no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در  دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان: دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی
doc
تعداد صفحات : 77
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته روانشناسی
همراه با جداول
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت دیجی لود گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در  دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومي در ۷۷ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. دیجی لود ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در  دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان:

 

رابطه بین ویژگی های شخصیت و وابستگی به بازی های رایانه ای بر روی نمونه ای ۴۰۰ نفری از دانشجویان (۲۰۰ نفرد مرد و ۲۰۰ نفر زن) آزموده شد. در مطالعه حاضر، فرض براین است که ابعاد پنجگانه شخصیت (روانرنجوری، برونگرایی، بازبودن، توافقجویی و وظیفه شناسی)، می توانند وابستگی به بازی های رایانه ای را پیش بینی کنند.برای ارزیابی فرضیات تحقیق از آزمون های Tتست، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی با نرم افزار SPSS استفاده شد. اگرچه تحلیل الگوی رگرسیونی برازندگی الگو را با داده ها مورد حمایت قرار داند، و فرض اصلی این مطالعه تأیید شد، اما از میان ابعاد پنجگانه شخصیت، ویژگی های روانرنجوری، برونگرایی و بازبودن به سبب نداشتن نقش پیشبین قابل توجه از تحلیل حذف شدند. بنابراین، تنها ابعاد توافق جویی و با وجدان بودن سهم قابل توجهی را در پیش بینی اعتیاد به بازی داشته و با اعتیاد به بازی همبستگی چندگانه منفی معنی داری دارند.نتایج بدست آمده موید این نظریه هستند که پرداختن افراطی به بازی های رایانه ای نه فقط متاثر از محتوای بازی هاست، بلکه ویژگی های فردی نیز در گرایش افراد به بازی ها نقش مهمی ایجاد می کند، به طوری که ویژگی های شخصیتی افراد، تمایلات آن ها را تا حدی جهت می دهد.

واژگان کلیدی: ابعاد پنجگانه شخصیت؛ وابستگی به بازی های رایانه ای، دانشجویان

 

اهداف تحقیق

اهداف علمی

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ویژگی شخصیت با اعتیاد به بازی رایانه ای در دانشجویان می باشد. و در این راستا می خواهیم ببینیم از لحاظ آماری ویژگی شخصیت چه رابطه ای با اعتیاد به بازی های رایانه ای دارد. به دنبال این هدف، انتظار می رود این پژوهش نقش ویژگی های شخصیت در اعتیاد به بازی رایانه ای را روشن بسازد.

اهداف کاربردی

می توان به منظور پیشگیری از اعتیاد در افراد مستعد، ضمن ایجاد بینش نسبت به چنین اختلالی آن ها را با این پدیده آشنا ساخته و توصیه هایی مبنی بر استفاده محدود از رایانه و بازی های  آن به افراد داد. و هم چنین افراد مبتلا را تشویق کرد تا بتوانند در جلسات مشاوره و درمان شرکت کنند.

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی:

بین ویژگی های شخصیت و وابستگی به بازی های رایانه ای ارتباط وجود دارد.

فرضیات فرعی:

۱- بین اعتیاد به بازی رایانه ای و  روان رنجوری رابطه‌ي مثبت معني­داري وجود دارد؛

۲- بین اعتیاد به بازی رایانه ای و  برونگرایی رابطه‌ي منفی معني­داري وجود دارد؛

۳- بین اعتیاد به بازی رایانه ای و بازبودن رابطه‌ي منفی معني­داري وجود دارد؛

۴- بین اعتیاد به بازی رایانه ای و توافق جویی رابطه‌ي منفی معني­داري وجود دارد؛

۵- بین اعتیاد به بازی رایانه ای و باوجدان بودن رابطه‌ي منفی معني­داري وجود دارد؛

۶- بین مردان و زنان از لحاظ وابستگی به بازی های رایانه ای تفاوت معنی داری وجود دارد؛

۷- افراد وابسته به بازی رایانه ای نسبت به افراد غیر وابسته روانرنجوری بیشتر دارند؛

۸- افراد وابسته به بازی رایانه ای نسبت به افراد غیر وابسته برونگرایی کمتری دارند؛

۹- افراد وابسته به بازی رایانه ای نسبت به افراد غیر وابسته بازبودن کمتری دارند؛

۱۰- افراد وابسته به بازی رایانه ای نسبت به افراد غیر وابسته توافق جویی کمتری دارند؛

۱۱- افراد وابسته به بازی رایانه ای نسبت به افراد غیر وابسته باوجدان بودن کمتری دارند؛

 

فهرست مطالب:

 

چکیده …………………………………….. ۱

فصل اول: موضوع پژوهش

۱-۱- بیان مسئله ………….. ۲

۱-۲- ضرورت و اهمیت پژوهش ………. ۴

۱-۳- اهداف تحقیق ………. ۶

۱-۳-۱- اهداف علمی ……….. ۷

۱-۳-۲- اهداف کاربردی ……….. ۷

۱-۴- فرضیات پژوهش ………… ۷

۱-۴-۱- فرضیه اصلی ………. ۷

۱-۴-۲- فرضیات فرعی ………. ۸

۱-۵- سوال پژوهش ………. ۸

۱-۶- تعاریف نظری …….. ۸

۱-۱-۶- تعریف نظری ویژگی های شخصیت ……………. ۸

۱-۲-۶- تعریف نظری وابستگی به بازی رایانه ای …… ۹

۱-۷- تعریف عملیاتی …………………………. ۹

۱-۱-۷- تعریف عملیاتی ویژگی های شخصیت …………. ۹

۱-۲-۷- تعریف عملیاتی وابستگی به بازی رایانه ای … ۹

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه ……. ۱۰

۲-۱- مبانی نظری بازی رایانه ای ………………. ۱۰

۲-۲- نظریه های راجع به بازی …………………. ۱۲

۲-۲-۱- نظرات پیشوایان اسلام و دانشمندان اسلام …… ۱۲

۲-۲-۲- نظریه ویگوستگی ……….. ۱۲

۲-۲-۳- نظریه پیاژه ………. ۱۳

۲-۲-۴- نظریه روان تحلیل گری …………………. ۱۳

۲-۲-۵- نظریه های بازی ……… ۱۳

۲-۲-۶- نظریات دیگر دانشمندان ………………… ۱۵

۲-۲-۶-۱- نظریه ی جان سولر …………………… ۱۵

۲-۷- تاریخچه ی بازی های رایانه ای ……………. ۲۰

۲-۷-۱- تاریخچه ی بازی های رایانه ای در ایران ….. ۲۳

۲-۸- ویژگی های بازی رایانه ای ……………….. ۲۴

۲-۹- اعتیاد و وابستگی به بازی های رایانه ای …… ۲۶

۲-۱۰- ساختار بازی رایانه ای …………………. ۲۹

۲-۱۱- انواع بازی های رایانه ای ………………. ۳۰

۲-۱۲- اثرات مختلف بازی های رایانه ای …………. ۳۰

۲-۱۳- مزیت های بازی های رایانه ای ……………. ۳۲

۲-۱۴- نظریه های مربوط به شخصیت ………………. ۳۴

۲-۱۴-۱- نظریه یونگ ……. ۳۶

۲-۱۴-۲- نظریه آدلر …… ۳۶

۲-۱۴-۳- نظریه آیزنگ ………. ۳۶

۲-۱۴-۴- نظریه اریک اریکسون …………. ۳۷

۲-۱۴-۵- نظریه گوردن آلپورت ……… ۳۷

۲-۱۴-۶- ریموند کیل ………. ۳۸

۲-۱۴-۷- جورج کلی ………… ۳۸

۲-۱۴-۸- اسکینر …………… ۳۸

۲-۱۵- بررسی تحقیقات انجام شده ……………….. ۳۹

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ………….. ۵۱

۳-۱- طرح کلی پژوهش …………. ۵۱

۳-۲- جامعه آماری پژوهش ………. ۵۱

۳-۳- ابزارها و مقیاس های سنجش ……………….. ۵۱

۳-۴- پرسش نامه شخصیتی نئوفرم کوتاه …………… ۵۲

۳-۴-۱- اعتبار و روایی NEO –FFI   …….. ۵۲

۳-۵- پرسش نامه اعتیاد به بازی رایانه ای مشکل دار . ۵۳

۳-۵-۱- روایی و پایایی پرسش نامه اعتیاد به بازی رایانه ای     ۵۴

۳-۶- روش اجرایی پژوهش …………. ۵۴

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه ……….. ۵۶

۴-۱- یافته های توصیفی ……….. ۵۶

۴-۲- مربوط به اعضای نمونه …… ۵۶

۴-۳- مربوط به متغیرهای پژوهش …….. ۵۶

۴-۴- یافته های استنباطی ……. ۵۷

۴-۵- ضریب همبستگی خطی پیرسون …….. ۵۷

۴-۶- آزمون t گروه های مستقل ………. ۵۸

۴-۷- رگرسیون خطی چندگانه …….. ۶۲

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه …….. ۶۳

۵-۱- تبیین یافته های مربوط به فرضیات پژوهش ……. ۶۳

۵-۱-۱- تبیین یافته های مربوط به فرضیه اصلی ……. ۶۳

۵-۱-۲- تبیین یافته های مربوط به فرضیات فرعی …… ۶۶

۵-۲- محدودیت ……….. ۷۲

۵-۳- پیشنهادات ………….. ۷۴

۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی ……………………. ۷۴

۵-۳-۲- پیشنهادات پژوهشی …………………….. ۷۴

منابع و مآخذ

منابع ………. ۷۶

فهرست جداول

جدول ۴-۱- یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش برای کل آزمودنی ها …….. ۵۷

جدو.ل ۴-۲ : ماتریس ضرایب همبستگی ساده خطی بین متغیرهای مورد مطالعه …….. ۵۸

جدول ۴-۳ : نتایج حاصل از آزمون t  گروه های مستقل جنسیت   ۵۹

جدول ۴-۴: نتایج حاصل از آزمون t گروه های مستقل اعتیاد به بازی …………. ۵۹

جدول ۴-۵: نتایج حاصل از آزمون t  گروه های مستقل اعتیاد به بازی …….. ۶۰

جدول ۴-۶: نتایج حاصل از آزمون t  گروه های مستقل اعتیاد به بازی ……. ۶۰

جدول ۴-۷: نتایج حاصل از آزمون t  گروه های مستقل اعتیاد به بازی ……. ۶۱

جدول ۴-۸: نتایج حاصل از آزمون t  گروه های مستقل اعتیاد به بازی …….. ۶۱

جدول ۴-۹: رگرسیون چندگانه بین ابعاد پنجگانه شخصیت با اعتیاد به بازی …….. ۶۲

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 9 =