no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی
doc
تعداد صفحات : 182
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته روانشناسی
همراه با جداول و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت دیجی لود گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان  از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روان شناسي  عمومي در ۱۸۲ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. دیجی لود ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان

پژوهش حاضر به منظور مقایسه ي اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی ۸۹ ۸۸ صورت گرفته است . براي اين منظور تعداد ۵۱ نفردانش آموز سال دوّم راهنمايي از يك مدرسه ي راهنمايي به طور تصادفي انتخاب و  در قالب سه گروه ( دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل  ) مرتب شدند .

براي آزمودن فرضيه هاي پژوهش از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل استفاده شد .  دو گروه آزمايش سخنراني و بحث گروهي به مدت يك ماه و نيم ( شش جلسه ) تحت تأثير متغير مستقل يعني اجراي دو روش آموزشي سخنراني و بحث گروهي  قرار گرفتند امّا گروه كنترل در معرض هيچ آموزشي قرار نگرفت .

در پايان  ( جلسه هفتم ) براي هر سه گروه  پس آزمون اجرا شد . براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه ي خودآگاهي استفاده شد . تحليل داده ها با استفاده از آزمون T مستقل ، تحليل واريانس يك راهه ( ANOVA ) و آزمون تعقيبي شفه ، نشان داد كه آموزش به روش سخنراني و بحث گروهي هر دو بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان تأثير مثبت دارند امّا يادگيري دانش آموزان با استفاده از روش بحث گروهي بيشتر از روش سخنراني بوده است .

كليد واژه :آموزش ،  يادگيري ، مهارت خودآگاهي ، روش سخنراني ، روش بحث گروهي .

 

اهداف تحقیق

هدف این تحقیق مطالعه ي  تأثیر آموزش به روش سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهرستان تویسرکان و مقایسه آنهاست .

 

فرضیه های تحقیق

۱ –  بین میزان اثربخشی آموزش به روش بحث گروهی و سخنرانی در یادگیری مهارت خودآگاهی تفاوت وجود دارد .

۲ – آموزش به روش بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان تأثیر دارد .

۳ – آموزش به روش سخنرانی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان تأثیر دارد .

فهرست مطالب:

 

تقديم………….. آ

تشكر………. ب۰

چكيده……… ج

فصـــــل اوّل

كليات پژوهش

مقدمه………… ۲۰

۱ – ۱ بيان مسئله ……. ۴۰

۲ – ۱ اهميت و ضرورت تحقيق ………………… ۱۰

۳ – ۱ اهداف تحقيق ……….. ۱۷

۴ – ۱ فرضيه هاي تحقيق ……….. ۱۷

۵ – ۱ تبيين متغيرهاي تحقيق ………. ۱۷

تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي تحقيق……….. ۱۸

۶ – ۱ روش هاي آموزشي………. ۱۸

۱– ۶ – ۱ آموزش به روش سخنراني ………….. ۱۹

۲ – ۶ – ۱ آموزش به روش بحث گروهي ……….. ۲۰

۷ – ۱  يادگيري مهارت خودآگاهي …………….. ۲۰

فصـــل دوم

پيشينه ي تحقيق

مقدمه …….. ۲۳

۱ – ۲ مهارت هاي زندگي…………………….. ۲۴

۲– ۲  مهارت هاي زندگي كدامند؟ ……………. ۲۹

۳- ۲ اجزاء مهم خودآگاهي ………………….. ۳۵

۱-۳-۲ ويژگي ها و صفات خود……………… ۳۶

۱-۱-۳-۲ شناخت ويژگي هاي جسماني……… ۳۶

۲-۱-۳-۲ شناخت ويژگي هاي هيجاني …….. ۳۷

۳-۱-۳-۲ شناخت ويژگي هاي رفتاري …….. ۳۸

۲-۳-۲ شناخت توانايي ها ، استعدادها ، پيشرفت ها و تجربيان منفي …… ۳۸

۳-۳-۲ شناخت نقاط قوت و ضعف ……………. ۳۸

۴-۳-۲ عزت نفس و خودپنداره……………… ۳۹

۵-۳-۲ شناخت افكار و عقايد و ارزش هاي خود… ۴۱

۶-۳-۲ خودارزيابي صحيح …….. ۴۲

۴-۲ انواع اگاهي از خود ……. ۴۳

۵-۲ عوامل مؤثر در رشد خودآگاهي ……………. ۴۵

۶-۲ موانع رشد خودآگاهي……… ۴۷

۱-۶-۲ توقعات و انتظارات بيش از حد ……… ۴۷

۲-۶-۲ كمال طلبي ……. ۴۷

۳-۶-۲ غرورها ……… ۴۸

۷-۲ وپژگي هاي افراد خودآگاه ………………. ۴۸

۸-۲ آموزش ……… ۴۹

۹-۲ يادگيري …….. ۵۰

۲-۹-۲ تعريف يادگيري ………………….. ۵۰

۴-۹-۲ اصول يادگيري …………………… ۵۱

۱۰-۲ نظريه هاي آموزشي و يادگيري …………… ۵۳

۱-۱۰-۲ نظريه هاي رفتارگرايي ……………. ۵۴

۲-۱۰-۲ نظريه هاي شناخت گرايي …………… ۵۶

۳-۱۰-۲ نظريه هاي ساخت گرايي يا سازندگي ….. ۶۵

۱۱-۲ الگوهاي آموزشي ………… ۶۷

۱-۱۱-۲ الگوهاي خبرپردازي ………………. ۶۸

۲-۱۱-۲ الگوهاي اجتماعي ………………… ۶۹

۳-۱۱-۲ الگوهاي فردي …….. ۷۰

۴-۱۱-۲ الگوهاي نظام هاي رفتاري …………. ۷۰

۵-۱۱-۲ الگوهاي آموزشي سازندگي ………….. ۷۱

۱۲-۲ راهبردهاي آموزشي ……………………. ۷۱

۱-۱۲-۲ آموزش مستقيم ( معلّم محور )  ……… ۷۱

۱-۱-۱۲-۲ روش سخنراني  …………….. ۷۳

۲-۱-۱۲-۲ پيشينه ي روش سخنراني  …….. ۷۴

۳-۱۲-۲ روش آموزش غير مستقيم  …………… ۷۵

۱-۳-۱۲-۲ روش آموزش تعاملي  ………… ۷۶

۲-۳-۱۲-۲ آموزش به كمك بحث گروهي  …… ۷۷

۳-۳-۱۲-۲ مراحل آموزش به روش بحث گروهي  ۷۹

۴-۳-۱۲-۲ بحث گروه هاي كوچك  ……. ۸۲

۴-۱۲-۲ راهبرد يادگيري از طريق تجربه  ……. ۸۴

۵-۱۲-۲ مطالعه ي مستقل  ………. ۸۵

۱۳-۲ مروري بر پژوهش هاي انجام شده  ………… ۸۵

۱-۱۳-۲ پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور …. ۸۵

۲-۱۳-۲ پژوهش هاي انجام شده در خارج از كشور . ۹۶

۱۴-۲ جمع بندي پژوهش ها  …….. ۱۰۱

 

فصـــل سوم

روش تحقيق

مقدمه ………….. ۱۰۳

۱-۳ جامعه ي آماري …….. ۱۰۳

۲-۳ نمونه ي آماري و روش نمونه گيري ………… ۱۰۳

۳-۳ روش تحقيق …………………………… ۱۰۴

۴-۳ طرح تحقيق ………… ۱۰۵

۵-۳ ابزار اندازه گيري ……….. ۱۰۶

۶-۳ شيوه نمره گذاري پرسشنامه خودآگاهي ……… ۱۰۷

۷-۳ روش اجرا و جمع آوري داده ها …………… ۱۰۸

۸-۳ روش تجزيه و تحليل داده ها …………….. ۱۰۹

فصـــل چهارم

يافته هاي پژوهش

مقدمه ……….. ۱۱۱

يافته هاي توصيفي ………. ۱۱۱

يافته هاي استنباطي ………. ۱۱۷

۱-۴ آزمون فرضيه ي اوّل ….. ۱۱۷

۲-۴ آزمون فرضيه ي دوّم …….. ۱۲۰

۳-۴ آزمون فرضيه ي سوّم …….. ۱۲۱

فصـــل پنجم

۱-۵ خلاصه و جمع بندي ……… ۱۲۴

۲-۵ بحث و نتيجه گيري ……… ۱۲۵

۳-۵ محدوديت ها ……. ۱۳۲

۴-۵ پيشنهادات …….. ۱۳۳

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسي …….. ۱۳۶

فهرست منابع خارجي ……….. ۱۴۵

پيوست ها

پروتكل آموزش به شيوه ي بحث گروهي …………. ۱۴۸

پروتكل آموزش به شيوه ي به شيوه ي سخنراني…… ۱۵۶

برگه هاي توزيعي………….. ۱۶۴

پرسشنامه خودآگاهي پرسشنامه خودآگاهي ………. ۱۸۰

چكيده انگليسي…….. ۱۸۲

 

فهرست جدول ها

جدول ۱-۳ طرح تحقيق….. ۱۰۵

جدول ۱-۴ ميانگين هاي تعديل شده سه گروه……… ۱۱۱

جدول۲-۴ مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون و افتراقي گروه سخنراني و بحث گروهي ….. ۱۱۲

جدول۳-۴ مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون و افتراقي بحث گروهي و كنترل ……… ۱۱۴

جدول۴-۴ مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون و افتراقي گروه سخنراني و كنترل ……… ۱۱۵

جدول ۵-۴ جدول تحليل واريانس يك طرفه ( ANOVA )… 117

جدول ۶-۴ مقايسه تركيبي سه گروه از طريق آزمون شفه ۱۱۸

جدول ۷-۴ مقايسه تركيبي شفه براساس سطح اطمينان بالا و پايين…… ۱۱۹

جدول۸-۴ آزمونTمستقل براي مقايسه ميانگين  گروه كنترل و بحث گروهي ……. ۱۲۱

جدول۹-۴ آزمونTمستقل براي مقايسه ميانگين  گروه كنترل و سخنراني  ….. ۱۲۲


فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴ مقايسه ميانگين هاي تعديل شده سه گروه ۱۱۲

نمودار ۲-۴ مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون گروه سخنراني و بحث گروهي.. …. ۱۱۳

نمودار ۳-۴ مقايسه ميانگين نمرات افتراقي گروه سخنراني و بحث گروهي. .. ۱۱۳

نمودار ۴-۴ مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون گروه كنترل و بحث گروهي …. ۱۱۴

نمودار ۵-۴ مقايسه ميانگين افتراقي  گروه كنترل و بحث گروهي. … ۱۱۵

نمودار ۶-۴ مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون گروه سخنراني و كنترل. ….. ۱۱۶

نمودار ۷-۴ مقايسه ميانگين نمرات افتراقي گروه سخنراني و كنترل.. …… ۱۱۶

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 5 =