no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
نقش واسطه‌اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي  در كاركنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس: دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی
doc
تعداد صفحات : 107
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته روانشناسی
همراه با جداول ،اشکال
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت دیجی لود گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان نقش واسطه‌اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي  در كاركنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش صنعتی و سازمانی در ۱۰۷ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. دیجی لود ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه نقش واسطه‌اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي  در كاركنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس:

 

هدف از اين پ‍ژوهش بررسی نقش واسطه اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي كاركنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شاما کارکنان کمیته امداد استان فارس به حجم ۷۵۰ نفر بوده اند، نمونه آماري شامل ۱۵۰ نفر است كه به روش نمونه‌گیری خوشه اي انتخاب شد .ابزار اندازه گيري پرسشنامه عزت نفس سازماني پير ، گاردنر، كامينگز و دان هام، پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان و پرسشنامه عدالت سازماني ني هوف و مورمن بوده است . تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد که عزت نفس در رابطه بين عدالت سازماني و سازگاري شغلي نقش ميانجي دارد .از طرفی مولفه هاي عدالت سازماني با سازگاري شغلي داراي ارتباط معني داري هستند. همچنين در بین مولفه هاي سازگاري شغلي عزت نفس سازماني با فعال بودن ، واكنش پذيري و پشتكار داراي ارتباط معني داري است .از طرف ديگر از بین  متغيرهاي پيش بين ، مولفه هاي عدالت سازماني عدالت توزيعي و عدالت رويه اي و متغير پيش بين عزت نفس سازماني با متغير ملاك سازگاي شغلي دارای رابطه معنادار هستند كه به ترتيب عزت نفس سازماني از عدالت توزيعي و عدالت توزيعي ازعدالت رويه اي بتای بزرگتری دارد و  پیش‌بین قوی‌تری برای ساز گاري شغلي می‌باشد.

كليد واژه‌ها : سازگاري شغلي ، عدالت سازماني ، عزت نفس سازماني

 

اهداف پژوهش

هدف كلي

بررسي نقش واسطه ای عزت نفس سازمانی در رابطه عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) .

هدف جزيي

بررسي رابطه سازگاري  شغلي با مولفه هاي عزت نفس  در بين كاركنان كميته امداد امام خميني .

بررسي رابطه سازگاري شغلي با مولفه هاي عدالت سازماني در بين كاركنان

بررسي رابطه سازگاري شغلي با مولفه هاي عزت نفس و عدالت سازماني .

 

فرضيه هاي پژوهش

فرضيه اصلي :  عزت نفس سازمانی نقش واسطه ای معناداری در رابطه عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) دارد.

فرضيه هاي فرعي :

  • بين مولفه هاي عدالت سازماني و سازگاري شغلي در بين كاركنان رابطه معني داري وجود دارد .

۲ – بين مولفه هاي عزت نفس سازماني و سازگاري شغلي بين كاركنان رابطه معني داري وجود دارد .

۳ – مولفه هاي عدالت سازماني و عزت نفس پيش بيني كننده معني دار سازگاري شغلي كاركنان هستند .

 

فهرست مطالب:

 

چکیده ……………..۱

فصل اول : كليات تحقيق

۱-۱ مقدمه………………………………….. ۳

۲-۱ بيان مسئله……………………………… ۵

۳-۱ اهميت و ضرورت پژوهش……………………… ۹

۴-۱ اهداف پژوهش…………………………….. ۱۱

۱-۴-۱ هدف كلي………………………………. ۱۱

۲-۴-۱ اهداف جزيي……………………………. ۱۱

۵-۱ فرضيه هاي پژوهش…………………………. ۱۲

۶-۱ تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها…………… ۱۲

۱-۶-۱ تعريف مفهومي سازگاري شغلي………………. ۱۲

۲-۶-۱ تعريف عملياتي سازگاري شغلي……………… ۱۲

۳-۶- ۱ تعريف مفهومي عدالت سازماني…………….. ۱۳

۴-۶-۱ تعريف عملياتي عدالت سازماني…………….. ۱۳

۵-۶-۱ تعريف مفهومي عزت نفس سازماني……………. ۱۳

۶-۶-۱ تعريف عملياتي عزت نفس سازماني…………… ۱۴

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

۱-۲ مباني نظري……………………………… ۱۶

۱-۱-۲ سازگاري شغلي………………………….. ۱۶

۲-۱-۲ عوامل موثر بر سازگاري شغلي …………….. ۱۷

۳-۱-۲ نظريه هاي سازگاري شغلي…………………. ۱۸

۴-۱-۲ عدالت سازماني…………………………. ۲۱

۵-۱-۲ ابعاد عدالت سازماني……………………. ۲۳

۶-۱-۲ نظريه عدالت سازماني……………………. ۲۷

۷-۱-۲ عزت نفس………………………………. ۳۰

۸-۱-۲ ابعاد و زمينه هاي عزت نفس………………. ۳۵

۹-۱-۲ نظريه عزت نفس…………………………. ۴۰

۲-۲ پيشينه پژوهش……………………………. ۴۴

۱-۲-۲ پژوهش هاي داخلي……………………….. ۴۴

۲-۲-۲ پژوهش هاي خارجي……………………….. ۴۷

فصل سوم : فرايند پژوهش

۱-۳ روش پژوهش………………………………. ۵۰

۲-۳ جامعه آماري…………………………….. ۵۰

۳-۳ نمونه و روش نمونه گيري…………………… ۵۰

۴-۳ متغيرهاي جمعيت شناختي…………………… .۵۱

۵-۳ ابزار پژوهش…………………………….. ۵۳

۱-۵-۳ پرسشنامه عزت نفس………………………. ۵۳

۲-۵-۳ پرسشنامه سازگاري شغلي………………….. ۵۴

۳-۵-۳ پرسشنامه عدالت سازماني…………………. ۵۴

۶-۳ روش تجزيه و تحليل داده ها……………….. .۵۵

۷-۳ ملاحظات اخلاقي…………………………… .۵۵

فصل چهارم : يافته هاي پژوهشي

۱-۴ يافته هاي توصيفي ………………………. .۵۷

۱-۱-۴ متغيرهاي مورد مطالعه………………….. .۵۷

۲-۴ يافته هاي استنباطي……………………… .۵۸

۱-۲-۴ فرضيه اصلي……………………………. ۵۸

۲-۲-۴ فرضيه جزيي۱ ………………………….. .۶۰

۳-۲-۴ فرضيه جزيي ۲ …………………………. .۶۱

۴-۲-۴ فرضيه جزيي ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۱

فصل پنچم : بحث و نتيجه گيري

۱-۵ بحث و نتيجه گيري……………………….. .۶۵

۲-۵ محدوديتهاي پژوهش………………………… ۷۱

۳-۵پيشنهادات تحقيق………………………….. ۷۳

۱-۳-۵ پيشنهادات كاربردي……………………… ۷۳

۲-۳-۵ پيشنهادهاي پژوهشي……………………… ۷۴

منابع

منابع فارسی ………..۷۶

منابع انگلیسی………..۷۹

 

پیوست‌ها

الف) پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان ……۸۴

ب) پرسشنامه عدالت سازمانی )نیهوف و مورمن، ۱۹۹۳ ) ………….۸۷

ج) پرسشنامه عزت نفس سازماني ………….۸۹

فهرست جدول‌ها و شكل‌ها

جدول ۱-۳جنسيت…….. ۵۱

جدول ۲-۳ سطح تحصيلات……… ۵۱

جدول ۳-۳ سابقه………. ۵۲

جدول ۴-۳ سن………. ۵۲

جدول ۱-۴- میانگین و انحراف معیار متغيرهاي تحقيق… ۵۷

جدول ۲-۴- میانگین و انحراف معیار ابعاد سازگاري شغلي ۵۷

جدول ۳-۴- میانگین و انحراف معیار ابعاد عدالت سازماني ۵۸

جدول ۴-۴- ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه….. ۵۹

جدول ۵-۴- رگرسيون سه گانه……….. ۶۰

جدول ۶-۴-  ماتریس همبستگی مولفه هاي عدالت سازماني و سازگاري شغلي   ۶۰

جدول ۷-۴- ماتريس همبستگي عزت نفس و مولفه هاي سازگاري شغلي    ۶۱

جدول ۸-۴-  ماتريس همبستگي مولفه هاي عدالت سازماني و عزت نفس با سازگاري شغلي………. ۶۲

جدول ۹-۴- نتایج تحلیل رگرسیون سازگاري شغلي از روی  مولفه هاي عدالت سازماني و عزت نفس……… ۶۳

شكل ۱-۴ مدل ميانجي………… ۵۹

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × چهار =