no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل: پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی
doc
تعداد صفحات : 107
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت اجرایی - گرایش استراتژیک
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  گرايش  استراتژیک  و با عنوان بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل  در 105 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل:

هويت سازماني و معنویت سازماني دو موضوع بسيار مهم در حوزه هاي رفتار سازماني، منابع انساني، ارتباطات و كنترل و … مي باشد. نظر به اهميت موضوع هويت و هويت سازماني و نقش آن در شكل گيري بسياري از رفتارهاي سازماني افراد از يك سو، و نيز نقش مهم معنویت در عملکرد سازمان از سوي ديگر، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل به روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. برای سنجش معنویت سازمانی از مدل 5 مولفه ای میلیام و فرگوسن و  برای سنجش هویت سازمانی از مدل سه مولفه ای پچن استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق 240 نفر از کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل بودند که از بین آن ها 150 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید.

داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه و به روش میدانی گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی  مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین معنویت سازمانی در بین کارکنان(34/3) و میانگین هویت سازمانی در بین کارکنان(17/3) است بنابراین از وضعیت نسبتاً مطلوب و متوسط به بالایی برخوردار است. نتيجه آزمون همبستگي پیرسون درخصوص رابطه بين معنویت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان حاکی از آن است که از لحاظ آماري در  سطح 05/0>P همبستگی مثبت و قوی بين معنویت سازمانی و هویت سازمانی وجود دارد.

همچنین نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که بین ابعاد پنجگانه معنویت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و نسبتاً قوی  در سطح  05/0>P وجود دارد. بیشترین شدت همبستگی مربوط به مولفه حس لذت بردن از کار و کمترین شدت همبستگی مربوط به فرصت هایی برای زندگی درونی بود. در نهایت و به جهت وجود رابطه مثبت بین معنویت سازمانی و هویت سازمانی، پیشنهاداتی در جهت ارتقای معنویت سازمانی و به دنبال آن هویت سازمانی کارکنان مبتنی بر یافته های تحقیق ارائه گردید.

 

واژگان کلیدی: معنویت سازمانی ، هویت سازمانی، کارکنان، کتابخانه های عمومی استان اردبیل

 

ضرورت انجام تحقیق

يكي از داغترين موضوعات در سال هاي اخير در مديريت ، بحث هويت سازماني و مهم تر از آن شكل دهي هويت است كه پژوهشهاي بسيار نادري در اين زمينه انجام شده است . امروزه در بسياري ازسازمان هاي دولتي، نوعي تمايل به افزايش نرخ جابه جايي، كاهش رضايت شغلي، افزايش ميزان غيبت از كار، گسترش بيگانگي از كار و فقدان احساس مسئوليت پذيري كاركنان و به طور كلي عدم هويت يابي اعضا با سازمان خود، مشاهده مي شود.

تحقيقات صورت گرفته نشان داده اند كه هويت يابي سازماني يك قطعه بزرگ گم شده در مطالعه معنویت سازمانی است(ال ارکوبی، 2008). هر سازماني، همانند انسان، يك هويت دارد. هويت مجموعه اي از ويژگي هايي است كه آن را از ديگران متمايز مي سازد. اما به هر صورت هويت سازماني به وسيله اين واقعيت كه مي تواند به عنوان يك ابزار استراتژيك در فرآيند دستيابي به هدف ها و ديدگاه سازمان استفاده شود، مورد نظر است (مرادي و موسوي حجازي، 1387) هويت سازماني يك متغير شناختي مهم است كه نه تنها بر احساس عضويت فرد در سازمان تأثيرگذار است، بلكه تعيين كننده رفتار افراد در محيط سازماني مي باشد(پراتی و همکاران،2009). لزوم افزايش آگاهي مديران و اداره كنندگان اين سازمان ها از عوامل مؤثر بر شكل گيري هويت سازماني و منافع بالقوه حاصل از وجود هويت سازماني قوي و مستحكم ، بيش از پيش آشكار مي شود.

از سوی دیگر،  اهمیت و ضرورت معنویت و معنویت در سازمان، آن چنان است که می تواند برای سازمان ها، انسانیت، هویت و برای اجتماع، فعالیت و برای محیط، مسئولیت را به ارمغان آورد. مهم ترین عامل بهره وری و انسجام در سازمان ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است و تردیدی نیست که شکوفائی هر جامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است(ضیایی،1387).

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه معنویت سازمانی و هویت سازمان طراحی و درصدد ارايه راهكارهايي جهت بهبود و تقويت آن می باشد .در نتیجه بررسي وضعیت معنویت و هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل باعث توليد اطلاعاتي در جهت شناخت نقاط قوت وضعف در این زمینه خواهد بود كه مي تواند اسباب اصلاح وبهبود فرايند وارتقاء وضعیت موجود را فراهم آورد.يكي از راههاي بررسي اثر بخشي معویت سازمانی در سازمان، مطالعه وبررسي وضعیت هویت سازمانی است. اين تحقیق از طريق استقرار فرايندي نظام مند تحت عنوان رهگيري وضعيت معنویت سازمانی و هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل انجام مي شود كه در آن نسبت به توليد آمار واطلاعات ارزشمندي اقدام مي گردد كه در وهله اول مي‌تواند بعنوان ابزار نيرومند تصميم سازي براي مديران کتابخانه ها در سطوح مختلف سياستگذاري وبرنامه ريزي اجرائي در جهت حذف یا كاهش موانع موجود بر سر راه شکل گیری هویت سازمانی و  همچنين براي مشاوران نتايج گران قيمتي را در زمينه ارتقای معنویت سازمانی فراهم مي آورد.از سوی دیگر با توجه به این که این تحقیق مسبوق به سابقه پژوهشی نمی باشد، انجام این تحقیق در راستای پرکردن خلاً پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی

چکیده………1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه  2

1-2- بیان مسئله  4

1-3- ضرورت انجام تحقیق   6

1-4- اهداف تحقیق   7

1-4-1- هدف کلی   7

1-4-2- اهداف جزئی   7

1-5- سؤالات تحقیق   7

1-5-1-  سوال اصلی تحقیق   7

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق   7

1-6- فرضيه ‏هاي تحقیق   8

1-6-1- فرضیه اصلی   8

1-6-2- فرضیه های فرعی   8

1-7- تعريف واژه ‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)  8

1-7-1-تعریف مفهومی هویت سازمانی   8

1-7-2-تعریف  عملیاتی هویت سازمانی   9

1-7-3-تعریف مفهومی معنویت سازمان  9

1-7-4-تعریف عملیاتی معنویت سازمانی   9

1-8- مدل مفهومی تحقیق   10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق        

2-1- مقدمه  12

2-2- معنویت سازمانی   13

2-2-1- مفهوم معنویت    13

2-2-2- تاریخچه معنویت    15

2-2-3-معنويت در محيط كار  16

2-2-4- سطوح معنویت در سازمان  18

2-2-5- ضرورت  معنویت در زندگی کاری، فردی و سازمانی   21

2-2-6- ابعاد معنویت سازمانی   23

2-2-7- دیدگا ههای معنویت و معنویت در محیط کار  24

2-2-8- رهبري معنوي   27

2-2-9- ابعاد رهبري معنوي   28

2-3- هویت سازمانی   30

2-3-1- تعریف هویت سازمانی   30

2-3-2- ساخت و شكل گيري هويت    33

2-3-2-1- توجه رسانه ها 34

2-3-2-2-وجهه خارجي سازمان  34

2-3-2-3-ارتباطات خارجي سازمان  35

2-3-2-4-تيم مديران عالي سازمان  35

2-3-2-5-مديريت منابع انساني   36

2-3-2-6-ارتباطات داخلي سازمان  36

2-3-2-7-عمليات سازمان  37

2-4- پیشینه تحقیق   37

2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران  37

2-4-2- تحقیقات خارجی   41

2-5- جمع بندی   42

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه  45

3-2- قلمرو تحقیق (موضوعی،زمانی،مکانی)  45

3-1-1- قلمرو موضوعی   45

3-1-2- قلمرو زمانی   45

3-1-3- قلمرو مکانی   46

3-2- روش انجام تحقیق   46

3-3-جامعه آماری   46

3-4- نمونه آماری   47

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات    48

3-6- روائي و پايائي تحقيق   49

3-6-1-اعتبار(روائی)  49

3-6-2-پایائی   49

3-7-فنون و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه  52

4-2-توصیف داده ها 53

4-2-1-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اطلاعات عمومي پرسشنامه  53

4-2-1-1-توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب جنس پاسخگويان  53

4-2-1-2- توزیع پاسخگویان براساس سن   54

4-2-1-3- توزیع پاسخگویان براساس تحصیلات    55

4-2-1-4- توزیع پاسخگویان براساس سابقه خدمت    56

4-2-2-آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق   57

4-2-2-1-آمار توصیفی مربوط به معنویت سازمانی و مولفه های آن  57

4-2-2-2-آمار توصیفی مربوط به هویت سازمانی و مولفه های آن  59

4-3-  یافته های استنباطی   60

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغيرها 60

4-3-2- آزمون فرضیه ها 60

4-3-2-1-آزمون فرضیه اصلی   61

4-3-2-2-آزمون فرضیه اول  61

4-3-2-3-آزمون فرضیه دوم  62

4-3-2-4-آزمون فرضیه سوم  63

4-3-2-5-آزمون فرضیه چهارم  64

4-3-2-6-آزمون فرضیه پنجم  64

4-3-2-7-آزمون فرضیه ششم  65

4-3-3- آزمون رگرسیون چندگانه  66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه  69

5-2- خلاصه یافته های توصیفی   69

5-3- خلاصه یافته های استنباطی   70

5-4- بحث و تفسیر و نتیجه گیری نهایی   72

5-5-  پیشنهادات و راهکارها 75

5-5-1- پیشنهادات کاربردی   75

5 -5-2-پیشنهادات پژوهشی   77

5-6- محدوديتها و مشكلات پژوهش     77

منابع و مآخذ  78

پیوست ها 82

چکیده انگلیسی   89

 

 

فهرست جدول ها

جدول1-1- شاخص های هویت سازمانی 9

جدول1-2- شاخص های معنویت سازمانی   10

جدول 2-1- پارادايم هاي پنجگانه معنويت (برَدلي و كواني، 2003)  17

جدول 2-2- چارچوب سازماندهي پيشنهادي را براي معنويت در محيط كار (گیبونز،2002)  19

جدول 3-1- جامعه آماری تحقیق   47

جدول 3-2- خروجی پایایی پرسشنامه به تفکیک متغیرهای تحقیق   50

جدول 3-3- سطح سنجش متغیر ها و نوع آزمون های آماری مورد استفاده 51

جدول 4-1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت    54

جدول 4-2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن   54

جدول 4-3- توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات    55

جدول 4-4- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت آنها 56

جدول4-5- وضعیت معنویت سازمانی و مولفه های ان در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل   57

جدول 4-6- آماره های توصیفی هویت سازمانی و مولفه های ان در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل   59

جدول 4-7- آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي نرمال بودن متغیرها 60

جدول4-8- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين معنویت سازمانی و هویت سازمانی   61

جدول4-9- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين حس جامعه بودن تیم و هویت سازمانی   62

جدول4-10- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين همراستایی ارزش های فردی و سازمانی و هویت سازمانی   62

جدول 4-11- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين حس لذت بردن از کار و هویت سازمانی   63

جدول 4-12- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين حس مشترک با جامعه و هویت سازمانی   64

جدول4-13- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين فرصت هایی برای زندگی درونی و هویت سازمانی   65

جدول4-14- خروجی آزمون t-test برای مقایسه کارکنان زن و مرد  از نظر هویت سازمانی   65

جدول4-15- خلاصه مدل به دست آمده از رگرسیون چند متغیره 66

جدول4-16- نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره 67

جدول4-17- ضرایب معادله رگرسیون چند متغیره 67

 

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق 11

شکل 2-1- معنویت در محیط کار با توجه به سه سطح فردی، گروهی و سازمانی(عابدی جعفری و رستگار،1386، به نقل از ، میلیمام و همکاران، 2003) 21

 

  

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت 54

نمودار 4-2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن 55

نمودار 4-3- توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات 56

نمودار 4-4- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت آنها 57

نمودار 4-5- میانگین معنویت سازمانی و مولفه های ان در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل 58

نمودار 4-6- میانگین هویت سازمانی و مولفه های آن در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل   59

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + ده =