no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه ارشد مدیریت MBA گرايش اجرایی
doc
تعداد صفحات : 72
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت اجرایی MBA
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  گرایش مدیریت MBA و با عنوان بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران   در 102 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامهبررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران:

در پی بحران مالی جهانی سال 2008 که از اقتصاد آمریکا آغاز و به اقتصاد بین الملل گسترش یافت، بسیاری از کشورها دچار نابسامانی شدید اقتصادی شدند. دامنه سرایت این بحران بسیار فراگیر و انتقال بحران در برخی از کشورها به سرعت و در برخی دیگر با وقفه همراه بود. با توجه به خلاء تحقیقات قبلی و ضرورت موضوع، در این تحقیق به بررسی مکانیسم انتقال بحران و تبعات ناشی از آن برای اقتصاد ایران پرداختیم. برای تحقق این موضوع دو شاخص عمده از بازار سهام آمریکا با عنوان شاخص میانگین صنعتی داوجونز و بازار سهام ایران شاخص تپیکس را انتخاب و از روش های آماری اقتصاد سنجی نوسانات معنی دار این دو شاخص در طول دوره بحران را بررسی نمودیم.

شواهد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط قوی معنی داری میان شاخص تپیکس و شاخص داوجونز با وقفه 4 هفته ای پس از وقوع بحران وجود دارد. شاخص های مورد بررسی با استفاده از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد آزمون مانایی قرار گرفتند و به دلیل نامانا بودن از تفاضل اول آنها در آزمون هم انباشتگی یوهانسن استفاده شد. سپس با یک روش ابتکاری که آن را روند کشویی می نامیم، میزان وقفه را بدست آوردیم و با استفاده از یک مدل VAR یافته های خود را تقویت نمودیم. در نهایت محاسبات و نتایج بدست آمده، سوال اول فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه در شرایط عادی بورس اوراق بهادار تهران از بورس آمریکا تبعیت می کند را رد و سوال دوم فرضیه که عنوان می کند بورس اوراق بهادار تهران از وقوع بحران جهانی متاثر گردیده است را تایید می نماید.

واژه‌هاي كليدي:

بحران مالی، مکانیسم انتقال، روند کشویی، همبستگی با وقفه، مدل بردار خود رگرسیونی

اهمیت موضوع

شاخص های بازار های مالی و سرمایه در دنیا به عنوان سریعترین دماسنج های اقتصادی عمل کرده و همواره با تغییر شرایط اقتصادی رونق و رکود به سرعت واکنش نشان می دهند. بحران های فراگیر اقتصادی با افت شاخص ها همراه بوده و با افزایش وابستگی متقابل بازارها به کل جهان سرایت می نماید. لذا دریافت این موضوع که بورس تهران با قوانین و ضوابط موجود در دهکده جهانی چگونه عمل می کند بسیار ضروری بوده و مورد علاقه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. بدیهی است بروز بحران های مالی در جهان اجتناب ناپذیر است اما آگاهی از میزان تاثیر پذیری آن می تواند به ارائه راه کارهای مناسبی در مواجهه با بحران منجر شود.

 

مراحل تحقیق

جهت انجام تحقیق مراحل زیر برای پاسخ به فرضیات مطرح شده به شرح ذیل طی گردید:

 • بررسی ادبیات بحران و پیشینه تحقیق
 • بررسی ضرورت تحقیق در شناخت تاثیر بحران بر بورس تهران
 • انتخاب بازارهای مورد بررسی و شاخص های مربوطه
 • انتخاب دوره مورد بررسی با توجه به زمان وقوع بحران و داده های موجود
 • جمع آوری داده ها
 • بررسی روش های آماری موجود برای آزمون داده ها
 • انجام آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار EViews
 • بررسی نتایج و کشف مکانیسم
 • تجزیه و تحلیل مدل
 • جمع بندی نتایج و ارائه مقاله
 • مجلد سازی و آماده سازی جهت ارائه علمی

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات تحقیق   1

1-1- مقدمه  2

1-2- مسأله اصلی تحقیق   3

1-3- تعریف و تاریخچه ی موضوع  3

1-4- اهمیت موضوع  4

1-5- فرضیه تحقیق   4

1-6- روش تحقیق   4

1-7- مراحل تحقیق   5

1-8- نوآوری های تحقیق   5

1-9- ساختار پایان نامه  6

فصل 2: مروري بر منابع  7

2-1- مقدمه  8

2-2- تعاريف، اصول و مباني نظري   9

2-2-1- کلیات رویکردهای اصلی در طراحی شاخص    9

2-2-2- مفهوم شاخص    11

2-2-3- تعاریف شاخص    12

2-2-4- شاخصهای متداول در بازار سرمایه آمریکا 16

2-2-5- شاخص قیمت در بازار سرمایه ایران  16

2-2-5-1- ویژگی های تپیکس    17

2-2-5-2- نحوه محاسبه تپیکس    18

2-3- مروري بر ادبيات موضوع  20

2-4- مکانیسم انتقال  23

2-4-1- کانال انتقال  23

2-4-2- واگیری بحران  24

2-5- نتيجه‌گيري   26

فصل 3: روش تحقيق   27

3-1- مقدمه  28

3-2- متغیرهای تحقیق   29

3-3- روش گردآوری داده ها 29

3-4- روش تحقیق   29

3-5- مبانی نظری الگوی خودرگرسیون برداری          30

3-5-1- تعیین وقفه‌های بهینه الگو  31

3-6- آزمون‌های همجمعی   32

3-6-1- مفهوم اقتصادی همجمعی   32

3-6-2- مفهوم آماری همجمعی   32

3-6-3- تعیین تعداد بردارهای همجمعی   33

3-6-4- روش یوهانسن-‌ جوسیلیوس    33

فصل 4: نتايج و تفسير آنها 35

4-1- مقدمه  36

4-2- تجزیه و تحلیل مقدماتی   38

4-2-1- آزمون ریشه واحد  38

4-2-2- آزمون هم انباشتگی   39

4-3- بررسی ارتباط بازارهای سهام  42

4-4- روش ابتکاری تعیین زمان وقفه  42

4-5- تجزیه و تحلیل اثر بحران  47

4-5-1- دوره پيش از بحران   47

4-5-2- دوره پس از بحران   49

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها 53

5-1- مقدمه  54

5-2- توضیح وقفه ساختاری   55

5-3- نوآوری در تحلیل نموداری   55

5-4- پیشنهادات   56

مراجع  57

 

فهرست اشکال

شکل (4-1) روند تغییرات شاخص های بورس های جهانی در یک دوره 5 ساله منتهی به اکتبر 2010  37

شکل (4-2) بررسی رابطه بین دو شاخص داوجونز و اس اند پی 500  37

شکل (4-3) نمودار هفتگی روند 5 ساله شاخص TEPIX و شاخص DJI منتهی به اکتبر 2010  38

شکل (4-4) نمودار مقادیر P-Value برای 7 مرحله وقفه  44

شکل (4-5) نمودار مقادیر R Square برای 7 مرحله وقفه  44

شکل (4-6) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در کل طول دوره مورد بررسی   46

شکل (4-7) نمودار کشویی شاخص های DJI و TEPIX با وقفه 4 هفته در کل دوره 46

شکل (4-8) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در دوره پیش از بحران  48

شکل (4-9) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در دوره پیش از بحران با وقفه 4 هفته ای   49

شکل (4-10) نمودار شاخص های DJI و TEPIX پس از بحران  51

شکل (4-11) نمودار شاخص های DJI و TEPIX پس از بحران با وقفه 4 هفته ای   51

 

فهرست جداول

جدول (4-1) آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته  39

جدول (4-2) آزمون رتبه همگرایی غیر مقید (آزمون اثر) 41

جدول (4-3) نتایج رگرسیون خطی از تفاضل اول دو شاخص TEPIX و DJI 42

جدول (4-4) نتایج رگرسیون خطی 7 مرحله ای از تفاضل اول دو شاخص TEPIX و DJI 43

جدول (4-5) ماتریس ضرایب همبستگی TEPIX و DJI  برای 6 هفته وقفه  44

جدول (4-6) نتایج مدل VAR بر روی تفاضل اول شاخص های TEPIX و DJI 47

جدول (4-7) نتایج رگرسیون خطی از تفاضل اول TEPIX و DJI با وقفه 4 هفته ای پس از بحران  50

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − شانزده =