲-۶: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان ۵۷

جدول ۴-۲-۷: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان ۵۹

جدول ۴-۲-۸: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيکي زنان ۶۱

جدول ۴-۲-۹: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري کلامي زنان ۶۳

جدول ۴-۲-۱۰: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با خشم زنان ۶۵

جدول ۴-۲-۱۱: آماره هاي آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مربوط به رابطه بين احقاق حق جنسي با خصومت زنان ۶۷

جدول ۴-۳-۱: توزيع فراواني، آماره‌هاي توصيفي متغير احقاق حق جنسي زنان ۶۹

جدول ۴-۳-۲: توزيع فراواني، آماره‌هاي توصيفي متغير رضايتمندي زناشويي زنان ۷۱

جدول ۴-۳-۳: توزيع فراواني، آماره‌هاي توصيفي متغير پرخاشگري زنان ۷۳

جدول ۴-۳-۴: توزيع فراواني و آماره کاي دو شغل همسر و احقاق حق جنسي زنان ۷۵

جدول ۴-۳-۵: توزيع فراواني و آماره کاي دو شغل همسر و رضايتمندي  زناشويي ۷۷

جدول ۴-۳-۶: توزيع فراواني و آماره کاي دو شغل همسر و پرخاشگري زنان ۷۹

جدول ۴-۳-۷: توزيع فراواني و آماره کاي دو ميزان تحصيلات همسر و احقاق حق جنسي زنان ۸۱

جدول ۴-۳-۸: توزيع فراواني و آماره کاي دو ميزان تحصيلات همسر و رضايتمندي  زناشويي ۸۳

جدول ۴-۳-۹: توزيع فراواني و آماره کاي دو ميزان تحصيلات همسر و پرخاشگري زنان ۸۵

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱-۱: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر ۴۵

نمودار ۴-۱-۲: درصد فراواني وضعيت شغل همسر ۴۶

نمودار ۴-۲-۱- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي ۴۸

نمودار ۴-۲-۲- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري زنان ۵۰

نمودار ۴-۲-۳- نمودار پراکنش رابطه بين رضايتمندي زناشويي  با پرخاشگري زنان ۵۲

نمودار ۴-۲-۴- نمودار پراکنش رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با رضايتمندي زناشويي ۵۴

نمودار ۴-۲-۵- نمودار پراکنش رابطه بين روابط جنسي با رضايتمندي زناشويي ۵۶

نمودار ۴-۲-۶- نمودار پراکنش رابطه بين ابراز عواطف و احساسات جنسي با پرخاشگري زنان ۵۸

نمودار ۴-۲-۷- نمودار پراکنش رابطه بين روابط جنسي با پرخاشگري زنان ۶۰

نمودار ۴-۲-۸- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري فيزيکي زنان ۶۲

نمودار ۴-۲-۹- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با پرخاشگري کلامي زنان ۶۴

نمودار ۴-۲-۱۰- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با خشم زنان ۶۶

نمودار ۴-۲-۱۱- نمودار پراکنش رابطه بين احقاق حق جنسي با خصومت زنان ۶۸

نمودار ۴-۳-۱-۲: آماره‌هاي توصيفي وضعيت احقاق حق جنسي زنان ….۷۰

نمودار ۴-۳-۲-۱: درصد فراواني وضعيت رضايتمندي زناشويي زنان ۷۰

نمودار ۴-۳-۲-۲: آماره‌هاي توصيفي وضعيت رضايتمندي زناشويي زنان ۷۲

نمودار ۴-۳-۳-۱: درصد فراواني وضعيت پرخاشگري زنان ۷۴

نمودار ۴-۳-۳-۲: آماره‌هاي توصيفي وضعيت پرخاشگري زنان ۷۴

نمودار ۴-۳-۴: درصد فراواني وضعيت شغل همسر و احقاق حق جنسي زنان ۷۶

نمودار ۴-۳-۵: درصد فراواني وضعيت شغل همسر و رضايتمندي  زناشويي ۷۸

نمودار ۴-۳-۶: درصد فراواني وضعيت شغل همسر و پرخاشگري زنان ۸۰

نمودار ۴-۳-۷: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر و احقاق حق جنسي زنان ۸۲

نمودار ۴-۳-۸: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر و رضايتمندي  زناشويي ۸۴

نمودار ۴-۳-۹: درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات همسر و پرخاشگري زنان ….۸۶

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 8 =