no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
adsads

ادامه مطلب

DOC
مبانی حقوقی ايفاء دين از ناحية غير مديون: پایان نامه ارشد حقوق
doc
تعداد صفحات : 135
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق خصوصی
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مبانی حقوقی ايفاء دين از ناحية غير مديون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده تحقيق مبانی حقوقی ايفاء دين از ناحية غير مديون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م :

یکی ازمباحث بحث انگیز قانون مدنی تادیه دین بوسیله ثالث است که در ماده 267 ق م صریحا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.مفاد ماده مزبور به صراحت عدولی ازاصل معروف”عدم ولایت”است که بلحاظ رعایت مصلحتی اقوی مورد قبول مقنن وحقوقدانان یا شارع مقدس واقع شده است ودرحقیقت برقاعده مهم احسان پایه گذاری شده است.

ذیل ماده مرقوم قانونگدار به ثالث تادیه کننده دین اجازه می دهد تحت شرایطی بتواند آنچه رادرمقام تادیه دین دیگری پرداخته ازاومطالبه نماید.

مهمترین شرطی که این امکان رافراهم میسازد کسب اجازه ازمدیون است امادرمواردی تادیه کننده علیرغم عدم استجازه صریح ویا گرفتن اذن ازمدیون می تواند آنچه تادیه نمود ازمدیون مطالبه کند.بنابراین بررسی مبانی حقوقی این تاسیس حقوقی واحصا استثنائات شایع وارد برذیل ماده مزبور وجهه همت این پایان نامه است

كليد واژه: اذن- ايفاء- شخص ثالث- دين (حق ديني)-  فضول-  دارا شدن غير عادلانه- اماره عدم تبرع

 

مقدمه تحقيق مبانی حقوقی ايفاء دين از ناحية غير مديون:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار  گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده راتشویق  به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان  این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 .

در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسي قرار مي­گيرد

در فصل اول به كليات و به تعاريف و مفهوم و ماهيت حقوقي اذن و اجازه و ويژگي­ها و اقسام آن و نقش اراده در ايفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدني پرداخته شده است.

در فصل دوم به ماهيت حقوقي ايفاء دين  از ناحية غير مديون از نظر اينكه عقد است يا ايقاع و همچنين متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهيت پرداخت دين طبيعي پرداخته ­ايم سپس به مقايسة ايفاي دين از سوي ثالث با تاسيس­هاي حقوقي مشابه ديگر از جمله وفاي به عهد و تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد و انتقال دين (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­هاي فرعي آنها پرداخته­ ايم.

در فصل سوم مباني فقهي و قانوني قاعده پرداخت دين از ناحية ثالث و از جمله خاستگاه قانوني و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پايان نامه مورد بررسي قرار گرفت در ادامه به بيان نظرات فقهي فقها پرداختيم در مباحث بعدي به مواد قانوني كه در قوانين پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولي حق مراجعه ثالث را تجويز كرده پرداخته­ايم.

در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مباني حقوقي رجوع ثالث مأذون و غير مأذون پرداخته­ ايم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث   پرداخته و در پايان نتيجه گيري كلي صورت گرفت.

فهرست مطالب تحقيق مبانی حقوقی ايفاء دين از ناحية غير مديون

مقدمه   1

فصل اول: كليات

گفتار اول: تعاريف (واژه های کلیدی)   4

گفتار دوم: مفهوم وماهيت حقوقي  اذن و اجازه  12

بند اول: مفهوم وماهيت حقوقي اذن       12

بند دوم: مفهوم و ماهيت حقوقي اجازه    14

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه       15

بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م  15

گفتار سوم:مفهوم وماهیت  ايفاء تعهد:    18

الف:مفهوم       18

ب:ماهیت        18

بند اول: اقسام تعهد      19

الف)قراردادی  19

ب)غیرقراردادی         19

بند دوم: اقسام ایفاء       20

الف)اختیاری    20

ب)اجباری      20

گفتار چهارم: قلمرو مادة 267 قانون مدنی        22

فصل دوم:ماهيت حقوقي ايفاي دين به وسيلة ثالث            28

گفتار اول: ماهيت قرار دادي    32

بند اول: تاثیراذن مديون درماهیت ایفاء 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء     34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء 34

گفتار دوم: ماهيت ايقاعي پرداخت  ثالث          36

بنداول)  ايقاع معين      38

بند دوم) ايقاع نامعين    39

بند سوم) وجوه افتراق ايفاء دين با ساير ايقاعات          39

گفتار سوم: ماهيت حقوقي ايفاي دين طبيعي توسط ثالث 41

بند اول: مفهوم دین طبيعي       41

بنددوم )حالات ايفاء دين طبيعي 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون         42

ب) ايفاء دين طبيعي توسط ثالث غير مأذون     43

گفتار چهارم: مقايسة ايفا ثالث با انتقال دين و طلب       45

بند اول: مقايسه­ با انتقال دين     45

بند دوم: مقايسة با انتقال طلب   50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله  54

گفتارپنجم: مقايسة ايفاي ثالث با تبديل تعهد    56

گفتار  ششم:مستثنیات ایفا ثالث        64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)  64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین           64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له           65

فصل سوم: مباني حقوقي و فقهي قاعدة پرداخت ثالث     66

گفتار اول: مباني حقوقي          68

بند اول) متون قوانین موضوعه 68

بنددوم) رويه های قضايي        73

بندسوم) مصالح اجتماعي         80

گفتار دوم: مباني فقهي   82

بنداول) آيات و روايات 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهي     84

الف)اصول فقه 84

1)اصل صحت 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط         84

ب)قواعد فقه    85

1)قاعده احسا ن 85

2)قاعده لاضرر 87

بندسوم) اجماع 88

بندچهارم) عقل 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث          90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت     90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م         94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:        95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)        98

بند دوم: رویه های قضایی       112

گفتار دوم: ماهيت حقوقي حق رجوع ثالث        118

بند اول: استیفا  119

بنددوم: قرض   121

بند سوم: قائم مقامي      122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی  123

بند پنجم :نما يند گي     124

بند ششم: اذن مديون     124

بند هفتم : وکا لت        126

نتيجه گيري نهايي 128

فهرست منابع        132

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 4 =