no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی MBA
doc
تعداد صفحات : 90
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت اجرایی MBA
همراه با جداول ، اشکال
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  MBA  و با عنوان بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 90 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به فرصت های سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست های سود تقسیمی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1388 الی 1392 با استفاده از صورت های مالی 120 شرکت پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است. برای جمع آوری داده ها از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیرپرداز به صورت داده های تابلویی ( Panel Data ) استفاده می شود. سپس با اطلاعات بدست آمده اقدام به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات  فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی بر سیاست سود تقسیمی جامعه آماری بر یکدیگر شده است. نتایج تحقیق نشان داده است میان تأمین مالی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری وجود دارد.

واؤه های کلیدی :

فرصت های سرمایه گذاری ، تأمین مالی، سود تقسیمی سهام، سازمان بورس اوراق بهادار تهران

Abstract

The purpose of this study is to examine The Relationship Among Dividend Payout Policy, Investment Opportunity and Corporate Financing of Companies Listed in Tehran Stock Exchange.To do so, after a comprehensive review of the literature related to Investment Opportunity, Corporate Financing and dividend policy, the required data from the statistical population between 1388 to 1392 using the financial statements of companies is collected.Then, using the data obtained from “rah avard novin” and “tadbir pardaz” software,  Regression model explained the effect of Investment Opportunity and Corporate Financing on dividend payout policy in our statistical population. Finally, we found that Corporate Financing has an negative effect on dividend payout policy of companies listed in Tehran Stock Exchange.

Keywords: Investment Opportunity, Corporate Financing, Dividend Payout, Tehran Stock Exchange

 

اهمیت موضوع

تقسيم سود از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث است و از يك طرف عاملي اثرگذار بر سرمايه گذاري هاي آتي شركت ها مي باشد. تقسيم سود موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود. از طرف ديگر بسياري از سهامداران شركت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اين رو مديران با هدف حداكثر كردن ثروت همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري تعادل برقرار كنند. بنابراين تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران اتخاذ مي شود بسيار حساس و داراي اهميت است[22]. شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ذينفعان بنگاه هاي اقتصادي است. آگاهي از اين عوامل ضمن آنكه تصوير روشني از توان توزيع ن

قدينگي شركت ها را ارائه مي دهد، امكان برآورد رفتار آتي آن ها را نيز فراهم مي سازد. هميشه بين مديران و صاحبان سهام عمده از يك طرف و سرمايه گذاران خرد از طرف ديگر بر سر مسأله تقسيم سود تضاد وجود دارد. سرمايه گذاران فردي از سرمايه گذاري خود انتظار دريافت سود دارند و مايل هستند بازده سهام خود را به شكل نقدي دريافت كنند ولي سهامداران عمده مايل هستند كه سود در شركت نگهداري و صرف توسعه گردد تا در نتيجه قيمت سهام شركت از اين طريق افزايش يابد[33].

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) مقدمه  1

1-2) بیان مسأله  2

1-3)  اهمیت موضوع   4

1-4)  اهداف تحقیق   5

1-5) قلمرو تحقیق   6

1-6 ) فرضیات تحقیق   6

1-7) جامعه مورد نظر تحقیق   6

1-8) نمونه آماری   6

1-9) روش تحقیق   6

1-10) ساختار تحقیق   7

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق

2-1) مقدمه  9

2-2) سود  9

2-2-1) مفهوم سود  9

2-2-2) اهداف گزارش دهی سود  9

2-2-3) فوايد سود براي سرمايه گذاران   10

2-3) سیاست تقسیم سود  11

2-3-1) عوامل مؤثر بر تقسیم سود  12

2-4) تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود  14

2-4-1) نظريه عدم ارتباط تقسيم سود  14

2-4-2) نظريات مربوط بودن تقسيم سود  16

2-4-2-1) مدل گوردون   16

2-4-2-2) مدل پرنده در دست    17

2-4-2-3) مدل والتر  18

2-4-2-4) تئوري اولويت مالياتي   18

2-5) انواع سرمایه گذاری   19

2-5-1) فرآیند سرمایه گذاری   20

2-5-2) فرصت های سرمایه گذاری   20

2-5-3) فرآیند اجرایی فرصت های سرمایه گذاری   22

2-5-4) شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري   22

2-6) ارتباط فرصتهاي سرمایه گذاري و تامین مالی   23

2-7) تأمین مالی   23

2-7-1) نگرش سنتی   24

2-7-2) نظریه مولر و مودیلیانی ( M-M )  24

2-7-3) تئوري سلسله مراتب گزینه تأمین مالی   24

2-7-4) تئوري زمان بندي بازار  25

2-8) مروری بر پیشینیه تحقیق   25

2-8-1) تحقیقات داخلی   25

2-8-2) تحقیقات خارجی   29

فصل سوم

روش تحقیق

3-1) مقدمه  34

3-2) جامعه مورد نظر تحقیق   34

3-3) نمونه آماری   34

3-4) ابزار جمع آوري داده هاي مورد نياز تحقيق   35

3-5) متغیر های تحقیق   35

3-5-1) متغیر وابسته  35

3-5-2)  متغیر مستقل   36

3-5-3) متغیر کنترلی   36

3-5-4) مدل تحقیق   36

3-6) روشهاي آماري مورد استفاده در پژوهش    36

3-6-1) مدل داده های تابلویی 37

3-6-2) مزیت استفاده از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی   37

3-7) روش هاي تخمين با استفاده از داده هاي ترکيبی   39

3-7-1) آزمون F لیمر  40

3-7-2) آزمون هاسمن   41

3-7-2-1) اثرات ثابت    41

3-7-2-2) اثرات تصادفی   41

3-8) آزمون دوربین-واتسون   42

3-9) تحليل رگرسيون   42

3-9-1) رگرسيون چند متغيره 42

3-9-2)  ضریب تعيين و ضریب تعيين تصحيح شده 43

3-9-3) مدل رگرسیون   44

3-9-4) آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون   44

3-9-4-1) آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون   45

3-9-4-2 آزمون معنادار بودن ضرایب    45

3-10) عدم خود همبستگی   45

3-11) تحلیل همبستگی   47

3-12)  خلاصه فصل سوم  48

فصل چهارم

محاسبات و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه  50

4-2) نتايج آمار توصيفي   50

جدول 4-1   50

4-3) تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق   51

4-4) بررسی پایایی داده‌ها 52

جدول 4-2   52

4-5) آزمون هم خطی   53

جدول (4-3)  53

4-6) بررسی خود همبستگی   54

4-7) بررسی ناهمسانی واریانس    54

جدول 4-4   54

4-8) آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت    54

جدول 4-5   55

جدول 4-6   55

4-9) آزمون فرضيات تحقيق   55

جدول 4-7   56

4-9-1) آزمون رگرسیون فرضیه اول تحقیق   56

4-9-2) آزمون رگرسیون فرضیه دوم تحقیق   57

4-10) متغیر های کنترلی تحقیق   58

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1) مقدمه  60

5-2) خلاصه تحقیق   60

5-2-1) تدوین فرضیات تحقیق   60

5-2-2)  تهیه آمار توصیفی کلیه متغیر های تحقیق   60

5-2-3) مراحل بررسی فرضيه تحقيق   61

5-3) نتایج حاصل از فرضیه اول   62

5-4) نتایج حاصل از فرضیه دوم  62

5-5) پیشنهاداتی در رابطه با تحقیقات آتی   62

5-6) محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقيق   63

منابع و مأخذ  64

منابع فارسی   64

منابع خارجی   66

پیوست ها 69

 

 

فهرست جداول

نتایج آماره هاي توصيفي 51

پایایی داده ها 53

نتایج آزمون عامل تورم واریانس 54

نتایج آزمون ناهمسانی آرچ   55

 

نتایج آزمون آماره F 65

نتایج آزمون هاسمن 56

نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل تحقیق 75

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − دو =