no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با کارایی خدمات ارائه شده : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
doc
تعداد صفحات : 172
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی - گرایش بازرگانی داخلی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
18000 تومان
18000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني در گرایش بازرگانی داخلی  و با عنوان بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با کارایی خدمات ارائه شده  “مطالعه تطبیقی:بیمارستان طالقانی و بیستون شهرستان کرمانشاه”  با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با کارایی خدمات ارائه شده :

کارایی ارائه ي خدمات دربیمارستان ها ازمهمترین موضوعات مورد توجه ارائه کنندگان خدمات  سرمایه گذاران دولت ها وحتی مدیران می باشد وبیمارستان ها باید شرایط کار خود را منعطف تر سازند بدین منظور می بایست از تواناسازی حس اعتماد آگاه شده ومسیر دستیابی به تجارت اجتماعی را از طریق آن  فراگیرند. با توجه به لزوم دستيابي به کارایی ارائه­ی خدمات در بیمارستان­ها براي مواجهه همزمان با تغييرات و اغناي مشتري و همچنين نقش مؤثر حس اعتماد در اين امر، اين پژوهش با هدف كمك به بیمارستان ها در نظر دارد به ارائه ي رابطه تفسيري از عوامل مؤثر بر کارایی ارائه­ی خدمات به بیماران بپردازد.

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه­ی جامعه پزشکان(پزشک، پیرا پزشک، متخصص، فوق تخصص) شاغل در بیمارستان های طالقانی و بیستون درشهرستان کرمانشاه می­شود. تعداد دویست وسی وچهارنفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند این پژوهش از نظر گردآوري داده هااز نوع توصیفی پیمایشی- همبستگی است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارspss با استناد از تکنیک لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . وبرای تعیین کارآیی مدل های برآورد شده از آزمون رگرسیون خطی ساده، آزمون رگرسیون خطی چندگانه، آزمون t مستقل، آزمون F، آزمون LSD استفاده شده است.

در این پژوهش برای تببین موضوع از یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی استفاده شده است. میزان اثرات و مقادیر t-value شایستگی های زبانی، با میزان 48/4 دارای بیشترین تاثیر و حساسیت فرهنگی،با میزان 02/2 در درجه بعدی و تعهد عاطفی،با میزان 64/0 دارای کمترین تاثیر بر کارایی خدمات ارائه شده در بیمارستان­های طالقانی و بیستون شهرستان کرمانشاه می باشد.باتوجه به نتایج این بژوهش توجه بیشتر به ایجاد حس اعتماد اجتماعی بعنوان یک سرمایه در شرایط متغیر کنونی الزامیست و سازمانها به وسیله صداقت در انجام کارها یکی بودن حرف وعمل وانجام درست وظایف هرفرد وایجاد انگیزه می توانند به آن دست یابند.

کلمات کلیدی: تعهد عاطفی، حساسیت فرهنگی، شایستگی های زبانی، کارایی خدمات

 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :

شرایط متغیر و نامطمئن در سال‏های گذشته موجب شده که موج جدیدی از جهانی سازی به راه بی­افتد. شرایطی که بسیار متغیر بوده و عدم اطمینان و قطعیت از بدیهیات آن است. بعد از سپری شدن دوره رکود، پیشرفت و ترقی در انرژی، نرخ رشد سریع کالا و خدمات باعث ظهور رقیبانی غیر سنتی در بازار شد(جعفرنژاد ،1388: 5). ارائه­ی خدمات  پایه بسیاری ازجذب سرمایه گذاری­ها وتصمیم گیری­های مالی است همچنین کارایی ارائه­ی خدمات در بیمارستان ها ازمهمترین موضوعات موردتوجه ارائه کنندگان خدمات، سرمایه گذاران، دولت­ها وحتی مدیران می­باشد. بیمارستان ها به منظورتصمیم­گیری درموردمیزان کارایی خدمات به اعتماد بین ارائه کنندگان خدمات و بیماران می­پردازند. و بیمارستان ها  به منظورارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به­کارگیری خدمات آنها به اعتماد بین بیماران علاقمندند.(یعقوبی ،1385: 35)

باتوجه به ضرورت ولزوم وجود اعتماد بین پزشکان در بیمارستان ها  وشریان حیاتی خدمات درآن به سیستمهایی نیاز می باشد که کارایی ارائه ی خدمات رابه حرکت درآورد و با شدت گرفتن رقابت،امروزه شاهد پيشي گرفتن تمرکز بر روي روابط به جاي تمرکز برروي مبادله هستيم. دروضعيت جديد،بازاريابي انبوه کارآيي چنداني نداشته وازسودآوري کمتري برخورداراست.در شرايطي که ميزان عرضه زياداست وبيشتر بازارها درمرحله اشباع رسيده اند نمي‌توان مشتريان جديدي پيداکرد(کفاش پور آذر ،1386: 10).

تقاضاهای مشتریان روز به روز بیشتر شد و مدل‏های جدیدی از تجارت اجتماعی  و بازاریابی شکل گرفت. در نتیجه سازمان ها برای بقاء در شرایط رقابتی بایستی خودشان را با شرایط پیچیده وفق دهند. بدون درگیر شدن در شرایط پیچیده و نامطمئن بازار چگونه می‏توان با این تغییرات مقابله کرد؟ در این شرایط هسته مقابله با عدم قطعیت ها مجهز بودن به دانش و آگاهی و ایجاد حس اعتماد در پزشکان  است. رابطه تجارت و ایجاد حس اعتماد در ارائه ی خدمات بینشی به گمرکات خواهد داد که افق تصمیم گیری‏های های آنان را وسیع تر خواهد کرد. بیمارستان ها باید شرایط کاری خود را منعطف­تر بسازند(حميدي ،1388: 56). براي مواجهه با اين تغييرات، حس اعتماد در پزشکان به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير فعاليت و رقابت در عرصه­ي اقتصاد جهاني مسئله اي است كه ذهن مديران بیمارستان ها در ايران را به خود مشغول كرده است .

بدين منظور بیمارستان­های ايراني مي بايست از توانا سازهاي حس اعتماد آگاه شده، مسير دست­يابي به تجارت اجتماعی را از طريق آنها فرا گيرند.  با توجه به لزوم دستيابي هم­زمان به کارایی ارائه ی خدمات در بیمارستان ها براي مواجه با تغييرات و اغناي مشتري و همچنين نقش مؤثر حس اعتماد در اين امر، اين پژوهش با هدف كمك به بیمارستان ها در نظر دارد. به ارائه ي رابطه  تفسيري از عوامل مؤثر بر کارایی ارائه­ی خدمات بپردازد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش

1-1.مقدمه……………….3

1-2.بیان مسئله……………..4

1-3.اهمیت وضرورت انجام تحقیق ………………5

1-4.اهداف مشخص پژوهش…………..8

1-5.فرضيه‏هاي پژوهش……………9

1-6.قلمرو پژوهش……………9

1-7.تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش ………….10

فصل دوم: مباني نظري و ادبيات پژوهش

2-1.مقدمه…………….13

2-2. بیان مساله……….14

2-3.اهمیت وضرورت پژوهش……………14

2- 4.پیشینه پژوهش……………….. 16

2-4-1.مطالعات داخلی……………16

2-4-2.مطالعات خارجی………………..18

2- 5. موضوع پژوهش………………20

2-6.اعتماد……………..21

2-7.تعهد عاطفی ارایه کنندگان خدمت………….30

2-8. حساسیت فرهنگی ارایه کنندگان خدمت……….37

2-9. شایستگی های زبانی ارایه کنندگان خدمت…………42

2-10.مدل مفهومی پژوهش……………44

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1.مقــدمه……….48

3-2.روش پژوهش………48

3- 3. جامعه و تعیین حجم نمونه آماری………………49

3- 4. ابزار جمع­آوری ………………49

3-4-1.روایی ابزار اندازه گیری……………….49

3-4-2.پایایی پرسشنامه…………….50

3- 5. روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………..50

3-6.تعریف مفهومی متغیر ها………………………56

3-9.تعریف عملیاتی……………………..58

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1.مقدمه………………….60

4-2.آمار توصیفی پاسخ دهندگان   ………………………………60

4-3.آزمون فرضیه هاي پژوهش به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده………………..74

4-4.بررسی رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته به کمک رگرسیون خطی چندگانه……………….81

4-5.اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری…………………….86

4-6.مدل مفهومی برای بررسی فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………115

4-7. مدل مفهومی برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش………………………………..124

4-8..یافته های جانبی……………………..133

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1.مقدمه…………….141

5-2.نتایج پژوهش……………….141

5-3.پيشنهادها……………149

5-6.پيشنهادهايي براي پژوهش های  آتي………………..150

5-8.منابع…………………..151

پيوست:

پرسشنامه……………….154

 

فهرست جدول­های پژوهش

 • جدول 3-1آلفای محاسبه شده متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………..50
 • جدول 4-1توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس جنسیت در بیمارستان بیستون…………………….61
 • جدول 4-2.توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس جنسیت در بیمارستان طالقانی…………………..62
 • جدول 4-3.توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس جنسیت دردو بیمارستان…………………………. 63
 • جدول 4-4 .توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سن در بیمارستان بیستون………………………..64
 • جدول 4-5 .توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سن در بیمارستان طالقانی………………………. 65
 • جدول 4-6. توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سن در دو بیمارستان………………………………66
 • جدول 4-7 .توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس تحصیلات در بیمارستان بیستون……………… 67
 • جدول 4-8 .توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس تحصیلات در بیمارستان طالقانی…………….. 68
 • جدول 4-9.توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس تحصیلات در دو بیمارستان………………………69
 • جدول 4-10.توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سابقه در بیمارستان بیستون…………………….70
 • جدول 4-11.توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سابقه در بیمارستان طالقانی…………………….71
 • جدول 4-12.توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سابقه درهر دو بیمارستان طالقانی…………….72
 • جدول 4-13.وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه (فراوانی، میانگین و انحراف معیار پاسخ­ها) ……..73
 • جدول 4-14.آزمون‌های بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش با تست کلموگروف اسمیرنف……….74
 • جدول 4-15.نتایج آزمون رگرسیون بين تعهد عاطفی و کارایی خدمات در بیمارستان بیستون………………….75
 • جدول 4-16.نتایج آزمون رگرسیون . بين تعهد عاطفی و کارایی در بیمارستان طالقانی……………………………76
 • جدول 4-17.نتایج آزمون رگرسیون بين تعهد عاطفی و کارایی در بیمارستان بیستون و طالقانی………………..76
 • جدول4-18.نتایج آزمون رگرسیون بين حساسیت فرهنگی و کارایی در بیمارستان بیستون……………………… 77
 • جدول 4-19.نتایج آزمون رگرسیون بين حساسیت فرهنگی و کارایی دربیمارستان طالقانی……………………77
 • جدول 4-20.نتایج آزمون رگرسیون بين حساسیت فرهنگی و کارایی در بیمارستان بیستون و طالقانی…….78
 • جدول 4-21 .نتایج آزمون رگرسیون بين شایستگی های زبانی  وکارایی دربیمارستان بیستون………………. 79
 • جدول4-22.نتایج آزمون رگرسیون بين شایستگی های زبانی و کارایی دربیمارستان طالقانی………………… 79
 • جدول4-23.نتایج آزمون رگرسیون بين شایستگیهای زبانی وکارایی دربیمارستان بیستون و طالقانی………. 80
 • جدول4-24.نتایج آزمون رگرسیون بين اعتماد اجتماعی و کارایی در بیمارستان بیستون………………………. 80
 • جدول 4-25. نتایج آزمون رگرسیون بين اعتماد اجتماعی و کارایی در بیمارستان طالقانی……………………. 81
 • جدول 4-26.نتایج آزمون رگرسیون بين اعتماد اجتماعی و کارایی در بیمارستان بیستون و طالقانی……….. 81
 • جدول 4-27. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین متغیر های مستقل و وابسته دربیمارستان بیستون………. 82
 • جدول 4-28. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین متغیر های مستقل ووابسته دربیمارستان طالقانی…………84
 • جدول4-29. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل ووابسته دردوبیمارستان……………………85
 • جدول 4-30 بارهای عاملی وT-Value نشانگرهای مربوط به بررسی عامل مستقل تعهددر بیستون…………89
 • جدول 4-31 .شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی عامل مستقل تعهد دربیمارستان بیستون……89
 • جدول4-32.بارهای عاملی وT-Value نشانگرهای مربوط به بررسی عامل تعهددربیمارستان طالقانی……….91
 • جدول 4-33.شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی عامل تعهد دربیمارستان طالقانی……………….91
 • جدول 4-34 .بارهای عاملی وT-Value نشانگرهای مربوط به بررسی عامل تعهد دردوبیمارستان …………..93
 • جدول 4-35 شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی عامل تعهد دردوبیمارستان……………………….94
 • جدول 4-36.بارهای عاملی وT-Value نشانگرهای مربوط به بررسی حساسیت فرهنگی دربیستون………….96
 • جدول 4-37 شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی حساسیت فرهنگی در بیستون………………….96
 • جدول 4-38 بارهای عاملی وT-Value نشانگرهای مربوط به بررسی حساسیت فرهنگی درطالقانی…………98
 • جدول 4-39 .شاخص‌های برازندگی تحلیل عامل تاییدی حساسیت فرهنگی دربیمارستان طالقانی…………..98
 • جدول 4-40. شاخصهای برازش مدل اولیه ونهایی تحلیل عامل تاییدی حساسیت دردوبیمارستان…………..99
 • جدول 4-41.بارهای عاملی وT-Value نشانگرهای مدل نهایی مربوط به بررسی عامل حساسیت …………101
 • جدول 4-42شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی نهایی حساسیت دردوبیمارستان……………….104
 • جدول 4-.43بارهای عاملی وT-Value نشانگرهای مربوط به بررسی شایستگیهای زبانی دربیستون………..103
 • جدول 4-44. شاخص های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی شایستگی های زبانی در بیستون………….103
 • جدول 4- 45.بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به بررسی شایستگیهای زبانی درطالقانی……105
 • جدول 4-46 .شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی شایستگی های زبانی در طالقانی…………..106
 • جدول 4-47. بارهای عاملی وT-Value نشانگرهای مربوط به بررسی شایستگیهای زبانی…………………….107
 • جدول 4-48. شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی شایستگیهای زبانی دردو بیمارستان……….108
 • جدول 4-49. بارهای عاملی وT-Value نشانگرهای مربوط به کارایی خدمات دربیمارستان بیستون………110
 • جدول 4-50. شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی کارایی خدمات دربیمارستان بیستون………110
 • جدول 4-51. بارهای عاملی وT-Value نشانگرهای مربوط به بررسی کارایی خدمات درطالقانی………….112
 • جدول 4-52 .شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی کارایی خدمات در طالقانی…………………..112
 • جدول 4-53 .بارهای عاملی وT-Value نشانگرهای مربوط به کارایی خدمات درهردوبیمارستان………….114
 • جدول 4-54 .شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی کارایی خدمات در هردو بیمارستان……….115
 • جدول 4-55. میزان اثرات ومقادیر T-value عاملهای مستقل پژوهش درمدل مفهومی برای بیستون……… 117
 • جدول 4-56.میزان اثرات ومقادیرT-value عامل های مستقل پژوهش درمدل مفهومی برای طالقانی………120
 • جدول 4-57. میزان اثرات ومقادیر T-value عامل های مستقل درمدل مفهومی برای هردو بیمارستان…….123
 • جدول 4-58. شاخص‌های برازندگی مدل مفهومی فرضیه اصلی درنرم افزارلیزرل برای بیستون……………..126
 • جدول 4-59 .میزان اثر عامل اعتماد بر کارایی در بیمارستان بیستون و مقادیر T-value درمدل………………127
 • جدول 4-60 .شاخص های برازش مدل مفهومی اولیه ونهایی برای فرضیه اصلی درطالقانی………………….128
 • جدول 4-61 شاخص‌های برازندگی مدل مفهومی نهایی فرضیه اصلی بالیزرل درطالقانی………………………129
 • جدول 4-62 .میزان اثراعتماد برکارایی خدمات در طالقانی وT-value درمدل مفهومی نهایی………………….130
 • جدول 4-63. شاخصهای برازش مدل مفهومی اولیه ونهایی برای فرضیه اصلی درهردوبیمارستان…………..130
 • جدول 4-64 .شاخص های برازندگی مدل مفهومی نهایی فرضیه اصلی درلیزرل برای دو بیمارستان……….132
 • جدول 4-65 .میزان اثرعامل اعتماد برکارایی دردوبیمارستان ومقادیرT-value درمدل مفهومی نهایی……….133
 • جدول 4-66.آزمون برابری میانگین اثرمتغیرجنسیت روی پاسخگویی به متغیرهای اصلی (آزمون T)…………134
 • جدول 4-67. آزمون برابری میانگین اثرمتغیر سن روی پاسخگویی به متغیر های اصلی (آزمون F)……………135
 • جدول 4-68 .آزمون پسین LSD برای مقایسه سطوح مختلف سن درپاسخگویی به متغیر ها…………………136
 • جدول 4-69.آزمون میانگین مربوط به اثرمتغیرتحصیلات روی پاسخگویی به متغیرهای اصلی(آزمون T)……..137
 •  جدول4-70.آزمون پسین LSD برای مقایسه سطوح مختلف تحصیلی درپاسخگویی به متغیر ها…………..138
 • جدول 4-71 .آزمون میانگین مربوط به اثرمتغیر سابقه روی پاسخگویی به متغیر های اصلی (آزمون F)…….139

 

فهرست نمودار­های پژوهش

 • نمودار4-1. درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس جنسیت در بیمارستان بیستون……… 61
 • نمودار4-2 .درصدفراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس جنسیت در بیمارستان طالقانی……….62
 • نمودار4-3.درصدفراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس جنسیت دردوبیمارستان………………….63
 • نمودار4-4.درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سن در بیمارستان بیستون…………….. 64
 • نمودار4-5درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سن در بیمارستان طالقانی………………65
 • نمودار4-6درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سن دردوبیمارستان………………………..66
 • نمودار4-7.درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس تحصیلات در بیمارستان بیستون……..67
 • نمودار4-8.درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس تحصیلات در بیمارستان طالقانی…….68
 • نمودار4-9.درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس تحصیلات در دوبیمارستان…………….69
 • نمودار4-10.درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سابقه در بیمارستان بیستون………….70
 • نمودار4-11.درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سابقه در بیمارستان طالقانی………….71
 • نمودار4-12.درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس سابقه در دوبیمارستان ………………..72

.

فهرست شکل ها

 • شکل 2-1 .مدل رابطه متغیر مستقل اعتماد با متغییر وابسته کارایی خدمات……………………………………………30
 • شکل 2-2. مدل رابطه متغییرمستقل تعهد عاطفی با متغیر وابسته کارایی خدمات…………………………………….37
 • شکل 2-3 .مدل رابطه متغییر مستقل حساسیت فرهنگی با متغییر وابسته کارایی خدمات………………………….42
 • شکل 2-4 .مدل رابطه متغیرمستقل شایستگی های زبانی با متغییر وابسته کارایی خدمات…………………………43
 • شکل 2-5. مدل کلی رابطه متغیر مستقل اعتماد با متغییر وابسته کارایی خدمات……………………………………..44
 • شکل 4-1.مدل استاندارد شده بررسی نتغیر مستقل تعهدعاطفی دربیمارستان بیستون……………………………….88
 • شکل4-2.مقادیر T-Valueمدل استاندارد شده بررسی عامل تعهد عاطفی دربیمارستان بیستون…………………..88
 • شکل 4 – 3 .مدل استاندارد شده بررسی متغیر مستقل تعهد عاطفی در بیمارستان طالقانی………………………..90
 • شکل 4 – 4.مقادیر T-Value مدل استاندارد بررسی عامل تعهد عاطفی در بیمارستان طالقانی…………………..90
 • شکل 4 – 5 مدل استاندارد شده بررسی متغیر مستقل تعهد عاطفی دردو بیمارستان طالقانی………………………92
 •  شکل 4 – 6.مقادیر T-Value مدل استاندارد بررسی تعهد عاطفی درهردوبیمارستان………………………………93
 • شکل 4 – 7.مدل استاندارد شده بررسی متغیر مستقل حساسیت فرهنگی دربیمارستان بیستون………………….95
 • شکل 4 – 8 .مقادیر T-Value مدل استاندارد بررسی عامل حساسیت فرهنگی در بیمارستان بیستون…………95
 • شکل 4 – 9 مدل استاندارد شده بررسی متغیر مستقل حساسیت فرهنگی در بیمارستان طالقانی………………..97
 • شکل 4 – 10.مقادیرT-Value مدل استانداردبررسی عامل حساسیت فرهنگی در بیمارستان طالقانی………….97
 • شکل 4– 11.مدل استاندارد شده نهایی بررسی متغیر مستقل حساسیت فرهنگی در هردو بیمارستان………….99
 • شکل 4– 12.مقادیرT-Value مدل استاندارد شده نهایی بررسی حساسیت فرهنگی درهردوبیمارستان………100
 • شکل 4– 13.مدل استاندارد شده بررسی متغبرشایستگی های زبانی در بیمارستان بیستون……………………….102
 • شکل 4 – 14.مقادیر T-Value مدل استاندارد بررسی عامل شایستگی های زبانی دربیمارستان بیستون……..102
 • شکل 4 – 15.مدل استاندارد شده بررسی متغیر شایستگی های زبانی در بیمارستان طالقانی…………………….104
 • شکل 4 – 16.مقادیر T-Value مدل استاندارد بررسی عامل شایستگیهای زبانی در بیمارستان طالقانی………105
 • شکل 4 – 17.مدل استاندارد شده بررسی متغیر مستقل شایستگی های زبانی دردوبیمارستان…………………..106
 • شکل 4 – 18.مقادیر T-Value مدل استانداردبررسی عامل شایستگی های زبانی درهردوبیمارستان…………107
 • شکل 4 – 19.مدل استاندارد شده بررسی متغیر وابسته کارایی خدمات در بیمارستان بیستون………………….109
 • شکل 4 – 20.مقادیر T-Value مدل استاندارد بررسی کارایی خدمات در بیمارستان بیستون…………………..109
 • شکل 4 – 21 مدل استاندارد شده بررسی متغیر وابسته کارایی خدمات ارائه شده در بیمارستان طالقانی…..111
 • شکل 4 – 22.مقادیر T-Value مدل استاندارد بررسی عامل کارایی خدمات در بیمارستان طالقانی………….111
 • شکل 4 – 23.مدل استاندارد شده بررسی متغیر وابسته کارایی خدمات درهردوبیمارستان………………………113
 • شکل 4 – 24.مقادیر T-value مدل استاندارد بررسی عامل کارایی خدمات درهردوبیمارستان………………..114
 • شکل 4-25.مدل برآورد شده بررسی فرضیه های فرعی در نرم افزار لیزرل برای بیمارستان بیستون………..116
 • شکل 4-26.مدل استاندارد شده بررسی فرضیه های فرعی درنرم افزار لیزرل برای بیمارستان بیستون……….116
 • شکل 4 – 27.مقادیر T-Value مدل مفهومی فرضیه های فرعی درلیزرل برای بیمارستان بیستون…………….117
 • شکل 4-28.مدل برآورد شده بررسی فرضیه های فرعی در نرم افزار لیزرل برای بیمارستان طالقانی…………119
 • شکل 4-29.مدل استاندارد شده بررسی فرضیه های فرعی در لیزرل برای بیمارستان طالقانی………………….119
 • شکل 4 -30.مقادیرT-Value مدل مفهومی فرضیه های فرعی در لیزرل برای بیمارستان طالقانی……………..120
 • شکل 4-31.مدل برآورد شده بررسی فرضیه های فرعی درلیزرل برای هردو بیمارستان طالقانی………………122
 • شکل 4-32.مدل استاندارد شده بررسی فرضیه های فرعی درلیزرل برای هردوبیمارستان……………………….122
 • شکل 4 – 33 .مقادیر T-Value مدل مفهومی فرضیه های فرعی درلیزرل برای هردوبیمارستان……………….123
 • شکل 4-34.مدل برآورد شده بررسی فرضیه اصلی در نرم افزار لیزرل برای بیمارستان بیستون……………….125
 • شکل 4-35.مدل استاندارد شده بررسی فرضیه اصلی در نرم افزار لیزرل برای بیمارستان بیستون…………….125
 • شکل 4 – 36.مقادیر T-Value مدل مفهومی فرضیه اصلی در نرم افزار لیزرل برای بیمارستان بیستون……..126
 • شکل 4-37.مدل برآورد شده نهایی بررسی فرضیه اصلی در نرم افزار لیزرل برای بیمارستان طالقانی……… 128
 • شکل 4-38.مدل استاندارد شده نهایی بررسی فرضیه اصلی در نرم افزار لیزرل برای بیمارستان طالقانی……128
 • شکل 4 – 39.مقادیر T-Value مدل مفهومی نهایی فرضیه اصلی درلیزرل برای بیمارستان طالقانی…………..129
 • شکل 4-40.مدل برآورد شده نهایی بررسی فرضیه اصلی درنرم افزار لیزرل برای هردو بیمارستان…………..131
 • شکل 4-41.مدل استاندارد شده نهایی بررسی فرضیه اصلی در نرم افزار لیزرل برای دوبیمارستان…………..131
 • شکل 4 – 42.مقادیرT-Value مدل مفهومی نهایی فرضیه اصلی درنرم افزارلیزرل برای دوبیمارستان………..132

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

18000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − دو =