no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
ارزیابی عملکرد شرکتهای تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
doc
تعداد صفحات : 161
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی
همراه باتصاویر ، جداول و نمودار
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی  و با عنوان ارزیابی عملکرد شرکتهای تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)  در 161 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکتهای تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA):

یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائه استراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم.

کارایی هر یک از واحدهای شرکت های تعاونی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.

پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونی شهرستان رشت انجام می شود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکتهای تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی بوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادو مدارک موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت بوده و در نهایت داده های مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزار DEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند.

 

اهداف تحقیق

هدف اساسی این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل DEA است. در این راستا اهداف فرعی تحقیق نیز که مدنظر است عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین میزان کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت میزان اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

 

 سؤالات تحقیق

سئوال اصلی

وضعیت عملکردی شرکت های تعاونی شهرستان رشت از حیث کارآمدی چگونه است؟

سئوال فرعی

شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت کدامند؟

کدام شرکت های تعاونی کارآمد و کدام شرکت ها ناکارآمد هستند و نقاط قوت شرکت های تعاونی کارآمد و نقاط ضعف شرکت های ناکارآمد کدامند؟

چگونه می توان با ارائه یک مدل ریاضی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت را ارزیابی کرد؟

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه          2

1-2- بیان مسئله    2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق          3

1-4- اهداف تحقیق 4

1-5- سؤالات تحقیق           4

1-6- فرضیه ها     4

1-7- مدل مفهومی  4

1-8- قلمروتحقیق   6

1-8-1قلمرو موضوعی        6

1-8-2قلمرو مکانی 6

1-8-3- قلمرو زمانی           6

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات     6

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه          10

2-1-1شرکت تعاونی           10

2-2- مروری بر ادبیات موضوع         11

2-2-1- تعاریف ارزیابی عملکرد        11

2-2-2- سابقه ارزیابی عملکرد           12

2-2-3- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران        12

2-2-4- فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد  13

2-2-5- اثرات ارزیابی عملکرد          14

2-2-6- اهمیت ارزشیابی عملکرد       14

2-2-7- ابعاد ارزیابی عملکرد            15

2-2-7-1عملکرد کارکنان     15

2-2-7-2ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان  15

2-2-7-3- ارزیابی عملکرد مدیر        15

2-2-8- تعریف کارایی        16

2-2-9- مفهوم بهره وری      17

2-2-10 روشهای کلی اندازه گیری کارایی         19

2-2-10-1روشهای پارامتری 19

2-2-10-2 روشهای غیرپارامتری       19

2-2-11انواع کارایی           22

2-2-11-1 كارايي فني يا تكنيكي        22

2-2-11-2 كارايي تخصيصي            23

2-2-11-3 كارايي اقتصادي  23

2-2-11-4 كارايي مقياس     23

2-2-12 روش تحلیل پوشش دادهها      24

2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها 26

2-2-13-1 روش تابع مرزی تصادفی   26

2-2-13-2روش تحلیل پوششی داده ها  26

2-2-14 تحلیل پوششی داده ها           27

2-2-15 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها       30

2-2-16 مزایای روش تحلیل پوششی دادهها       37

2-2-17معایبDEA            37

2-2-18 ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها           38

2-2-19 قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی دادهها 38

2-2-20 رتبه بندى در روش تحلیل پوششی دادهها            38

2-3 پیشینه تحقیق  39

2-3-1 تحقیقات خارجی       39

2-3-2 تحقیقات داخلی         42

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه           46

3-2 جامعه آماری  46

3-3 پارامترها       47

3-3-1  ورودی­ها   47

3-3-2 خروجی­ها   47

3-4 شاخص­ها (پارامترهای) ورودی    48

3-4-1 کل دارایی  48

3-4-2 حقوق صاحبان سهام   49

3-5 شاخص­ها (پارامترهای) خروجی   50

3-5-1 نسبت جاری            50

3-5-2 سود خالص 51

3-5-3 شاخص EPS           52

3-5-4 رشد فروش 53

3-6 روش گردآوری داده­ها    54

3-7 روش­های آماری مورد استفاده       54

3-8 درباره نرم­افزار DEA-SOLVER   55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه           57

4-2اطلاعات تحلیلی برای DMUها توسط DEA-SOLVER 57

4-2-1 تجزیه تحلیل شرکتهای تعاونی با مدل CCR-Inputو CCR-Output     57

4-2-2تجزیه تحلیل شرکتهای تعاونی با مدل BCC-InputوBCC-Output       96

4-3 رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارادرمدلCCR-InputوCCR-Output        133

4-3-1 واحدهای کارا  در سال 90  در مدلCCR-InputوCCR-Output         133

4-3-2واحدهای ناکارا در سال 90  درمدلCCR-InputوCCR-Output          133

4-3-3واحدهای کارا در سال 91درمدلCCR-InputوCCR-Output  134

4-3-4واحدهای ناکارا در سال 91  درمدلCCR-Input وCCR-Output         134

4-4رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا درمدل BCC-Input  و BCC-Output     135

4-4-1واحدهای کارا درسال 90  درمدلBCC-InputوBCC-Output 135

4-4-2 واحدهای ناکارا درسال 90  درمدلBCC-InputوBCC-Output          135

4-4-3واحدهای کارا درسال 91  درمدلBCC-InputوBCC-Output 136

4-4-4واحدهای ناکارا درسال 91  درمدلBCC-Input وBCC-Output          136

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1 مقدمه           138

5-2 خلاصه و نتیجه گیری   138

5-3 محدودیت های تحقیق    139

5-4 پیشنهادهای کاربردی تحقیق         139

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی           140

5-6 فهرست منابع و مآخذ     141

5-6-1 منابع فارسی            141

5-6-2 منابع انگلیسی          145

 

فهرست جداول

جدول3-1- كل دارايي          48

جدول3-2- حقوق صاحبان سهام          49

جدول3-3- نسبت جاري       50

جدول3-4- سود خالص         51

جدول3-5- شاخص EPS       52

جدول3-6- رشد فروش         53

جدول4-1- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR ورودی محور سال 90  58

جدول4-2- جدول وزنی DEA برای مدلCCR ورودی محور سال 90  62

جدول4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90    63

جدول4-4- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90   65

جدول4-5- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR خروجی محور سال 90 68

جدول4-6- جدول وزنی DEA برای مدلCCR خروجی محور سال 90 72

جدول4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90   73

جدول4-8– رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90 75

جدول4-9- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR ورودی محور سال 91  78

جدول4-10- جدول وزنی DEA برای مدلCCR ورودی محور سال 91            82

جدول4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91   83

جدول4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91 85

جدول4-13- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR خروجی محور سال 91           87

جدول4-14- جدول وزنی DEA برای مدلCCR خروجی محور سال 91           91

جدول4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 92

جدول4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91            94

جدول4-17- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90            97

جدول4-18- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90            101

جدول4-19- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90  102

جدول4-20- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90 104

جدول4-21- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90           106

جدول4-22- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90           110

جدول4-23- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90 111

جدول4-24- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90            113

جدول4-25- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91            115

جدول4-26- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91            119

جدول4-27- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91  120

جدول4-28- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91             122

جدول4-29- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91           124

جدول4-30- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91           128

جدول4-31- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91 129

جدول4-32- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91            131

 

فهرست نمودارها

نمودار1-1- مدل مفهومی      5

نمودار2-2- انواع کارایی از دیدگاه فارل            22

نمودار2-3- روش تحلیل پوششی داده ها 26

نمودار 2-4- مرز فارل        27

نمودار2-5- مرز فارل برای مدل MAJ 34

نمودار4-1- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90   64

نمودار4-2- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90  66

نمودار4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90  74

نمودار4-4 – رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90           76

نمودار4-5- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91    84

نمودار4-6- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91  86

نمودار4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91  93

نمودار4-8- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91 95

نمودار 4-9- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90  103

نمودار4-10- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90            105

نمودار4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90            112

نمودار4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90           114

نمودار4-13- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91 121

نمودار4-14- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91            123

نمودار4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91            130

نمودار4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91           132

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + پانزده =