no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
برنامه ريزی توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار در شهرستان شوش :دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا
doc
تعداد صفحات : 166
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته جغرافیا
همراه با جداول ، اشکال
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به کاربران همیشگی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد با عنوان برنامه ريزی توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار در شهرستان شوش از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش برنامه ريزي روستایی در ۱۶۶ صفحه با فرمت word (قابل ویرایش) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

چکیده پایان نامه برنامه ريزی توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار در شهرستان شوش :

صنعت گردشگري از دير باز  مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز يکي از ارکان اصلي اقتصاد تجاري جهان است. اين صنعت از طريق ترکيب همزمان منابع داخلي و خارجي، منافع اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و فرهنگي زيادي را براي فضاهاي جغرافيايي به همراه دارد. امروزه نهادهاي متولي صنعت گردشگري در سراسر دنيا، به امور گردشگري در طبيعت ودر وراي آن به لزوم حفظ محيط زيست بيش از هر زمان ديگر اذعان دارند.  شهرستان شوش با دارا بودن توان هاي توريستي مي تواندشرايط مناسب تري جذب گردشگران داخلي وخارجي داشته باشد.

شناخت ومعرفي جاذبه هاي گردشگري شهرستان شوش وپي بردن به امکانات وتنگناها به منظورآينده نگري و برنامه ريزي مناسب از اهداف اين پژوهش مي باشد. روش تحقيق، تركيبي از روش­هاي اسنادي و كتابخانه‌اي ، توصيفي، تحليلي، علي و مطالعات ميداني است. جامعه آماري، مكان­هاي جاذب توريستي شهرستان شوش بوده و روش نمونه برداري به شيوه تصادفي است كه براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه استفاده شده است همچنين در اين  تحقيق با استفاده از تکنيک تحليل عاملي به تعيين عامل هاي مهم در توسعه گردشگري شهرستان شوش پرداخته ايم:.و در تحليل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است.

يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است كه تدوين راهبردهاي توسعه گردشگري و برنامه‌ريزي و جاذبه هاي  شهرستان شوش نيازمند آگاهي، از قابليت‌هاي تاريخي، طبيعي و زيست محيطي اين شهر است. تا به اين وسيله زمينه‌هاي جذب بيشتر گردشگران داخلي و خارجي را فراهم نمود. اين شهر علي‌رغم برخورداري از ظرفيت‌هاي گردشگري، به علت کمبود امکانات و خدمات زير بنايي و رفاهي، ضعف تبليغات،  با مشكل مواجه است با اين حال وجود زمينه‌هاي اشتغال زايي، درآمد ارزي و سرمايه‌گذاري زير بنايي مهم‌ترين فرصت‌ها و وجود آثار تاريخي، و برخورداري از جذابيت‌هاي طبيعي به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهاي مديريتي، تقويت تبليغات، تعامل و هم فکري بين مسئولين، سازمان‌هاي مرتبط با گردشگري و مردم و توسعه توريسم از مهم‌ترين رهيافت­ها به منظور توسعه گردشگري اين شهرستان تلقي مي‌گردند.

واژگان كليدي: توريسم، اکوتوريسم، جاذبه ها، شهرستان شوش

 

اهداف تحقيق

شناسايي ومعرفي توان‌هاي گردشگري شهرستان شوش

بررسي موانع توسعه گردشگري درسطح شهرستان.

ارائه راهکار‌هاي منا سب براي توسعه گردشگري درشهرستان شوش

فرضيه‌ها وسوال

سوال:

– عمده ترين موانع توسعه گردشگري درشهرستان شوش کدامند؟

فرضيه‌ها:

– به نظر مي‌رسد توسعه گردشگري نقش بسزايي در بهبود و توسعه شرايط اقتصادي واجتماعي درسطح شهرستان شوش داشته باشد‌.

– به نظر مي‌رسد برنامه ريزي مناسب در زمينه گردشگري مي‌تواند در توسعه و رشد گردشگري در سطح شهرستان شوش نقش مهمي‌داشته باشد

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات تحقيق

۱-۱- تبيين مسأله پژوهشي و اهميت آن            ۱

۱-۲- ضرورت و اهميت تحقيق         ۳

۱-۳- پيشينة تحقيق ۴

۱-۴- اهداف تحقيق ۴

۱-۵- فرضيه‌ها وسوال        ۵

۱- ۶- واژگان كليدي           ۵

۱-۷- روش تحقيق و مراحل آن          ۶

۱- ۷-۱- روش گرد آوري اطلاعات   ۶

۱- ۷- ۲- جامعه آماري       ۶

۱- ۷-۳- روش نمونه برداري           ۶

۱- ۷-۴- ابزار تجزيه وتحليل            ۶

۱- ۷-۵- نمونه گيري          ۶

۱- ۷-۵-۱- حجم نمونه        ۶

۱- ۸- كاربرد نتايج تحقيق    ۷

۱- ۹- محدوديت‌هاي تحقيق   ۷

 

فصل دوم : اصول و مباني گردشگري

۲-۱- واژه شناسي توريسم    ۹

۲-۲- مفهوم توريسم            ۱۰

۲-۳-تعريف جهانگردي       ۱۰

۲-۴- مهم­ترين ديدگاه‌هاي ارائه شده درزمينه گردشگري   ۱۱

۲-۴-۱- جهاني شدن           ۱۱

۲-۴-۲- فرهنگ پذيري       ۱۲

۲-۴-۳- نوسازي   ۱۲

۲-۴-۴- سلسله مراتب نيازها وتوريسم             ۱۲

۲-۴-۵-  انگيزش  ۱۳

۲-۴-۶- نظريه عطاياي الهي ۱۳

۲-۴-۷- نظريه هزينه نسبي  ۱۳

۲-۴-۸- نظريه مزيت مطلق و دانش فني          ۱۳

۲-۴-۹- نظريه شرايط تقاضا

۲-۵-  اصطلاحات گردشگري در متون علمي‌و سازمان جهاني گردشگري         ۱۷

۲-۶-  انواع گردشگري       ۱۸

۲-۶-۱-توريسم معمولي       ۱۸

۲-۶-۲-توريسم بر مبناي طبيعت        ۱۹

۲-۶-۳- توريسم ماجراجويانه            ۱۹

۲-۶-۴-توريسم محصور      ۱۹

۲- ۶- ۵- توريسم سلامتي    ۱۹

۲- ۶-۶- توريسم مصرفي    ۱۹

۲- ۶-۷- اكوتوريسم           ۲۰

۲-۶-۸- جهانگردي بر مبناي هدف از مسافرت جهانگردان           ۲۰

۲-۶-۹- جهانگردي برمبناي مبدأ جهانگردان     ۲۰

۲-۶-۱۰- جهانگردي بر مبناي سطح درآمد جهانگردان     ۲۰

۲-۶-۱۱- توريسم تفريحي    ۲۱

۲-۶-۱۲-توريسم شهري      ۲۱

۲-۶-۱۳- توريسم طبيعت گرا            ۲۲

۲-۷- اهداف گردشگران     ۲۳

۲-۸- شهر و توريسم          ۲۳

۲-۹-  ويژگي‌هاي بارز صنعت توريسم           ۲۴

۲-۱۰- برنامه       ۲۴

۲-۱۰-۱- پيشينه برنامه ريزي          ۲۴

۲- ۱۰- ۲- تعريف برنامه ريزي       ۲۵

۲- ۱۰-۳- سطوح برنامه ريزي توريسم           ۲۶

۲-۱۱- توريسم پايدار          ۲۷

۲- ۱۱-۱- پيشينه مفهوم توسعه پايدار  ۲۷

۲- ۱۱-۲- تعاريف توسعه پايدار        ۲۸

۲- ۱۱-۳- ابعاد توسعه پايدار            ۲۹

۲- ۱۱-۴- ارتباط گردشگري پايدارو توسعه پايدار          ۳۱

۲- ۱۱-۵- اصول توريسم پايدار        ۳۱

۲-۱۱-۵ -۱ -مشارکت        ۳۱

۲-۱۱- ۵-۲-حضور ذينفع‌ها ۳۲

۲-۱۱-۵-۳ –  اشتغال براي افراد محلي ۳۲

۲-۱۱-۵-۴- ارتباطات بازر گاني       ۳۲

۲-۱۱-۵-۵ – پايداري منابع  ۳۲

۲-۱۱-۵-۶ – هماهنگي در هدف‌ها      ۳۲

۲-۱۱-۵-۷ – همکاري        ۳۳

۲-۱۱-۵-۸ – ظرفيت پذيرش             ۳۳

۲-۱۱-۵-۹ – نظارت و ارزشيابي      ۳۳

۲-۱۱-۵-۱۰ -پاسخگويي     ۳۴

۲-۱۱-۵-۱۱- آموزش         ۳۴

۲-۱۱-۵-۱۲- حفظ هويت     ۳۴

۲- ۱۱- ۶ – اصول اساسي توسعه پايدارگردشگري         ۳۴

۲-۱۲- نقش گردشگري در اقتصاد وايجاد اشتغال           ۳۶

۲-۱۳- پيامد‌هاي اجتماعي – فرهنگي توريسم    ۳۹

۲-۱۴- ملاحظات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي – فرهنگي  ۴۱

۲-۱۵- آينده صنعت توريسم              ۴۵

۲- ۱۶- درآمد حاصل از صنعت گردشگري در مناطق مختلف جهان           ۴۸

فصل سوم : روش‌هاي برنامه ريزي گردشگري

مقدمه    ۵۰

۳- ۱- ضرورت برنامه ريزي براي توسعه گردشگري    ۵۱

۳- ۲- برنامه ريزي توريسم ۵۲

۳- ۳- رويکردهاي برنامه ريزي توسعه گردشگري        ۵۵

۳- ۴- فرايند برنامه ريزي گردشگري ۵۷

۳- ۴-۱- تعيين اهداف         ۵۸

۳- ۴-۲- تجزيه و تحليل      ۶۰

۳- ۴-۳- تدوين سياست و برنامه        ۶۰

۳- ۴-۴- تدوين رهنمود‌هاي سازماني  ۶۱

۳- ۴-۵- اجرا و نظارت      ۶۱

۳- ۴-۶- تدوين سياست توسعه توريسم ۶۱

 

فصل چهارم : ويژگي‌هاي طبيعي و انساني شهرستان شوش

۴-۱- ويژگي‌هاي جغرافيايي شهرستان شوش     ۶۴

۴-۱-۱- موقعيت جغرافيايي شهرستان شوش      ۶۴

۴-۱-۲-  ناهمواري            ۶۵

۴-۱-۳-  آب وهوا  ۶۷

۴-۱-۴-  بارندگي  ۶۸

۴-۱-۵- درجه حرارت        ۶۸

۴-۱-۶- روز‌هاي يخبندان    ۶۹

۴-۱-۷- تبخير      ۶۹

۴-۱-۸- رطوبت نسبي        ۷۰

۴-۱-۹-  زمين شناسي شهرستان شوش            ۷۰

۴-۱-۱۰-  خاک    ۷۰

۴-۱-۱۱- پوشش گياهي شهرستان شوش          ۷۱

۴-۱-۱۲- منابع آب ۷۳

۴-۲- ويژگي‌هاي انساني شهرستان شوش         ۷۳

۴-۲-۱- خصوصيات جمعيتي شهرستان شوش   ۷۳

۴-۲-۲- ترکيب جنسي جمعيت           ۷۷

۴-۲-۳- ترکيب سني جمعيت ۷۸

۴-۲-۴- وضع فعاليت         ۷۸

۴- ۲-۵- ا قتصاد شهرستان شوش      ۷۸

 

فصل پنجم: معرفي جاذبه‌هاي گردشگري شهرستان

مقدمه   ۸۰

۵- ۱- جاذبه‌هاي طبيعي شهرستان      ۸۰

۵- ۱-۱- آب وهوا  ۸۰

۵- ۱-۲- رودخانه‌ها           ۸۱

۵- ۱-۲-۱- رودخانه کرخه   ۸۲

۵- ۱-۲- ۲- رودخانه دز     ۸۲

۵ – ۱-۲-۳- رودخانه شاوور            ۸۳

۵- ۱- ۳ –  مناطق حفاظت شده وپناهگاه‌هاي‌هاي حيات  وحش       ۸۳

۵- ۱- ۴- تالاب بامدژ         ۸۶

۵- ۲- جاذبه‌هاي تاريخي شهرستان     ۸۷

۵- ۲-۱- پيشينه تاريخي شهر شوش    ۸۷

۵- ۲-۲- قلعه شوش            ۸۸

۵- ۲-۳- زيگورات چغازنبيل            ۸۸

۵- ۲-۴- کاخ آپادانا            ۹۰

۵- ۲-۵- آکروپل   ۹۰

۵- ۲-۶- شهر صنعت گران (شهرپيشه وران )   ۹۱

۵- ۲-۷- شهرشاهي            ۹۱

۵- ۲-۸- کاخ شائور( کاخ اردشير)     ۹۲

۵- ۲-۹- محوطه باستاني هفت تپه      ۹۲

۵- ۲-۱۰- موزه‌ها ۹۳

۵- ۳ – جاذبه‌هاي مذهبي      ۹۴

۵- ۳-۱- آرامگاه دانيال نبي (ع)        ۹۴

۵- ۳-۲- آيين تعزيه خواني   ۹۶

۵- ۳-۳- بقعه عبدالله بن علي ( دعبل خزاعي)    ۹۶

۵- ۴- جاذبه‌هاي دفاع مقدس ۹۷

۵- ۴-۱- يادمان شهداي فتح المبين       ۹۷

۵- ۴-۲-منطقه فکه ۹۷

۵- ۵- گردشگري روستايي، کشاورزي           ۹۷

۵- ۶- گردشگري عشايري   ۹۷

۵- ۷- امکانات اقامتي         ۱۰۰

 

فصل ششم :‌ بررسي و تحليل داده‌ها

مقدمه     ۱۰۳

۶-۱- بررسي توصيفي متغيرهاي تحقيق          ۱۰۴

۶-۱-۱- جنس پاسخگويان    ۱۰۴

۶-۱-۲- سن پاسخ گويان      ۱۰۵

۶-۱-۳- ميزان تحصيلات پاسخگويان  ۱۰۶

۶-۱-۴- سطح درآمد پاسخگويان         ۱۰۷

۶-۱-۵- محل اقامت گردشگران         ۱۰۸

۶-۱-۶- مدت اقامت در منطقه           ۱۰۹

۶-۱-۷- هزينه سفر            ۱۱۰

۶-۱-۸- هدف از بازديد منطقه           ۱۱۱

۶-۱-۹- مهم­ترين منابع اطلاع رساني از جاذبه‌ها            ۱۱۲

۶-۱-۱۰- مهم­ترين مانع توسعه گردشگري در منطقه       ۱۱۳

۶-۱-۱۱- امکانات خدماتي ورفاهي     ۱۱۴

۶-۱- ۱۲- امکانات بهداشتي وزيربنايي           ۱۱۵

۶-۱- ۱۳- نقش تبليغات درتوسعه گردشگري     ۱۱۶

۶-۱- ۱۴- نقش معرفي جاذبه ها درتوسعه گردشگري      ۱۱۷

۶- ۱-۱۵- رضايت کلي گردشگران از سفر به شهرستان شوش      ۱۱۸

۶- ۲- بررسي رابطه توسعه گردشگري دربهبود وتوسعه شرايط اقتصادي و اجتماعي شهرستان شوش      ۱۱۹

۶- ۳-بررسي رابطه برنامه ريزي مناسب درزمينه گردشگري دربهبود شرايط اقتصادي واجتماعي          ۱۲۰

۶- ۴-  روش تجزيه وتحليل SWOT 121

۶- ۴-۱-بررسي اثرات بهسازي و نوسازي با استفاده از ماتريس SWOT    ۱۲۲

۶- ۴-۲- عوامل داخلي موثر برگردشگري در شهرستان شوش       ۱۲۳

۶-۴-۳ -عوامل خارجي موثر بر گردشگري درشهرستان شوش      ۱۲۳

۶-۴-۴-تحليل نقاط قوت ،ضعف، فرصت وتهديد ها        ۱۲۶

فصل هفتم : نتيجه‌گيري، بررسي فرضيه‌ها و پيشنهادات

۷-۱- نتيجه‌گيري   ۱۳۲

۷-۲- بررسي فرضيه­هاي تحقيق        ۱۳۳

۷-۲-۱- فرضيه اول           ۱۳۴

۷-۲-۲- فرضيه دوم           ۱۳۴

۷-۳- ارائه پيشنهادات         ۱۳۵

پيوست    ۱۳۷

منابع ومأخذ         ۱۴۱

 

فهرست شكل ‌ها

شکل۲ -۱  تعداد گردشگران ورودي به بازارهاي گردشگري در سال ۲۰۰۹ ۴۹

شكل ۴-۱ موقعيت شهرستان شوش در استان و كشور      ۶۵

شكل ۴-۲ نقشه ناهمواري هاي شهرستان شوش  ۶۶

شكل ۴-۳ نقشه آب و هواي  شهرستان شوش     ۶۷

شكل ۴-۴ نقشه وضعيت بارندگي شهرستان شوش           ۶۸

شكل ۴-۵ نقشه وضعيت دما شهرستان شوش     ۶۹

شكل ۶-۱ توزيع فراواني و درصد پاسخگويان براساس جنس         ۱۰۴

شکل ۶-۲: توزيع فراواني و درصد پاسخگويان براساس سن         ۱۰۵

شکل ۶-۳: توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات   ۱۰۶

شکل ۶-۴:  توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس ميزان درآمد        ۱۰۷

شکل ۶-۵:  توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت          ۱۰۸

شکل ۶-۶: توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت           ۱۰۹

شکل ۶-۷: توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس هزينه سفر           ۱۱۰

شکل ۶-۸:  توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس هدف بازدي         ۱۱۱

شکل ۶-۹:توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترين منابع اطلاع رساني از جاذبه‌ها            ۱۱۲

شکل ۶-۱۰: توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترين مانع توسعه گردشگري در منطقه       ۱۱۳

شکل ۶-۱۱: وضعيت امکانات و خدمات رفاهي از نظر گردشگران ۱۱۴

شکل ۶-۱۲: وضعيت امکانات بهداشتي و زير بنايي از نظر گردشگران       ۱۱۵

شکل ۶-۱۳: نقش تبليغات در جذب گردشگر      ۱۱۶

شکل ۶-۱۴: نقش معرفي جاذبه‌ها در توسعه گردشگري    ۱۱۷

شکل ۶-۱۵: رضايت کلي گردشگران از مکان‌هاي گردشگري شهرستان شوش          ۱۱۸

شکل شماره ۶-۱۶:امتياز بندي فرصت‌ها،قوت‌ها،ضعف‌ها،تهديدها ۱۳۱

 

فهرست جدول ‌ها

جدول ۲-۱ اصطلاحات گردشگري در متون علمي‌و سازمان جهاني گردشگري           ۱۸

جدول ۲-۲  ضريب فزاينده اشتغال(به مقدار تقريبي ميليون نفر)     ۳۹

جدول ۲-۳ پيش بيني ودرصد نرخ گردشگري بين سال‌هاي ۱۹۹۵ – ۲۰۲۰ به ميليون نفر را نشان مي‌دهد ۴۶

جدول ۲-۴ ده کشوري که بيشترين تعداد گردشگر را جذب نموده اند(تعداد گردشگربين المللي وارده برحسب ميليون نفر)        ۴۷

جدول ۲-۵  درآمد حاصل از صنعت گردشگري در مناطق مختلف جهان (برحسب ميليارد دلار آمريکا)                ۴۹

جدول ۳ -۱   سيستم گردشگري         ۵۴

جدول  ۴-۱  جمعيت شهري شهرستان شوش ۱۳۸۵         ۷۴

جدول  ۴-۲ جمعيت روستايي شهرستان شوش ۱۳۸۵       ۷۵

جدول ۴-۳  جمعيت شهرشوش را بر حسب جنس در طي سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ را نشان مي‌دهد          ۷۶

جدول ۴-۴  جمعيت و خانوار شهرستان شوش بر حسب  تقسيمات کشوري ۱۳۷۵        ۷۷

جدول ۴-۵  جمعيت فعال و غيرفعال در سال ۱۳۸۵        ۷۸

جدول  ۵-۱ آمار بازديد کنندگان از برخي محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌هاي شهرستان شوش       ۹۴

جدول ۵-۲ آمار بازديد کنندگان خارجي از آستان دانيال نبي(ع) رادرفروردين ۸۸ نشان مي‌دهد   ۹۵

جدول ۵-۳  درصد وچگونگي استفاده ازقابليت‌هاي گردشگري استان توسط گروه‌هاي مختلف گردشگري

را نشان مي‌دهد     ۱۰۰

جدول ۵-۴ شاخص‌هاي جمعيت مقيم ورودي جهانگردان به هتل      ۱۰۱

جدول ۵-۵   مشخصات رستوران‌هاي شهرستان شوش     ۱۰۲

جدول ۶-۱ توزيع فراواني ودرصد پاسخگويان براساس جنس        ۱۰۴

جدول ۶-۲ توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس سن        ۱۰۵

جدول ۶-۳  توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات  ۱۰۶

جدول شماره ۶-۴ توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس ميزان درآمد ۱۰۷

جدول شماره ۶-۵ توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت  ۱۰۸

جدول شماره ۶-۶ توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت  ۱۰۹

جدول شماره ۶-۷:  توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس هزينه سفر ۱۱۰

جدول شماره ۶-۸: توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس هدف بازديد            ۱۱۱

جدول شماره ۶-۹ توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترين منابع اطلاع رساني از جاذبه‌ها  ۱۱۲

جدول شماره ۶-۱۰توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترين مانع توسعه گردشگري در       ۱۱۳

جدول شماره۶-۱۱: وضعيت امکانات و خدمات رفاهي از نظر گردشگران    ۱۱۴

جدول شماره ۶-۱۲: وضعيت امکانات بهداشتي و زير بنايي از نظر گردشگران            ۱۱۵

جدول شماره ۶-۱۳: نقش تبليغات در جذب جذب گردشگر ۱۱۶

جدول شماره۶-۱۴: نقش معرفي جاذبه‌ها در توسعه گردشگري       ۱۱۷

جدول شماره۶-۱۵ : رضايت کلي گردشگران از مکان‌هاي گردشگري شهرستان شوش ۱۱۸

جدول شماره ۶-۱۶: فراواني و درصد  پاسخگويان         ۱۱۹

جدول شماره ۶- ۱۷ آزمون کاي اسکوئر         ۱۲۰

جدول شماره  ۶-۱۸-ضريب همبستگي و ضريب تعيين رگرسيون  ۱۲۱

جدول۶-۱۹-تحليل واريانس رگرسيون(ANOVA)       ۱۲۱

جدول(۶-۲۰):نظام تجزيه و تحليل SWOT     ۱۲۴

جدول( ۶-۲۱):نظام تجزيه و تحليل SWOT     ۱۲۵

جدول شماره(۶-۲۲)ماتريسSWOT ( عوامل اصلي تأثير گذار بر گردشگري شوش)بر اساس نظر کارشناسان     ۱۲۶

جدول شماره (۶-۲۳) رتبه بندي عوامل تأثير گذار از نظر کارشناسان         ۱۲۸

جدول شماره (۶-۲۴) ماتريس SWOT امتيازبندي عوامل اصلي تأثيرگذار بر گردشگري شوش بر اساس

نظر کارشناسان    ۱۳۰

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + هفت =