no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی تصميمات سازمان تعزيرات حكومتی درديوان عدالت اداری: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
تعداد صفحات : 135
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق عمومی
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد  با موضوع ” بررسی تصميمات سازمان تعزيرات حكومتی درديوان عدالت اداری ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه بررسی تصميمات سازمان تعزيرات حكومتی درديوان عدالت اداری:

دراين پژوهش تلاش شده است تاحدامكان وبا توجه به ضرورت هاي موجود به قوانين ومقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس شوراي اسلامي،آيين نامه هاي هيأت وزيران و….

علاوه برمواردمزبور دراين مجلد تلاش شده كه نقش سازمانهاي همكاربا سازمان تعزيرات حكومتي كه به موجب قوانين ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وايفاي وظايف ومأموريتهاي محوله درخصوص فرآيندهاي اقتصادي وحوزه سلامت مي باشند،تبيين گردد.

ازجمله؛ سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه هاي علوم پزشكي ومراكز بهداشت،اتحاديه ها، اتاق وشوراهاي اصناف وسايردستگاههاي ذيربط كه قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاينكه درابتدا اركان متشكله سازمان ونحوه رسيدگي درشعب بدوي وتجديدنظربيان گرديده است .

بخش دوم اين پژوهش به نحوه وآيين رسيدگي به پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري اختصاص يافته است .كه درمقام تشريح وتبيين طريق مزبورمقدمتاً نكاتي چنددرخصوص شرح وظايف ،حدوداختيار،مسئوليت ها، نحوه رسيدگي وفعاليت ها درديوان عدالت اداري به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وكامل سيري ازپرونده هاي مهم مطرح سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري ورويه هاي ايجادشده مورد بررسي ،تجريه وتحليل واقع شده است .

لازم به توضيح است ازآنجاكه صلاحيت ها و وظايف شعب تعزيرات حكومتي حول4 محورطبقه بندي مي شوددراين پژوهش نيزسعي شده پرونده هاي مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، بهداشتي،دارويي ودرمان ، صنفي وغيرصنفي مطروحه سازمان ،درديوان عدالت اداري به تفكيك اهميت وازحيث ايجاد رويه قضايي مورد بررسي وپژوهش قرارگيرد.

عمده نتيجه حاصل ازبررسي هاي صورت پذيرفته وتحقيقات به عمل آمده مبين اين مطلب است كه كليه آرا وتصميمات شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل شكايت وطرح درديوان عدالت اداري  مي باشد.اما آنچه قابل توجه مي باشد اين است كه به موجب تبصره (2 )ذيل ماده (50) قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شوراي اسلامي آراي صادره ازشعب تعزيرات حكومتي درمورد پرونده هاي قاچاق كالا وارز قابل اعتراض درديوان عدالت اداري وسايرمراجع قضايي نيست . البته قابل ذكراست كه قانون پيش گفته پس از جري تشريفات مقررقانوني ودرج درروزنامه رسمي ومضي فرجه مربوطه قابل اجرا مي باشد.

 

اهميت مسأله

اصل 173 قانون اساسي ،ديوان عدالت اداري را به عنوان مرجع نهايي درخارج ازقوه مجريه ودرون قوه قضائيه پيش بيني نموده كه درجهت رسيدن به عدالت اسلامي تلاش مي كندازسويي نيزسازمان تعزيرات حكومتي عهده داروظايف واختياراتي است كه خصيصه قضايي دارندوشعب آن همانندمحاكم دادگستري به استنادقوانين ومقررات حكم صادر  مي نمايند

ازاين روسازمان تعزيرات حكومتي جزءقوه مجريه بوده وزيرمجموعه وزارت دادگستري است لذا ديوان عدالت اداري مي تواندبه تصميمات وآراي صادره اين سازمان رسيدگي نمايد.

تا آنجائيكه محقق بررسي نموده است تحقيق وپژوهش جامعي دراين خصوص صورت نگرفته هرچند هرسازمان به صورت جداگانه بررسي گرديده است اما ارتباط ميان آن دونهاد معمولاًناديده گرفته شده وخلاء هايي دراين زمينه وجوددارد .درپژوهش حاضرتلاش خواهدشد با بررسي مقررات شكلي وماهوي  رسيدگي هاي ديوان عدالت اداري به نتايجي دست يابيم كه براي دست اندركاران  سازمان تعزيرات حكومتي ودستگاههاي مرتبط يا امرقضا مفيدباشد.ازسويي ازآنجا كه سازمان تعزيرات حكومتي نهادي نوپا ورو به رشداست بدون شك نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواندبراي شعب سازمان ،همچنين قضات مرتبط وعلماي حقوق ودانشگاههاي قضايي وحقوقي كشورمفيدباشد.

 

پلان كلي

عنوان: بررسي تصميمات سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري

چكيده…………….1

مقدمه وطرح بحث………..2

1-بيان مسأله…………2

2-اهميت مسأله………2

3-سابقه پژوهش………..3

4-جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش………….4

5- اهداف مشخص پژوهش…………4

6- هدف كاربردي………….5

7-سوال اصلي………..5

8-فرضيه پژوهش ……………5

9-واژگان كليدي……..5

10- روش پژوهش……6

11- موانع ومشكلات پژوهش……….6

فصل مقدماتي……..7

مبحث 1: سابقه تعزيرات درقوانين ايران ……. 7

مبحث 2:سازمان وتشكيلات تعزيرات حكومتي………8

بخش اول: بررسي آيين دادرسي ناظربه تعزيرات……13

فصل اول: بررسي قواعدومقررات ماهوي درتعزيرات حكومتي…..13

مبحث ا: قوانين تعزيرات حكومتي ،نظام صنفي،حمايت از حقوق مصرف كنندگان واصلاح قانون نظام صنفي…..14

مبحث 2: قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني ……..49

مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخيص مصلحت نظام……69

فصل دوم: بررسي نظري وچگونگي قواعدومقررات شكلي تعزيرات حكومتي……….80

مبحث 1: آيين دادرسي درسازمان تعزيرات حكومتي …….80

مبحث 2: ويژگي رسيدگي درشعب تعزيرات حكومتي ………81

مبحث 3: راي درشعب تعزيرات حكومتي…..84

بخش دوم:بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان عدالت اداري دررسيدگي به پرونده هاي تعزيرات حكومتي ………85

فصل اول:قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري………..86

مبحث 1: تشكيلات ديوان عدالت اداري…………..86

مبحث 2: آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ……….88

مبحث 3: تفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت………115

فصل دوم :  مواردرسيدگي درشعب ديوان عدالت …….. 117

مبحث ا:قاچاق كالا وارز………….117

مبحث 2:بهداشتي ودارودرمان……… 119

مبحث 3: صنفي …….. 121

مبحث 4: غيرصنفي………123

نتيجه گيري نهايي……..125

منابع ومأخذ…. 127

 

 

 

 

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − هشت =