no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی ارتباطات درون واحدی و ارتباط ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
doc
تعداد صفحات : 148
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی - گرایش بیمه
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
15000 تومان
15000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی  و با عنوان بررسی ارتباطات درون واحدی و ارتباط ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران در 148 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی ارتباطات درون واحدی و ارتباط ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران:

در شرایط رقابتی امروز ، تحول مستمر سازمانی ، تنها راه برای رشد و توسعه محسوب می شود و سازمانها می باید آمادگی خود را برای تغییرات مستمر حفظ نموده و انعطاف پذیری بالایی از خود نشان دهند. این تحقیق ، با هدف بررسی نقش ارتباطات درون واحدی بر بهبود واکنش کارکنان شرکت بیمه ایران نسبت به تحول سازمانی انجام پذیرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف ،  کاربردی و از منظر روش ، توصیفی پیمایشی بوده است. برای این منظور ، پرسشنامه ای با 31 سوال بر مبنای طیف هفت مرتبه ای لیکرت  و از نوع استاندارد به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها تدوین گردیدکه روایی آن با تایید خبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ( به ترتیب برای متغیر ارتباطات درون واحدی و واکنش کارکنان نسبت به تحول برابر با 852/0 و 774/0) مورد تایید قرار گرفت. برای این منظور ، تعداد 101 نفر از کارشناسان و کارمندان شرکت بیمه ایران به شیوه تصادفی انتخاب شدند . سپس داده های جمع آوری شده  از طریق نرم افزار spss و با استفاده از روش های همبستگی ( آزمون پیرسن) و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج حاکی از آن است که هر 6 فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد. به این ترتیب تمام مولفه های ارتباطات درون واحدی ( سطح ارتباطات- هماهنگی- مشارکت) بر بهبود دو مولفه واکنش کارکنان( واکنش رفتاری و احساسی) موثر گزارش شدند.

 

ضرورت انجام تحقیق

این تحقیق از جهات گوناگون ، ضرورت دارد . برخی از این این جهات عبارتند از :

 • همانطور که گفته شد ، موضوع واکنش کارکنان نسبت به تغییر و تحول سازمانی ، از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که مستقیما فرایند تغییر و تحول را دچار وقفه، اختلال یا ضعف اجرایی می نماید و ممکن است مستقیما نتیجه این تغییر و تحول را دگرگون سازد ( پیدریت[1] ، 1999) . بنابراین ، توجه به راهکارها و راه حل های احتمالی ، ضرورت می یابد و انجام تحقیقاتی که بتواند به حل این مشکل ، کمک نماید ، از اهمیت برخوردار است. در این تحقیق سعی می شود به همین مساله پرداخته شود و راهکارهایی به منظور مدیریت واکنش کارکنان در مواجهه با تغییر و تحول ، ارائه گردد.
 • یکی از راهکارهای پیشنهاد شده ، مقوله ارتباطات سازمانی می باشد که به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات ، مطرح شده است. ارتباطات جنبه های مختلفی دارد که یکی از آنها ، ارتباطات درون واحدی می باشد. در این تحقیق ، سعی می شود این جنبه از ارتباطات ، مورد بررسی قرار گیرد . بنابراین این تحقیق در خصوص یکی از مولفه های فرعی ارتباطات سازمانی صورت می گیرد و به طور تخصصی آن را بررسی می کند . از آنجاییکه در ایران کمتر به این موضوع مخصوصا ارتباطات درون واحدی پرداخته شده است ، انجام جنین تحقیقی از اهمیت بالایی برخوردار است و نتایج آن می تواند در ادامه بررسی سایر مولفه های ارتباطات، بکار گرفته شود.

 

 اهداف تحقیق:

هدف اصلی شناسایی رابطه میان ارتباطات درون واحدی و بهبود واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران

اهداف فرعی:

 • تشخیص رابطه میان مولفه های ارتباطات درون واحدی و بهبود احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی
 • تعیین رابطه میان مولفه های ارتباطات درون واحدی و بهبود واکنشهای رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی

اهداف کاربردی:

 • کمک به برنامه ریزی بهتر در خصوص کارکردهای مدیریت منابع انسانی در حوزه تحول سازمانی
 • بررسی عوامل مرتبط با کاهش مقاومت کارکنان و بهبود واکنش آنها در برابر تغییر و تحول سازمانی
 • بهبود کارکردهای مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت واکنش کارکنان و کاهش رفتارهای منفی کارکنان به ویژه در زمان تحول و تغییرات سازمانی
 • تبیین جایگاه و اهمیت ارتباطات درون واحدی

و هم چنین بررسی ارتباطات درون واحدی وتاثیر ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی با استفاده از روش تحلیل مسیر

سوالات تحقیق

سوال اصلی:

آیا ارتباطات درون واحدی رابطه معناداری با واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی دارد؟

 سوالات فرعی

 • آیا سطح ارتباطات ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد ؟
 • آیا هماهنگی ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد ؟
 • آیا مشارکت ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد ؟
 • آیا سطح ارتباطات ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد؟
 • آیا هماهنگی ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد ؟
 • آیا مشارکت ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد

 

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی : « ارتباطات درون واحدی رابطه معناداری با واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی دارد.»

فرضیه های فرعی

 • سطح ارتباطات ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد
 • هماهنگی ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد
 • مشارکت ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد
 • سطح ارتباطات ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد
 • هماهنگی ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد
 • مشارکت ( یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات طرح . 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 2

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-4-1اهداف تحقیق.. 6

1-4-2اهداف فرعی.. 6

1-4-3 اهداف کاربردی.. 6

1 – 5 سوالات تحقیق.. 6

1-6   فرضیات تحقیق.. 7

1-6-1 فرضیه اصلی.. 7

1-6-2 فرضیه های فرعی.. 7

1-7 مدل کلی روابط.. 8

1-8  استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 8

1-9 محدوده تحقیق.. 9

1-10 روش تحقیق.. 9

1-11 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 10

1-12 تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق.. 10

1-13جمع بندی.. 11

فصل دوم: مطالعات نظری. 12

2-1 مقدمه. 13

بخش اول : تحول سازمانی.. 13

2-2واژه شناسی تغییر و تحول سازمانی.. 13

2-3 مفهوم تحول سازمانی.. 14

2-4 اهمیت تحول و تغییرسازمانی.. 15

2-5 مدلهای تحول. 19

2-5-1  مدل سه شاخگی تفصیلی.. 21

2-5-2 مدل سیستمی‌تغییر. 25

2-5-3 مدل تغییر سیستم. 26

2-5-4  مدل تحول سازمانی شش بخشی تغییر ویس بورد. 28

2-5-5 مدل تغییر جامع رالف کیلمن.. 29

2-5-6 مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری پوراس29

2-6 نقش منابع انسانی در تحولات سازمانی.. 31

2-7 واکنش کارکنان نسبت به تحول. 34

بخش دوم : ارتباطات سازمانی.. 36

2-9 ارتباطات سازمانی.. 42

2-10 اهمیت موضوع ارتباطات سازمانی.. 44

2-11 انواع ارتباطات در سازمان. 46

2-12 ارتباطات درون واحدی و مولفه های آن. 48

بخش سوم : معرفی صنعت بیمه. 50

2-13 صنعت بیمه. 50

2-13-1 مقدمه. 50

2-13-2 بیمه در جهان امروز. 50

2-13-3 جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران. 52

2-13-4 ترکیب شرکت های بیمه ای در ایران. 52

2-14 پیشینه تحقیق.. 53

2-15 جمع بندی.. 62

فصل سوم:روش شناسایی تحقیق. 63

3-1 مقدمه. 64

3-2 روش تحقیق.. 64

3-2-1 طرح تحقیق.. 65

3-3 روش تحقیق و گرد آوری داده ها 66

3-4 جامعه آماری.. 66

3-5 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 67

3-6  ابزار گرد آوری اطلاعات67

3-7 تحلیل پرسشنامه. 68

3-8 روایی و پایايی پرسشنامه. 69

3-8-1- روایی.. 69

3-8-2- پایایی.. 69

3-9 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 70

3-10جمع بندی.. 71

فصل چهارم : تجزیه و  تحلیل یافته های تحقیق.. 72

4-2  ویژگی های جمعیت شناختی.. 73

4-2-1 بررسی پاسخگویان از لحاظ تحصیلات75

4-2-2 بررسی پاسخگویان از لحاظ سنی.. 76

4-2-3 بررسی پاسخگویان از لحاظ جنسیت77

4-2-4بررسی پاسخگویان از لحاظ سابقه شغلی.. 78

4-3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 83

4-4 بررسی فرضیه های تحقیق.. 83

4-4-1 بررسی فرضیه اول. 84

4-4-2 بررسی فرضیه دوم. 85

4-4-3 بررسی فرضیه سوم. 86

4-4-4 بررسی فرضیه چهارم. 87

4-4-5 بررسی فرضیه پنجم. 88

4-4-6 بررسی فرضیه ششم. 89

4-4-7 بررسی فرضیه اصلی.. 90

4-5 مدل نهایی تحقیق بر اساس روش تحلیل مسیر. 91

4-6جمع بندی.. 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات . 96

5-1 مقدمه. 97

5-2 نتایج توصیفی.. 97

5-3 نتایج استنباطی.. 98

5-3-1 نتایج فرضیه اول. 99

5-3-2 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه اول. 99

5-3-3 نتایج فرضیه دوم. 100

5-3-4 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه دوم. 101

5-3-5 نتایج فرضیه سوم. 101

5-3-6 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه سوم. 102

5-3-7 نتایج فرضیه چهارم. 102

5-3-8 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه چهارم. 103

5-3-9 نتایج فرضیه پنجم. 103

5-3-10 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه پنجم. 103

5-3-11 نتایج فرضیه ششم. 103

5-3-12 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه ششم. 104

5-3-13 نتایج فرضیات هفتم و هشتم. 104

5-3-14 پیشنهادات کاربردی بر مبنای فرضیات هفتم و هشتم. 105

5-4  جنبه نوآوری تحقیق.. 106

5-5 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 106

منابع و مأخذ. 108

پیوستها و ضمائم. 112

 

فهرست جداول

جدول 2-1  مدل‌های عمده تحول سازمانی.. 20

جدول شماره 2-2  انواع و ابعاد تغییر (ازگلی، 1383) 24

جدول شماره 2-3 تبیین تأثیر بی واسطه عوامل تغییریا متغیرهای مستقل (ازگلی، 1383) 24

جدول شماره 2-4  انواع نظام تغییر و حوزه‌های تأثیر آنها 26

جدول شماره 2-5 : انواع شرکت های بیمه ای به تفکیک نوع. 53

جدول شماره 3-1 : منابع تهیه پرسشنامه 69

جدول شماره 3-2: بررسی شاخص های پایایی تحقیق ..70

جدول4-1:فراوانی‌های تجربی ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان فراوانیةدهندگان. ..74

جدول شماره 4-2 : وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات… 75

جدول شماره 4-3 : وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن.. 76

جدول شماره 4-4 : وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت… 77

جدول شماره 4-5 : وضعیت پاسخگویان به تفکیک سطح سابقه. ..78

جدول شماره 4-6 : شاخص های آماتور صیفی مولفه های تحقیق.. 80

جدول شماره4-7:آزمون کولوگرف –اسمیرنوف متغیرهای تحقیق.. 83

جدول شماره 4-8 : آزمون همبستگی در فرضیه اول. 84

جدول شماره 4-9 : وضعیت همبستگی بین سطح ارتباطات و احساسات و تمایلات کارکنان. …85

جدول شماره 4-10 :آزمون همبستگی در فرضیه دوم. 85

جدول شماره 4-11 : وضعیت همبستگی بین هماهنگی و احساسات و تمایلات کارکنان سازمانی.. 86

جدول شماره 4-12 : آزمون همبستگی در فرضیه سوم. 86.

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 4-13 : وضعیت همبستگی بین مشارکت و احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول. ….87

جدول شماره 4-14 :آزمون همبستگی در فرضیه چهارم. …..87

جدول شماره 4-15 : وضعیت همبستگی بین سطح ارتباطات و واکنش های رفتاری کارکنان. …..88

جدول شماره 4-16 :آزمون همبستگی در فرضیه پنجم. …..88

جدول شماره 4-17 : وضعیت همبستگی بین هماهنگی و واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول. …..89

جدول شماره 4-18 :آزمون همبستگی در فرضیه ششم. …..89

جدول شماره 4-19 : وضعیت همبستگی بین مشارکت و واکنش های رفتاری کارکنان نسبت به تحول سازمانی  …..90

جدول شماره 4-20 :آزمون همبستگی در فرضیه اصلی.. …..90

جدول شماره 4-21 : وضعیت همبستگی بین ارتباطات درون واحدی و واکنش کارکنان. …..91

جدول شماره 4-22 :  محاسبه ضرایب بتا در تحلیل مسیر برای متغیر واکنش احساسی.. …..92

جدول شماره  4-23:محاسبه ضرایب بتا در تحلیل مسیر برای متغیر واکنش رفتاری ….93

جدول شماره 4-24 اولویت بندی متغیر ها بر اساس روش آنتروپی شانون. ….94

جدول شماره 5-1 : وضعیت بررسی فرضیات به طور خلاصه. ….98


 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 2-1 الگوی سه شاخگی تغییر. 21

نمودار شماره 2-2  نظام فرآیندی تغییر. 25

نمودار شماره 2-3 سلسله مراتب سیستم‌های گوناگون ( منبع: وزین کریمیان، 1389) 26

نمودار شماره 2-4  سلسله مراتب واقعی سیستم‌ها( منبع: وزین کریمیان، 1389) 27

نمودار شماره 2-5  الگوی تغییر سبک سیستم. 28

 

فهرست شکلها

شکل شماره 1-1 : مدل مفهومی تحقیق ( منبع: تانگ و گائو ، 2012) 8

شکل شماره2-1 مدل تحول سازمانی ویس بورد. ….29

شکل شماره 2-2مدل جریانی جری پوراس… …30

شکل شماره 2-3: جریان دو سویه تعامل مدیریت و کارکنان.. …33

شکل شماره 4-1وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات… .75

شکل شماره 4-2 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن.. 76

شکل شماره 4-3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت… 78

شکل شماره 4-4  وضعیت پاسخگویان به تفکیک سطح سابقه. . 79

شکل شماره 4-5 : نمودار هیستوگرام مربوط به ارتباطات درون واحدی.. ..81

شکل شماره 4-6 : نمودار هیستوگرام مربوط به واکنش کارکنان. ..82

شکل شماره 4-7 : تحلیل مسیر برای متغیر واکنش احساسی و تمایلات… ..92

شکل شماره 4-8 : تحلیل مسیر برای متغیر واکنش های رفتاری نسبت به تحول. ..93

شکل شماره 4-9 : تحلیل مسیر نهایی.. ..94

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

15000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × یک =