no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
adsads

ادامه مطلب

DOC
به کارگیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب های سطحی و زیرزمینی : پایان نامه ارشد کشاورزی
doc
تعداد صفحات : 93
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته کشاورزی - گرایش اقتصاد کشاورزی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
9000 تومان
9000 تومان – خريد


کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.دیجی لود در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” به کارگیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب های سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان قاین) ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه به کارگیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب های سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان قاین) :

بحران آب از چالش­های مهم زیست محیطی منطقه خاورمیانه و از جمله ایران است.بخش کشاورزی در ایران مانند بیشتر کشورها بزرگترین مصرف کننده آب است. با گسترش کشاورزی آبی در بسیاری از مناطق و بروز خشکسالی در سال­های اخیر،اقتصاد بخش کشاورزی با محدودیت‌های جدی روبه شده است. هدف اين پژوهش، به کارگیری الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت در مدیریت منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در ميان بهره‌برداران زراعي شهرستان قاین است.

داده‌هاي مورد استفاده در اين پژوهش با استفاده از به ­کارگيري روش نمونه­ گيري تصادفي ساده و تکميل 118 پرسش­نامه از ميان بهره ­برداران زراعي شهرستان قاین فراهم گرديد. سپس با به­ کارگيري روش آناليز واريانس بهره ­برداران نمونه در گروه بهره­ برداران (کمتر از 5 هکتار ) و (بيشتر از 5 هکتار) تقسيم شدند که عکس ­العمل هر گروه از بهره ­برداران نماينده تحت تاثير سه سناريو جهت کاهش منابع آب (کاهش 30، 40 و 70 درصدي براي  بهره ­بردارن گروه 1 و کاهش 10، 25 و 75 درصدي براي بهره ­برداران گروه2) و افزايش در قيمت آب ( افزايش 70، 80 و 100 درصدي براي بهره­ برداران گروه 1 و افزايش 75، 80 و 100 درصدي براي بهره ­برداران گروه 2) با استفاده از کاليبراسيون تابع هزينه درجه دو و سه سناريو ( کاهش 15، 65 و 85 درصدي براي بهره ­برداران گروه 1 و کاهش 15، 60 و 85 درصدي براي بهره ­برداران گروه 2) و افزايش در قيمت آب ( افزايش 25، 50 و 100 درصدي براي هر دو گروه از بهره ­برداران ) با به کارگيري کاليبراسيون تابع C.E.S مورد بررسي قرار گرفتند.

نتایج حاصل از کالیبراسیون بر اساس تابع هزینه درجه دو و تابعCES که سبب ایجاد تغییرات محسوسی در سطح زیر کشت منطقه می­ شود ،با اعمال سناریوها سبب کاهش سود کشاورز(در منطقه مورد مطالعه) می­شود. اعمال  هر دو سیاست افزایش در قیمت آب و افزایش راندمان آبیاری سبب ایجاد تغییرات قابل توجهی در سطح زیر کشت محصولات آبی منطقه می­شود. اعمال سناریوی افزایش راندمان آبیاری(کاهش منابع آب)سبب افزایش سطح زیر کشت محصولات آبی منطقه می­گردد.

کليد واژه ­ها: مدیریت منابع آبی، الگوي کشت، برنامه ­ريزي رياضي مثبت، شهرستان قاین

 

اهداف پژوهش

1- حداکثر کردن درآمدخالص کشاورزان مورد مطالعه

2-  تخمین ارزش اقتصادی آب

3- مقایسه سطح زیر کشت موجود در منطقه با میزان به دست آمده از الگو

4- نشان دادن نقش افزايش راندمان آبياري و افزایش قیمت در ایجاد تغییرات احتمالی در سطح زیر کشت

فرضیات پژوهش

فرضیه 1- ارائه سطح زیرکشت بهینه بر اساس منابع آبی محدود موجود می‌تواند سود کشاورزان را افزایش دهد.

فرضیه 2- سطح زیر کشت بهینه برای محصولات منتخب با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه کمتر از سطح زیرکشت فعلی است.

فرضیه 3- اتخاذ سیاست افزایش قیمت آب در الگوی کشت محصولات منتخب در منطقه،تفاوت محسوسی ایجاد نمی­کند.

فرضیه 4- افزایش راندمان آبیاری سبب افزایش سطح زیر کشت محصولات منتخب می­شود.

 

فهرست مطالب

فصل اول………………. 4

1-1- ضرورت و اهمیت مطالعه 4

1-2- اهداف پژوهش   4

1-3- فرضیات پژوهش   4

فصل دوم………………. 4

2-1- مقدمه 4

2-2- مطالعات خارجی  4

2-3- مطالعات داخلی  4

فصل سوم……………… 4

3-1- مقدمه 4

3-2- الگوي برنامه ريزي خطي  4

3-3- الگوي­هاي برنامه ­ريزي رياضي هنجاري  4

3-4- الگوي برنامه ريزي رياضي مثبت   4

3-4-1- مقدمه 4

3-4-2– معرفي الگو برنامه ريزي رياضي مثبت   4

3-5- تبيين الگوي نظري تحقيق  4

3-5-1 تابع هدف   4

3-5-2 محدوديتهاي الگو 4

3-5-2-1 محدوديت زمين زراعي  4

3-5-2-2 محدوديت آب   4

3-5-2-3- محدوديت نيروي کار 4

3-5-2-4- محدوديت ماشين آلات   4

3-5-2-5- محدوديت تناوب زراعي  4

3-5-2-6- محدوديتهاي کاليبراسيون  4

3-6- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه 4

3-6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات؛ 4

3-6-2  جامعه و نمونه آماری؛ 4

3-6-3 روش نمونه گیری؛ 4

فصل چهارم…………… 4

4-1- ويژگيهاي جامعه آماري در هر دو گروه از بهره­ برداران  4

4-2  برنامه ريزي خطي در بهره ­بردار نماينده گروه 1  4

4-3- برنامه ريزي خطي در بهره ­بردار نماينده گروه 2  4

4-4   برنامه ريزي رياضي مثبت ( کاليبراسيون تابع هزينه درجه دو) در بهره ­بردار نماينده گروه 1  4

4-5    برنامه ريزي رياضي مثبت ( کاليبراسيون تابع هزينه درجه دو) در بهره­ بردار نماينده گروه 2  4

4-6   برنامه ريزي رياضي مثبت ( کاليبراسيون تابع توليد C.E.S) در بهره­ بردار نماينده گروه 1  4

4-7   برنامه ريزي رياضي مثبت ( کاليبراسيون تابع توليد C.E.S) در بهره ­بردار نماينده گروه2  4

4- 8- سناریوهای افزایش راندمان آبیاری(کاهش مصرف منابع آب) در بهره ­بردار نماینده گروه 1 (کالیبراسیون تابع هزینه) 4

4-9- سناريوهاي افزایش راندمان آبیاری( کاهش مصرف منابع آب) در بهره­ب ردار نماينده گروه2 ( کاليبراسيون تابع هزينه) 4

4-10- سناريوهاي افزايش در قيمت آب در بهره­ بردار نماينده گروه1 (کاليبراسيون تابع هزينه) 4

4-11- سناريوهاي افزايش در قيمت آب در بهره­ بردار نماينده گروه2 (کاليبراسيون تابع هزينه) 4

4-12  سناريوهاي افزایش راندمان آبیاری( کاهش مصرف منابع آب) در بهره­ بردار نماينده گروه1 ( کاليبراسيون تابع C.E.S) 4

4- 13  سناريوهاي افزایش راندمان آبیاری( کاهش مصرف منابع آب )در بهره ­بردار نماينده گروه2 ( کاليبراسيون تابع C.E.S) 4

4-14 سناريوهاي افزايش در قيمت آب در بهره ­بردار نماينده گروه1 (کاليبراسيون تابع C.E.S) 4

4-15- سناريوهاي افزايش در قيمت آب در بهره­ بردار نماينده گروه2 (کاليبراسيون تابع C.E.S) 4

فصل پنجم………………….. 4

نتیجه گیری و پیشنهادات   4

منابع……….4

 

فهرست شکل­ها

شکل ‏3‑1: توضيح نموداري يک الگو ساده شده  NMP با دو فعاليت x1 وx2  4

شکل ‏3‑3: توضيح گرافيکي يک الگوي ساده PMP با دو فعاليت x1 وx2  4

 

فهرست جدول­ها

جدول ‏4‑1: ويژگي­هاي جامعه آماري در گروه 1 (بهره ­برداران کمتر از 5 هکتار) 4

جدول ‏4‑2: ويژگي­هاي جامعه آماري در گروه 2 (بهره ­برداران بيشتر از 5 هکتار) 4

جدول ‏4‑3 : هزينه توليد، درآمد و سود خالص در هکتار محصولات در گروه1  4

جدول ‏4‑4: هزينه توليد، درآمد و سود خالص در هکتار محصولات در گروه2  4

جدول ‏4‑5: ميانگين مصرف نهاد­هاي مختلف در گروه 1  4

جدول ‏4‑6 : ميانگين مصرف نهاده­هاي مختلف در گروه 2  4

جدول ‏4‑7 : متغيرهاي به کار رفته در تحقيق  4

جدول ‏4‑8 : نتايج برنامه ­ريزي خطي براي بهره­ بردار نماينده گروه1  4

جدول ‏4‑9: ميزان استفاده از نهاده ­ها براي بهره ­بردار نماينده گروه1  4

جدول ‏4‑10 : نتايج برنامه­ ريزي خطي براي بهره­ بردار نماينده گروه 2  4

جدول ‏4‑11 : ميزان استفاده از نهاده­ ها براي بهره­ بردار نماينده گروه2  4

جدول ‏4‑12 : نتايج برنامه ­ريزي رياضي مثبت بر اساس کاليبراسيون تابع هزينه درجه دو در بهره­ ردار نماينده گروه1  4

جدول ‏4‑13 : نتايج برنامه­ ريزي رياضي مثبت بر اساس کاليبراسيون تابع هزينه درجه دو در بهره­ بردار نماينده گروه2  4

جدول ‏4‑14 : نتايج برنامه ­ريزي رياضي مثبت بر اساس کاليبراسيون تابع توليد C.E.S در بهره ­بردار نماينده گروه1  4

جدول ‏4‑15 : نتايج برنامه­ ريزي رياضي مثبت بر اساس کاليبراسيون تابع توليد C.E.S در بهره­ بردار نماينده گروه2  4

جدول ‏4‑16 : نتايج سناريوهاي کاهش در منابع آب براي بهره ­بردار نماينده گروه1  4

جدول ‏4‑17 : نتايج سناريوهاي کاهش در منابع آب براي بهره ­بردار نماينده گروه2  4

جدول ‏4‑18 :  نتايج سناريوهاي افزايش در قيمت آب براي بهره ­بردار نماينده گروه1  4

جدول ‏4‑19 : نتايج سناريوهاي افزايش در قيمت آب براي بهره­ بردار نماينده گروه 2  4

جدول ‏4‑20 : نتايج سناريوهاي کاهش در منابع آب براي بهره­ بردار نماينده گروه1  4

جدول ‏4‑21 : نتايج سناريوهاي کاهش در منابع آب براي بهره ­بردار نماينده گروه2  4

جدول ‏4‑22: نتايج سناريوهاي افزايش در قيمت آب براي بهره ­بردار نماينده گروه1  4

جدول ‏4‑23: نتايج سناريوهاي افزايش در قيمت آب براي بهره ­بردار نماينده گروه2  4

 

فهرست علائم و اختصارها

معادل فارسيمعادل انگليسيعلامت
کشش جانشيني ثابتConstant Elasticity of SubstitutionC.E.S
برنامه­ ريزي رياضي اقتصاد سنجيEconometrics Mathematical ProgrammingEMP
برنامه­ ريزي مديريت آبياريIrrigation Planning ModelIPM
برنامه ­ريزي خطيLinear ProgrammingLP
حداکثر آنتروپيMaximum EntropyME
برنامه ­ريزي رياضي هنجاريNormative Mathematical ProgrammingNMP
برنامه­ ريزي رياضي مثبتPositive Mathematical ProgrammingPMP
برنامه ­ريزي درجه دوQuadratic ProgrammingQP

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

9000 تومان – اضافه به سبدخرید


مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =