no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان اصفهان  :پایان نامه ارشد مدیریت
doc
تعداد صفحات : 123
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت و با عنوان بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان اصفهان در 123صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان اصفهان:

هدف کلی پژوهش، بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری(نفوذ) آنان بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل 119 نفر از مدیران مالیاتی و غیر مالیاتی شاغل در ادارۀ کل امور مالیاتی استان اصفهان در سال 1389بود که تعداد92 نفر از آنها به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامة تعیین جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و پرسشنامة نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی کپنیس و اسمیت (1982) بود. برای سنجش روایی، روش تحلیل گویه و برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر و رگرسیون چند گانه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که جو غالب بر فضای روابط کارکنان از دیدگاه مدیران جو ملاحظه گری و وجه غالب فنون نفوذ مدیران، فن نفوذ استدلال می باشد. یافته ها همچنین نشان داد که بین ادراک مدیران از رابطه بین جو سازمانی و فنون نفوذ مورد استفاده آنان بر حسب مدرک تحصیلی و سابقه خدمت، تفاوت معناداری وجود دارد.

 

ضرورت و اهمیت پژوهش

عصر حاضر، عصر تغییرات سریع است. تغییراتی که پربعد و پر برآیند بوده شرایط بی نظمی و آشوب حاکم بر آن است. و نسیم این تغییرات سریع و پربعد و پر برآیند آرام آرام به سمت کشور ما نیز وزیدن گرفته است.

برخی از سازمانها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور با درک این تغییرات، طی سالیان اخیر کوشیده است تا خود را با شرایط جدید جهانی همگام و جهت پاسخگویی به آن، تغییرات بنیادی را در خود ایجاد نماید. همانگونه که مشخص شده، امروزه نقش نظام مالیاتی کشورها در تامین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه ای دولت، بر کسی پوشیده نیست. در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات؛ کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمده است. در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش­های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه­ای خواهد بود. افزون بر آن، هدف بودجه ای وضع مالیات نیز تامین مالی بودجۀ دولت بوده که از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است (سازمان امورمالیاتی،1387). لذا سازمان امور مالیاتی به عنوان موسسه­ای دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اواخر سال هزار و سیصد و هشتاد فعالیت خود را آغاز کرد و از زمان تشکیل تاکنون به بررسی و تبادل نظر با اندیشمندان، خبرگان و مسئولان امور اقتصادی و مالیاتی کشور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اساس تحکیم بنیادهای اقتصادی سالم و پویا و ایجاد زیرساخت های اجتماعی پایدار و توسعه یافته در کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تامین هزینه های کشور از درآمد غیرنفتی از جمله درآمدهای مالیاتی است اما ضعف موجود در نظام مالیاتی کشور این امر را میسر نکرده است ( سازمان امورمالیاتی، 1387).

بر این اساس و به منظور رفع نقائص و برقراری نظام مناسب مالیاتی، راهبرد مکانیزه سازی نظام مالیاتی کشور، تحت عنوان «طرح جامع مالیاتی» ارائه و در حال اجراست. این طرح که طراحی، پیاده­سازی و اجرای نظام­­های کارآمد تشخیص و وصول مالیات را به صورت «مکانیزه» انجام می­دهد، می تواند از جمله مهمترین روش های افزایش کارآمدی و اثربخشی نظام مالیاتی کشور باشد (سازمان امورمالیاتی،1387). اما نباید از نظر دور داشت که اجرای هر نوع طرح جدید و ایجاد تغییرات در سازمانهای اجتماعی، نیازمند مدیریت قوی، و کارآمد و اثربخش می باشد چرا که بدون تردید مدیریت، موتور توسعه است و در زمان ما کلید رستگاری، رفاه و استقلال ملت­هاست و کارآمدی و عملکرد موثر سازمانها، وابسته به مدیریت اثربخش آنهاست (علاقه بند،1387).

علیرغم اینکه مدیریت امری حیاتی و رمز پیروزی و موفقیت جوامع است (عرب مازار، 1387)، قرائن ، شواهد و بررسی ها نشان می دهد که در برنامة اصلاح نظام مالیاتی کشور آن طور که باید و شاید به این امر مهم (مدیریت و رهبری) در سازمانهای تابعه نظام مالیاتی توجه لازم و کافی و وافی نشده است. حتی این موضوع در سطح ملی نیز به اندازه شأن و جایگاه خود مطرح نگردیده است. این در حالی است  که اهمیت ویژه مدیریت با تمامی مقوله های با­ارزش و از آن جمله جو و نفوذ سازمانی بر کسی پوشیده نیست. بیش از سه دهه است که  مشخص شده است  توانایی اعمال نفوذ بر عملکرد کارکنان در ارتقاء تاثیر مدیران ضروری است (کپنیس، اشمیت، ویلکینسون[1]، 1980). یک مدیر موفق، نیازمند این است که بر دیگران نفوذ داشته باشد تا در خواست های او را بپذیرند، نظرات او را مورد حمایت قرار دهند و تصمیمات وی را اجرا نمایند (یوکل و ترسی[2]، 1992؛شریش و هینکیم[3]،1990؛ یوکل و فالب، 1990). به طور کلی موفقیت یک مدیر در  جهت نفوذ بر سایر کارکنان تا حد زیادی به فنون نفوذ مورد استفاده وی بستگی  دارد (فورل و شرودر[4]،1994؛ فالب و یون[5] و یوکل،1993).

با توجه به حساسیت جایگاه و وظیفه سازمان امور مالیاتی و لزوم وجود مدیران شایسته، توانمند و آگاه، انجام این پژوهش و نتایج حاصل از آن می تواند به برنامه ریزان و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی اطلاعات مفیدی در رابطه با جو سازمانی و فنون نفوذ مدیران سطوح مختلف داده و از این طریق به آنان در برنامه ریزی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان، برنامه ریزی های  جذب و آموزش مدیران جدید و همچنین فراهم آوردن زمینه های ایجاد جو مطلوب کمک شایانی نماید.

 

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطة بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون نفوذ  مورد استفاده آنان در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بود. اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:

1- تعیین جو غالب سازمانی از دیدگاه مدیران در ادارۀ کل امور مالیاتی استان اصفهان.

2- تعیین فن نفوذ غالب سازمانی مورد استفادة مدیران در ادارۀ کل امور مالیاتی استان اصفهان.

3 – تعیین قویترین جو سازمانی در پیش بینی فنون نفوذ مدیران در ادارۀ کل امور مالیاتی استان اصفهان.

4 – تعیین قویترین جو سازمانی در پیش بینی فنون نفوذ مدیران بر اساس مدارک تحصیلی در ادارۀ کل امور مالیاتی استان اصفهان.

5 – تعیین قویترین جو سازمانی در پیش بینی فنون نفوذ مدیران بر اساس سابقه خدمت در ادارۀ کل امور مالیاتی استان اصفهان.

 

پرسشهای پژوهش

1 – کدامیک از انواع جو سازمانی به عنوان جو غالب در ادارة کل امور مالیاتی استان اصفهان مطرح می باشد؟

2 – کدامیک از فنون نفوذ به عنوان فن غالب در اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد؟

3 – کدامیک از انواع جو سازمانی پیش بینی کننده قوی تر فنون نفوذ مورد استفاده مدیران می باشد؟

4 – کدامیک از انواع جو سازمانی پیش بینی کننده قوی تر فنون نفوذ مورد استفاده مدیران دارای مدارک تحصیلی مختلف می باشد؟

5 – کدامیک از انواع جو سازمانی پیش بینی کننده قوی تر فنون نفوذ مورد استفاده مدیران دارای سوابق خدمتی مختلف می باشد ؟

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه

1 – 2- بیان مسأله 3

1 -3 – ضرورت و اهميت پژوهش 6

1 – 4- اهداف پژوهش 9

1 – 5- پرسش ها ی پژوهش  9

1 – 6 – تعاریف مفهومی  10

1- 6- 1 –  نفوذ سازمانی 10

1- 6- 2 – رهبری  10

1- 6 – 3- فنون نفوذ سازمانی 11

1 – 6 – 4 – جو سازمانی   12

1- 7- تعاریف عملیاتی 14

1- 7- 1- مدیران اداره کل امور مالیاتی   14

1- 7 – 2- فنون نفوذ سازمانی 14

1- 7- 3- جو سازمانی 14

 

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2 – 1- مباني نظري پژوهش 16

2-1-1- مقدمه 16

2-1-1-1- تاریخچه شکل گیری نظام مالیه در ایران 17

2-1-2- جو سازمانی 17

2-1-2-1- تاریخچه پیدایش جو سازمانی 17

2-1-2-2- تعریف جو سازماني 18

2-1-2- 3- رویکردهای جو سازمانی 22

2-1-2- 4 – ابعاد جو سازمانی 23

2-1-2- 5 – انواع جو سازمانی 24

2-1-2- 6 – نتیجه گیری 26

2-1-3- نفوذ سازمانی 26

2-1-3-1- تعریف نفوذ سازمانی 26

2-1- 3 – 2 – تعریف فنون نفوذ سازمانی 28

2-1- 3 – 3 – انواع فنون نفوذ سازمانی  29

2-1- 3- 4- طبقه بندی فنون  نفوذ سازمانی 30

2-1- 3- 5 – رهبری  و ارتباط آن  با  نفوذ سازمانی  31

2-1- 3- 6 – قدرت و ارتباط آن با نفوذ سازمانی 32

2-1- 3- 6- 1- تعریف قدرت 32

2-1- 3- 6- 2- انواع قدرت  34

2-1- 3- 6 – 3-رابطه قدرت و نفوذ سازمانی 36

2-1- 3- 6 – 4 – مقایسه قدرت و نفوذ سازمانی 38

2-1-3-6-5- نتيجه گيري  38

2-2- پیشینة پژوهشی 39

2-2-1- پژوهشهای خارجی 39

2-2-1- 1- جو سازمانی 39

2-2-1-2-فنون نفوذ سازمانی 40

2-2-1-3- همبستگی جو سازمانی با فنون نفوذ 43

2-2-2- پژوهشهای داخلی 44

2-2-2-1- جو سازمانی 44

2-2-2-2-فنون نفوذ سازمانی 45

2-2-3- نتیجه گیری 45

2-2-4- مدل مفهومي پژوهش 46

2 -2- پیشینه پژوهشی 46

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3 – 1 – روش شناسی پژوهش 48

3 – 2- جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری 48

3 – 3 – ابزار پژوهش 50

3 -3 – 1 –  پرسشنامة تعیین جو سازمانی 50

3- 3 – 2 – پرسشنامة نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی 50

3-4 – روايي 51

3-4-1- روايي پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1963)51

3 -4-2- روايي پرسشنامه نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی کپنیس و اسمیت (1982… 51

3-5- پایائی 52

3-5-1پایائی پرسشنامه جو سازماني 53

3-5-2 – پایائی پرسشنامه فنون نفوذ سازماني 53

3 – 6- روش گرد آوری اطلاعات 54

3 – 7- روشهای آماری 54

 

فصل چهار : یافته های پژوهش

4 – 1 – مقدمه 56

4 – 2 – تحلیل داده ها 56

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5 – 1 – مقدمه 70

5-2- بحث و نتیجه گیری 70

5 – 3 –  نتیجه گیری کلی 88

5- 4 – محدودیتهای پژوهش 90

5-4 – 1 – محدودیتهای اجرائی 90

5- 4 – 2 – محدودیتهای پژوهشی 91

5- 5 – پیشنهادات پژوهش 91

5-5- 1- پیشنهادات کاربردی 91

5-5- 2 – پیشنهادات پژوهشی 94

فهرست منابع و ماخذ 96

پیوست

 

فهرست جداول

 

جدول شماره 1 : فراواني و درصد متغير تحصيلات مديران 48

جدول شماره 2 : فراواني و درصد متغير سابقه خدمت مديران 49

جدول شماره 3 : فراواني و درصد متغير جنسیت مديران 49

جدول شماره 4 : طيف ضرائب همبستگي گویه ها با نمره كل ابعاد پرسشنامه

جو سازماني 51

جدول شماره 5 : طيف ضرائب همبستگي گویه ها با نمره كل ابعاد پرسشنامه

فنون نفوذ سازماني 52

جدول شماره 6 : . ضريب آلفاء كرونباخ ابعاد پرسشنامه جو سازماني………………………. 53

جدول شماره 7.: ضريب آلفای كرونباخ ابعاد پرسشنامه فنون نفوذ سازماني……………. 53

جدول شماره 8 : ترتيب انواع جو سازماني به عنوان جو غالب 56

جدول شمارة 9 : آزمون تعقيبي بونفرونی- مقایسه زوجی انواع مختلف

جو سازمانی 57

جدول شمارة 10 : مقایسه فنون نفوذ سازماني مدیران اداره کل امور مالیاتی…………. 58

جدول شمارة 11 : آزمون تعقيبي بونفرونی- مقایسه زوجی فنون مختلف نفوذ

مدیران 59

جدول شماره 12 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران بر اساس جو

سازمانی ادراک شده .61

جدول شماره 13 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران دارا مدرک

تحصیلی کاردانی و پایین تر بر اساس جو سازمانی ادراک شد 63

جدول شماره 14 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران دارای مدرک

تحصیلی کارشناسی و بالاتر بر اساس جو سازمانی ادراک شده 64

جدول شماره 15 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران کم سابقه بر

اساس جو سازمانی ادراک شده 66

جدول شماره 16 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران دارای سابقه

متوسط بر اساس جو سازمانی ادراک شده 67

جدول شماره 17 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران با سابقه

بر اساس جو سازمانی ادراک شده 68

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 14 =