no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت: دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی
doc
تعداد صفحات : 149
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته روانشناسی
همراه با جداول و نمودار
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت دیجی لود گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در ۱۴۹ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. دیجی لود ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه های حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و ذهن آگاهی در دانشجویان با توجه به جنسیت:

 

هدف: هدف پژوهش حاضر تعيين الگوي پيش­بيني اضطراب­ اجتماعي از راه بررسي متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن­ آگاهي به عنوان پيش­بيني کننده­هاي اضطراب اجتماعي بوده است.

روش: روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه دانشجويان کارشناسي و دکتري حرفه­اي دانشگاه شاهد مي­باشد. که تعداد ۳۹۰ نفر (۲۳۴ دختر و ۱۵۶ پسر) از بين آن­ها با روش نمونه­گيري خوشه­اي انتخاب شدند. براي جمع­آوري داده­ها از  پرسشنامه­هاي «هراس اجتماعي» (SPIN)، «حساسيت اضطرابي» (ASI)، «عدم تحمل بلاتکليفي» (IUS)، و «ذهن آگاهی» (FFMQ)، استفاده شد. داده­هاي پژوهش با روش آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون چند­­­متغيره، توسط SPSS.19 تجزيه تحليل شد.

يافته ­ها: همه متغيرها به طور معناداري با اضطراب اجتماعي همبستگي داشتند. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که الگوي پيش­بيني اضطراب اجتماعي شامل حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي، و ذهن­ آگاهي مي­باشد. و البته اين نتايج تا حدودي بر اساس جنس متفاوت بود.

نتيجه­ گيري: متغيرهاي پيش­بين (حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي، و ذهن­ آگاهي) ۴۸ درصد از واريانس اضطراب اجتماعي را تبيين مي­کنند. اين متغيرها در زنان ۵۰ درصد از واريانس اضطراب اجتماعي و در مردان ۴۴ درصد از واريانس اضطراب اجتماعي را تبيين می­کنند.

 

کليد واژه­ها: اضطراب اجتماعي، حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي، ذهن ­آگاهي

 

هدف‌هاي تحقيق

الف- هدف اصلي:

تعيين ميزان تغييرات نشانه­هاي اضطراب اجتماعي بر اساس متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن ­آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت.

ب- اهداف فرعي:

۱- تعيين ميزان رابطه دوگانه نشانه­هاي اضطراب اجتماعي با حساسيت اضطرابي در دانشجويان با توجه به جنسيت.

۲- تعيين ميزان رابطه دوگانه نشانه­هاي اضطراب اجتماعي با عدم تحمل بلاتکليفي در دانشجويان با توجه به جنسيت.

۳- تعيين ميزان رابطه دوگانه نشانه­هاي اضطراب اجتماعي با ذهن­ آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت.

 

فرضيه‌هاي تحقيق

۱- بين نشانه­هاي اضطراب اجتماعي و حساسيت اضطرابي در نمونه دانشجويي رابطه مثبت وجود دارد.

۲- بين نشانه­هاي اضطراب اجتماعي و عدم تحمل بلاتکليفي در نمونه دانشجويي رابطه مثبت وجود دارد.

۳- بين نشانه­هاي اضطراب اجتماعي و ذهن ­آگاهي در نمونه دانشجويي رابطه منفي وجود دارد.

۴- حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي، و ذهن ­آگاهي سهم قابل توجهي از تغييرات نشانه­هاي اضطراب اجتماعي را در نمونه دانشجويي تبيين مي­کنند.

۵- سهم حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن ­آگاهي در تبيين نشانه­هاي اضطراب اجتماعي در زنان و مردان متفاوت است.

 

فهرست مطالب:

فصل ۱- کليات پژوهش

۱-۱- بيان مسأله……..۲

۱-۲-اهميت و ضرورت تحقيق ۸

۱ -۳-هدف‌هاي تحقيق ۱۰

۱-۴-فرضيه‌هاي تحقيق ۱۱

۱-۵-تعاريف عملياتي ۱۱

۱-۵-۱-اضطراب اجتماعي……… ۱۱

۱-۵-۲-حساسيت اضطرابي ۱۲

۱-۵-۳-عدم تحمل بلاتکليفي ۱۲

۱-۵-۴-ذهن­آگاهي……………. ۱۳

فصل ۲- مروري بر پيشينه­هاي نظري و پژوهشي

۲-۱-مقدمه……………….. ۱۵

۲-۲-مروري بر تاريخچه اختلال اضطراب اجتماعي ۱۵

۲-۳-تعريف و ملاک­هاي تشخيصي اختلال اضطراب اجتماعي ۱۸

۲-۳-۱-انواع اختلال اضطراب اجتماعي ۲۰

۲-۳-۲-پيوستار اضطراب اجتماعي ۲۱

۲-۳-۳-همبودي اختلال اضطراب اجتماعي با ساير اختلالات روانپزشکي ۲۲

۲-۳-۴-اختلال اضطراب اجتماعي و اختلال شخصيت اجتنابي ۲۳

۲-۳-۵-شيوع…………… ۲۴

۲-۴-تفاوت­هاي جنسيتي و بين فرهنگي ۲۵

۲-۵-پيامدهاي اختلال اضطراب اجتماعي ۲۷

۲-۶-سبب­شناسي اختلال اضطراب اجتماعي ۲۸

۲-۶-۱-عوامل ژنتيکي…………………. ۲۸

۲-۶-۲-عوامل شناختي…………… ۲۹

۲-۶-۳-نقص مهارت‌هاي اجتماعي ۳۰

۲-۶-۴-عوامل محيطي……………. ۳۳

۲-۶-۴-۱-تعامل والد/ کودک…………. ۳۳

۲-۶-۴-۲-تجارب اجتماعي ناخوشايند ۳۴

۲-۷-آسيب­شناسي شناختي اختلال اضطراب اجتماعي ۳۶

۲-۸-مدل­هاي سبب­شناسي اختلال اضطراب اجتماعي ۳۸

۲-۸-۱-مدل کلارک و ولز  (۱۹۹۵) ۳۸

۲-۸-۲-مدل رپي و هيمبرگ (۱۹۹۷) ۳۹

۲-۸-۳-مدل بارلو و هافمن (۲۰۰۲) ۴۰

۲-۸-۴-مدل رپي و اسپنس(۲۰۰۴) ۴۱

۲-۸-۵-مدل جامع و خاص اختلال اضطراب اجتماعي؛ هافمن(۲۰۰۷) ۴۳

۲-۸-۶-مدل کيمبرل براي اختلال اضطراب اجتماعي تعميم يافته (۲۰۰۸) ۴۵

۲-۸-۷-مدل شناختي اختلال اضطراب اجتماعي کلارک و بک (۲۰۱۰) ۴۶

۲-۹-حساسيت اضطرابي ۴۹

۲-۱۰-عدم تحمل بلاتکليفي ۵۲

۲-۱۱-ذهن آگاهي………. ۵۵

۲-۱۲-پيشينه پژوهشي ۵۹

فصل ۳- فرآيند روش­شناختي پژوهش

۳-۱-مقدمه……………….. ۶۹

۳-۲-نوع تحقيق………………………… ۶۹

۳-۳-آزمودني‌ها………………….. ۶۹

۳-۳-۱-جامعه پژوهش………… ۶۹

۳-۳-۲-نمونه و روش نمونه­گيري ۶۹

۳-۴-ابزارهاي تحقيق ۷۱

۳-۴-۱-مقياس اضطراب اجتماعي(SPIN) 71

۳-۴-۲-شاخص تجديد نظر شده حساسيت اضطرابي (ASI-R) 72

۳-۴-۳-مقياس عدم تحمل بلاتکليفي (IUS) 73

۳-۴-۴-پرسشنامه ذهن آگاهي(FFMQ) 74

۳-۵-شيوه انجام تحقيق ۷۵

۳-۶-شيوه تحليل داده­ها ۷۶

فصل ۴- نتايج پژوهش

۴-۱-مقدمه………………. ۷۸

۴-۲-يافته­هاي توصيفي مربوط به ويژگيهاي جمعيت شناختي آزمودنيها ۷۸

۴-۳-يافته­هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش ۸۰

۴-۴-بررسي فرضيه­هاي پژوهش ۸۴

۴-۴-۱-فرضيه اول…………………………….. ۸۴

۴-۴-۲-فرضيه دوم……………… ۸۴

۴-۴-۳-فرضيه سوم……………………… ۸۴

۴-۴-۴-فرضيه چهارم………….. ۸۴

۴-۴-۵-فرضيه پنجم………… ۸۴

۴-۵-نتايج تکميلي مربوط به يافته­هاي پژوهش ۹۲

۴-۵-۱-همبستگي اضطراب اجتماعي و خرده مقياسهاي مربوط به متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن­آگاهي…….. ۹۲

۴-۵-۲-رگرسيون مربوط به خرده مقياسهاي متغيرهاي پژوهش (حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي) و اضطراب اجتماعي (کل دانشجويان) ۹۴

۴-۵-۳-رگرسيون مربوط به خرده مقياسهاي متغيرهاي پژوهش(حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن­آگاهي) و اضطراب اجتماعي (دانشجويان پسر) ۹۶

۴-۵-۴-رگرسيون مربوط به خرده مقياسهاي متغيرهاي پژوهش(حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن­آگاهي) و اضطراب اجتماعي(دانشجويان دختر) ۹۸

۴-۵-۵-مقايسه دو گروه دانشجويان دختر و پسر در متغيرهاي پژوهش ۱۰۰

۴-۵-۶-مقايسه دو گروه دانشجويان دختر و پسر در خرده مقياسهاي مربوط به متغيرهاي پژوهش…. ۱۰۱

فصل ۵- بحث و نتيجه‌گيري

۵-۱-مقدمه……………. ۱۰۴

۵-۲-خلاصه نتايج…. ۱۰۶

۵-۳-بحث و نتايج…. ۱۰۶

۵-۴-جمع‌بندي…….. ۱۱۷

۵-۵-محدوديت‌ها…. ۱۱۸

۵-۶-پيشنهادات…….. ۱۱۹

۵-۶-۱-پيشنهادات پژوهشي………… ۱۱۹

۵-۶-۲-پيشنهادات کاربردي ۱۱۹

فهرست منابع………………۱۲۰

پیوست­ها

پیوست الف. پرسشنامه حساسیت اضطرابی………………..۱۳۳

پیوست ب. پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی………………..۱۳۵

پیوست ج. پرسشنامه ذهن آگاهی………………۱۳۷

پیوست د. پرسشنامه اضطراب اجتماعی……………۱۴۱

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱ اطلاعات مربوط به جامعه و تعداد نمونه ارائه شده……………۷۰

جدول ۴-۱ توزيع گروه نمونه براساس جنسيت……………………۷۹

جدول ۴-۲ توزيع گروه نمونه براساس سن………………۷۹

جدول ۴-۳ توزيع گروه نمونه براساس دانشکده محل تحصيل……………..۷۹

جدول ۴-۴ توزيع گروه نمونه براساس وضعيت تأهل……………..۸۰

جدول ۴-۵ توزيع گروه نمونه براساس مقطع تحصيلي………….۸۰

جدول ۴-۶  شاخص­هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش در کل دانشجويان………….۸۱

جدول ۴-۷  شاخص­هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش در پسران……………۸۲

جدول ۴- ۸ شاخص­هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش در دختران……….۸۳

جدول ۴-۹ ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش در کل دانشجويان………….۸۵

جدول ۴-۱۰ ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش در دانشجويان پسر……….۸۵

جدول ۴-۱۱ ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش در دانشجويان دختر…………..۸۵

جدول ۴-۱۲ خلاصه مدل رگرسيون……….۸۶

جدول ۴-۱۳ تحليل واريانس مربوط به رگرسيون­هاي متعدد و اضطراب اجتماعي در کل دانشجويان…………۸۶

جدول۴-۱۴ تعيين پيش­بيني اضطراب اجتماعي بر اساس متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي………..۸۷

جدول ۴-۱۵ خلاصه مدل رگرسيون………….۸۸

جدول ۴-۱۶ تحليل واريانس مربوط به رگرسيون­هاي متعدد و اضطراب اجتماعي در دانشجويان پسر………..۸۸

جدول۴-۱۷ تعيين پيش­بيني اضطراب اجتماعي براساس متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در دانشجويان پسر………….۸۹

جدول ۴-۱۸ خلاصه مدل رگرسيون…………….۹۰

جدول ۴-۱۹ تحليل واريانس مربوط به رگرسيون­هاي متعدد و اضطراب اجتماعي در دانشجويان دختر…………….۹۰

جدول ۴-۲۰ تعيين پيش­بيني اضطراب اجتماعي بر اساس متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در دانشجويان دختر………..۹۱

جدول ۴-۲۱ همبستگي اضطراب اجتماعي و خرده مقياس­هاي حساسيت اضطرابي……۹۲

جدول ۴-۲۲ همبستگي اضطراب اجتماعي و خرده مقياس­هاي عدم تحمل بلاتکليفي………….۹۳

جدول ۴-۲۳ همبستگي اضطراب اجتماعي و خرده مقياس­هاي ذهن آگاهي……………..۹۳

جدول۴-۲۴ خلاصه مدل رگرسيون……………۹۴

جدول۴-۲۵ تحليل واريانس مربوط به رگرسيون خرده مقياس­هاي متغيرهاي پژوهش در اضطراب اجتماعي………………..۹۴

جدول۴-۲۶ تعيين پيش­بيني اضطراب اجتماعي بر اساس خرده­ مقياس­هاي مربوط به متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در کل دانشجويان……….۹۵

جدول ۴-۲۷  خلاصه مدل رگرسيون…………………۹۶

جدول۴-۲۸ تحليل واريانس مربوط به رگرسيون خرده مقياس­هاي متغيرهاي پژوهش در اضطراب اجتماعي………….۹۶

جدول۴-۲۹ تعيين پيش­بيني اضطراب اجتماعي براساس خرده­ مقياس­هاي مربوط به  متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در دانشجويان پسر…………..۹۷

جدول ۴-۳۰ خلاصه مدل رگرسيون…………..۹۸

جدول۴-۳۱ تحليل واريانس مربوط به رگرسيون خرده مقياس­هاي متغيرهاي پژوهش در اضطراب اجتماعي…………….۹۸

جدول۴-۳۲ تعيين پيش­بيني اضطراب اجتماعي براساس خرده ­مقياس­هاي مربوط به متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در دانشجويان دختر………….۹۹

جدول۴-۳۳ مقايسه ميانگين نمرات دو گروه دانشجويان دختر و پسر در متغيرهاي پژوهش……………….۱۰۰

جدول ۴-۳۴ مقايسه ميانگين نمرات دو گروه دانشجويان دختر و پسر در خرده مقياس­هاي مربوط به متغيرهاي پژوهش…………….۱۰۱

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 − دو =