no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
400 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
25000 تومان
25000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

شاكلة ايجاد مسئوليت قراردادی، نقض تعهدات قراردادي یا شروط ضمن آن قرارداد مي باشد. اما گاه طرفين قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد يا به صورت قراردادي، مسئوليت خويش را كاهش داده يا به طور كلي ساقط مي نمايند.

هدف از این پژوهش، تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کنندة مسئولیت و انواع آن ها، مقایسة این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، بیان وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابهی مانند شرط کیفری، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیاندیده، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت و بیمه، بررسی اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط، تحلیل آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و تشریح اثر بطلان این شروط بر قرارداد در نظام های حقوقی مختلف و انتقال ادبیات حقوقی موجود در نظام های حقوقی خارجی به حقوق داخلی به منظور تدوین مجموعه ای مدون در زمینة شروط کاهش مسئولیت می باشد.

مسألة مورد بحث در این پژوهش، بررسی مفهوم، اعتبار اصولی شروط کاهش مسئولیت، شرایط نفوذ این شروط در مرحلة انعقاد و اجراء و آثار آنها می باشد که در این راستا به سؤال های ذیل پاسخ داده خواهد شد: مبانی اعتبار و نفوذ اين شروط علی رغم ایرادات مختلف واردة ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ موانع تأثیر نفوذ این شروط کدامند؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع وجود دارد؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟ در این پژوهش سعی بر آن است تا به شيوة اسنادي و كتابخانه اي از طريق تحليل مفاهيم با استناد به منابع موجود، دكترين هاي مطرح، آراء قضایی و سيستم هاي حقوقي موجود در كشورهاي مختلف و تطبيق اين سيستم ها با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های فوق الذکر، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.

شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت، داراي مصاديق متعددي چون شروط عدم مسئوليت مصطلح، شروط مربوط به قوة قاهره، شروط مربوط به تغییر شرايط ايجاد مسئوليت به سود مديون، شروط مربوط به تحديد ميزان یا نوع مسئوليت و شروط تضمین می باشند. توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن قراردادی که برای از بین بردن مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن انشا شده است محسوب می شود، حتی اگر خارج از قرارداد اصلی صورت پذیرد. اين دسته از شروط با شروط كاهش تعهد كه به منظور تغيير شرايط ايجاد مسئوليت، مباني و دامنة تعهدات متعارف يا قانوني طرفين منعقد مي گردند، متفاوت می باشند. شروط کاهش مسئولیت باعث اختیاری شدن اجرای تعهد نمی گردند، زیرا مسئولیت، جوهر تعهد را تشکیل نمی دهد و یگانه ضمانت اجرای آن نیست.

برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین ناموجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست؛ قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست؛ این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبة مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی فراوان در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این  شروط هستند. مواد گوناگون قانونی نیز، اعتبار این شروط را تأیید می کند. با وجود این اعتبار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت به صورت مطلق نبوده و علاوه بر احراز شرایط صحت معاملات در این شروط جهت تأثیر، دامنة آن ها در موارد تقصير عمدي یا سنگين شخص مشروط له (نه مباشران او جز در موارد خاص)، صدمات وارد بر جسم و موارد خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه شديداً محدود مي گردد؛ لذا این شروط نه تنها در مرحلة انعقاد، که در مرحلة اجرا نیز باید معتبر باشند.

شروط کاهش مسئولیت نه تنها در روابط میان طرفین قرارداد قابل استناد بوده و هر دوی مسئولیت های قراردادی و قهری مشروط له را محدود یا ساقط می نماید، بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد هستند؛ و این قابلیت استناد، هیچگونه تعارضی با اصل نسبی بودن قرارداد ندارد، بلکه تفسیر صحیح آن اصل و پذیرش اصل «قابلیت استناد به قرارداد» و استناد به شرط به عنوان قید تعهد قراردادی است. در سوی مقابل، انعقاد شروط کاهش مسئولیت در قالب ایقاع نیز وجود دارد؛ امکان ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته است؛ و شرط عدم ایجاد مسئولیت، تعهدی منفی مبنی بر عدم اقامة دعوی مسئولیت از طرف مشروط علیه به نفع مشروط له است و لذا این شروط، توسط اشخاص ثالث نظیر وراث یا ثالث منتفع نیز قابل استناد می باشند. اصولاً شروط کاهش مسئولیت، در صورت مخالفت با نظم عمومی (تقصیر عمدی و خسارات وارد بر جسم)، جزء شروط نامشروع و باطل هستند، اما جز فرضی که «عدم مسئولیت علی رغم تقصیر عمدی» در عقد تصریح گردد و در نتیجه موجب تجاوز به مقتضای ذات و اختیاری شدن اجرای قرارداد شود، مبطل قرارداد نیستند.

به كارگيري شروط مورد بحث، مستلزم بررسي و واكاوي عمیق، جهت نتيجه گيري نحوة انتفاع از این شروط در قراردادها بدون تجاوز به منافع و حقوق افراد جامعه و اشخاص ثالث می باشد.

واژگان کلیدی: «شرط ساقط کنندة مسئولیت»، «شرط محدود کنندة مسئولیت»، «مسئولیت قراردادی»، «شرط کاهش تعهد»، «قرارداد عدم مسئولیت»، «شرط کاهش مسئولیت»، «شرط عدم مسئولیت»، «شرط تحدید خسارت»، «قراردادهای جایگزین مسئولیت»، «بیمة مسئولیت»، «اعتبار اصولی شروط»، « موانع نفوذ»، «جمع مسئولیت ها»، «استناد به شرط»، «اثر شرط».

 فهرست شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

 •   مقدمه۱
 • شرح موضوع پژوهش۱
 • بیان مسأله۵
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • مبانی نظری موضوع و پیشینة تحقیقاتی۱۱
 • روش تحقیق۱۴
 • بخش اول : مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت۱۶
 • فصل اول: ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت۲۱
 • مبحث اول: دیدگاه شکلی و توصیفی .۲۳
 • گفتار اول: دیدگاه شکلی.۲۳
 • گفتار دوم: دیدگاه توصیفی.۲۴
 • گفتار سوم: مقایسه با حقوق ایران۲۵
 • مبحث دوم: شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت.۲۷
 • گفتار اول: تعریف شروط کاهش تعهد۲۷
 • گفتار دوم: اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن۲۹
 • گفتار سوم: تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت۳۱
 • گفتار چهارم: انتقاد از تمایز؛ مصداق‌های مشتبه.۳۶
 • فصل دوم: مقایسة شروط محدود کننده و شروط ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر
 • و انواع آنها۴۰
 • مبحث اول: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر.۴۰
 • گفتار اول: از جهت ماهیت۴۰
 • گفتار دوم: از جهت اعتبار۴۱
 • گفتار سوم: زمینه های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده.۴۳
 • گفتار چهارم: شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز.۴۴
 • گفتار پنجم:  تنوع شروط مربوط به مسئولیت۴۵
 • مبحث دوم: انواع شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت.۴۶
 • گفتار اول: شروط عدم مسئولیت مصطلح۴۷
 • گفتار دوم: شروط مربوط به قوة قاهره.۴۷
 • گفتار سوم: تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون.۵۰
 • گفتار چهارم: شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)۵۱
 • گفتار پنجم: شرط تحدید نوع مسئولیت۵۳
 • گفتار ششم: شرط تحدید مدت اقامة دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان).۵۳
 • گفتار هفتم: شروط تضمین.۵۵
 •  فصل سوم: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت
 •  با سایر نهادها.۵۷
 • مبحث اول: تمییز شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت از موارد مشابه۵۷
 • گفتار اول: شرط کیفری (وجه التزام).۵۷
 • گفتار دوم: محدودیت های قانونی مسئولیت.۶۱
 • گفتار سوم: رضایت زیاندیده و پذیرش خطر۶۴
 • گفتار چهارم: صلح۶۹
 • گفتار پنجم: قراردادهای جایگزینی مسئولیت.۷۱
 • مبحث دوم: شروط كاهش مسئو‌ليت و قرارداد بيمه۷۶
 • گفتار اول: بيمة مسئو‌ليت.۷۷
 • گفتار دوم: بيمة خسارت( به معني خاص)۸۱
 • بخش دوم: اعتبار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت
 •  و موانع نفوذ آنها.۸۲
 • فصل اول: اعتبار اصولی شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت
 • و برخی از شرايط اعتبار آنها.۸۳
 • مبحث اول: اعتبار اصولي۸۳
 • گفتار اول: دلايل مخالفان۸۳
 • گفتار دوم: دلايل موافقان۹۸
 • مبحث دوم: بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار
 • شروط کاهش مسئولیت.۱۱۳
 • گفتار اول: وجود قصد و رضا.۱۱۳
 • گفتار دوم: اعتبار قصد و رضا۱۳۵
 • فصل دوم: موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت
 • (شیوه‌های مبارزه با شروط عدم مسئولیت) .۱۳۹
 • مبحث اول: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت رفتار
 • (تقصیر عمدی و سنگین)۱۳۹
 • گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مدیون
 • (تقصیر عمدی و سنگین مدیون)۱۴۰
 • گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبناي شدت رفتار مباشران مديون
 • (شرط عدم مسئوليت در قبال افعال مباشران)۱۵۳
 • مبحث دوم: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت نقض و نتایج آن.۱۶۸
 • گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نقض (شرط عدم مسئولیت
 • و نقض تعهد اساسی؛ استثنای ادعایی).۱۶۸
 • گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض (شرط عدم مسئولیت
 • در مورد خسارات وارد به شخص).۱۷۸
 • بخش سوم: آثار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت۱۸۶
 • فصل اول: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت نسبت به
 • طرفين (شروط عدم مسئوليت و مسألة تداخل مسئوليت قهري و
 • قراردادي).۱۸۷
 • مبحث اول: نظریة عدم امکان جمع دو مسئوليت یا انتخاب بین دو مسئولیت
 • (نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند).۱۸۹
 • گفتار اول: رویة قضایی پیشین فرانسه۱۸۹
 • گفتار دوم: نقد رویه و وضع کنونی۱۹۰
 • مبحث دوم: نظریة امکان جمع بین دو مسئولیت
 • (نظام های قائل به جمع دو مسئولیت)۱۹۲
 • گفتار اول: حقوق انگلیس.۱۹۲
 • گفتار دوم: حقوق كبك.۱۹۵
 • گفتار سوم: حقوق كانادا۱۹۵
 • گفتار چهارم: حقوق آمريكا.۱۹۷
 • مبحث سوم: بررسی موضع حقوق ايران در باب امکان یا عدم امکان
 • جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی.۱۹۷
 • گفتار اول: بررسي نتايج تطبيقي۱۹۷
 • گفتار دوم: طرح مسائل.۱۹۹
 • گفتار سوم: نفوذ شرط عدم مسئوليت در مسئوليت هاي قهري.۲۰۰
 • گفتار چهارم: امكان جمع ميان دو مسئوليت و نتیجه گیری در حقوق ایران.۲۰۳
 • گفتار پنجم: حل مسائل با توجه به وضعیت پذیرفته شده در حقوق ایران۲۰۶
 • فصل دوم: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت
 •                  نسبت به اشخاص ثالث۲۱۰
 • مبحث اول: استناد  به شرط از سوي شخص ثالث.۲۱۱
 • گفتار اول: وضع نظام‌هايي كه تعهد به نفع ثالث را نپذيرفته‌اند (حقوق انگليس).۲۱۱
 • گفتار دوم: وضع نظام‌هايي كه تعهد به نفع ثالث را پذيرفته‌اند (حقوق ایران)۲۱۶
 • مبحث دوم: استناد به شرط در برابر شخص ثالث.۲۲۱
 • گفتار اول: اثر شرط نسبت به وارث.۲۲۲
 • گفتار دوم: استناد به شرط در برابر ثالث منتفع.۲۲۴
 • گفتار سوم: شرط عدم مسئوليت در قراردادهاي مرتبط۲۲۶
 • مبحث سوم: اثر تضامن بر شروط محدود کننده یا ساقط کنندة مسئوليت.۲۳۹
 • گفتار اول: بیان فروض و نقد آن ها.۲۳۹
 • گفتار دوم: راه حل انتخابی.۲۴۱
 • فصل سوم: آثار شروط باطل۲۴۴
 • مبحث اول: بطلان یا عدم بطلان شرط (بطلان جزئی شرط).۲۴۴
 • مبحث دوم: بطلان یا عدم بطلان قرارداد، بطلان جزئی قرارداد
 • (اثر شروط کاهش مسئوليت باطل بر قرارداد).۲۴۶
 • نتيجه گيري..۲۵۰
 • فهرست تفصیلی مطالب۲۵۵
 • فهرست منابع.۲۶۳

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

25000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 1 =