no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد : دانلود پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی
doc
تعداد صفحات : 206
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت اجرایی - گرایش استراتژیک
همراه باتصاویر ، جداول و نمودار
18000 تومان
18000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  و با عنوان بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد در 206  صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد:

مزیت رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه‌ی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می‌آورد. برای تعریف مزیت رقابتی یک واحد اقتصادی، مدیریت بایستی یک ارزیابی کامل از محیط داخلی و خارجی واحدش به عمل آورد.

زمانی که مدیر بتواند یک نقطه‌ی قوت در داخل بنگاه اقتصادی‌اش پیدا کند که هم با نیاز بازار هم‌خوانی دارد و هم یک برتری نسبی در بازار ایجاد می‌کند، می‌توان گفت که به یک مزیب رقابتی دست پیدا کرده است. شرکت‌‌ها در زمینه‌های تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی می‌توانند نسبت به رقبای خود، مزیت رقابتی داشته باشند که این امر می تواند تحت تأثیر عوامل چندی باشد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تأثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بوده است که بدین منظور 119 نفر از رؤسا، معاونین و کارکنان ستادی شعب بانک سپه شهر مشهد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند.

جهت بررسی روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه) اینگونه عمل نمودیم که روایی آن با استفاده از روش نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (بالاتر از 70%) تائید شده است. تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از تحقيق حاضر شامل دو بخش آمار توصیفی (جداول و نمودارهاي فراواني برای متغیرهای جمعیت شناختی و همچنین توصيف شاخص‏هاي مركزي و همچنين شاخص‏هاي پراكندگي) و آمار استنباطی(آزمون کلموگروف اسمیرونوف، ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون ) می شود

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات بدین شرح است که:

توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده و می‏توان از آزمون‏های پارامتریک در تحلیل فرضیات تحقیق استفاده کرد.

1) تبلیغات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

2) بازاریابی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

3) رضایت مشتری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

4) کیفیت خدمات بانکی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

5) پاسخگویی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

6) امنیت به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

7) مدیریت ارتباط با مشتری  به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

8) نام تجاری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

9) فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

10) وفاداری مشتریان  به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می باشد.

11) کارکنان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری بر ایجاد مزیت رقابتی اثرگذار می‌باشد.

همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که در بین عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه شهر مشهد از نظر اولویت، تفاوت معنی‏داریوجود دارد. بدین صورت که کیفیت خدمات بانکی (با میانگین رتبه‏ای=60/8) در اولویت اول و فناوری اطلاعات (با میانگین رتبه‏ای = 24/2) در اولویت یانزدهم قرار دارند.

 

فهرست مطالب

 • فصل اول: کلیات تحقیق   2
 • 1-1-مقدمه  3
 • 1-2-بیان مسأله  3
 • 1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   4
 • 1-6-فرضیه های  تحقیق: 4
 • 1-9-تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق   5
 • 1-10-محدودیت های تحقیق   6
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق   7
 • 2-1-مقدمه  8
 • بخش اول: مبانی نظری صنعت بانکداری   8
 • 2-2-تاریخچه پول و بانكداری در دنیا 8
 • 2-3-تاریخچه بانكداری در ایران   9
 • 2-4-مديريت ارتباط با مشتري در موسسات مالي و بانكها 11
 • 2-5-جايگاه مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانكي ايران   12
 • 2-6-فرضيه هاي اساسي مديريت ارتباط با مشتري دربانك   13
 • 2-7-مزاياي مهم به كارگيري مديريت ارتباط با مشتري در بانك   14
 • 2-8-نقاط ضعف و قوت مديريت ارتباط با مشتري در بانكهاي ايراني   14
 • بخش دوم: مبانی نظری مزیت رقابتی   15
 • 2-9- استراتژی بازاریابی   15
 • 2-10- الگوهای عقلایی تدوین استراتژی بازاریابی   16
 • 2-10-1- الگوهای طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی   17
 • 2-10-2-الگوهای همه جانبه تدوین استراتژی بازاریابی: کاربرد نظریه نقاط مرجع استراتژیک     17
 • 2-11- گونهشناسی استراتژی‌های سطح کسب و کار بر اساس نقاط مرجع استراتژیک     19
 • 2-12- مفهوم سازی مجدد استراتژی رقابتی   21
 • 2-13- مدل نیروی‌های پنجگانه رقابتی   24
 • 2-14- یادگیری سازمانی و راهبرد رقابتی   26
 • 2-15- مزيت رقابتي   31
 • 2-16- عوامل موثر بر مزیت رقابتی   33
 • 2-16-1- قابليت هاي محيطي   33
 • 2-16-2- زير ساختارهاي ملي   34
 • 2-16-3- استراتژي توسعه کشور  34
 • 2-16-4- شرايط تقاضاي ملي   34
 • 2-16-5- صنايع مرتبط و تأمين کننده 35
 • 2-16-6- قابليت هاي سازماني   35
 • 2-17- نگرش های مرتبط با مزیت رقابتی   36
 • 2-17-1- نگرش بر مبناي منابع  36
 • 2-17-2- نگرش رقابت بر مبناي شايستگي   37
 • 2-17-3- نگرش قابليت هاي پويا 38
 • 2-17-4- گرش قابليت هاي شبکه اي و ارتباطي   38
 • 2-18- هوشمندي رقابتي   40
 • 2-19- انواع مزيت رقابتي   42
 • 2-19-1- مزيت موقعيتي در مقابل جنبشي (پويا)  42
 • 2-19-2- مزيت متجانس در مقابل نامتجانس    43
 • 2-19-3- مزيت مشهود در مقابل نامشهود  44
 • 2-19-4- مزيت ساده در مقابل مرکب    45
 • 2-19-5- مزيت موقتي در مقابل پايدار: مزيت رقابتي   46
 • 2-19-6-  قلمرو علّي مزيت رقابتي   48
 • بخش سوم- پیشینه تحقیقات انجام شده 50
 • 2-20- پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی   50
 • 2-21- پیشینه تحقیقات انجام شده خارجی   51
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق   56
 • 3-1- مقدمه  57
 • 3-2- روش شناسی تحقيق   57
 • 3-3- متغیرهای تحقیق   58
 • 3-4- روش گرد آوري اطلاعات    58
 • 3-5- جامعهآماري تحقیق   59
 • 3-6- نمونهآماري   59
 • 3-7- روش نمونهگيري   59
 • 3-8- قلمرو تحقيق   59
 • 3-9- ابزار سنجش    59
 • 3-10- بخش سنجش عوامل تاثیرگذار بر صنعت بانکداری   60
 • 3-11- بخش سنجش عوامل رقابتی   60
 • 3-12- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق   61
 • 3-12-1- روايي (اعتبار) پرسشنامه  61
 • 3-12-2- پايايي (اعتماد پذیری) پرسشنامه  61
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 63
 • 4-1- مقدمه  64
 • 4-2- تحلیل توصیفی تحقیق   64
 • 4-2-1- جنسیت    64
 • 4-2-2- تحصیلات    65
 • 4-2-3- تأهل   65
 • 4-2-4- سن   66
 • 4-2-5- سابقه خدمت    68
 • 4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق   68
 • 4-3-1- فرضیه اول   69
 • 4-3-2- فرضیه دوم  70
 • 4-3-3- فرضیه سوم  71
 • 4-3-4- فرضیه جهارم  72
 • 4-3-5- فرضیه پنجم  73
 • 4-3-6- فرضیه ششم  74
 • 4-3-7- فرضیه هفتم  75
 • 4-3-8- فرضیه هشتم  75
 • 4-3-9- فرضیه نهم  76
 • 4-3-10- فرضیه دهم  77
 • 4-3-11- فرضیه یازدهم  78
 • 4-4- اولویت بندی میزان اهميت عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت رقابتی در شعب بانک سپه شهر مشهد…..79
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    81
 • 5-1- مقدمه  82
 • 5-2- نتایج فرضیات تحقیق   82
 • 5-3- پیشنهادات تحقیق   85
 • 5-3-1- پیشنهادات اجرایی   85
 • 5-3-2- پیشنهادات پژهشی تحقیقی   86
 • 5-4- محدودیت‏های تحقیق   87
 • منابع و مآخذ  132
 • پیوست ها و ضمائم  88

فهرست جداول

 • جدول( 2-1): نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی   19
 • جدول 3-1 طيف ليكرت    60
 • جدول 3-2- بخش عوامل تاثیرگذار بر صنعت بانکداری   60
 • جدول 3-3- بخش عوامل رقابتی   60
 • جدول 3-4: میزان پایایی مؤلفه های پرسشنامه تحقیق   62
 • جدول 4-1: توزیع جنسیت    64
 • جدول 4-2: توزیع تحصیلات    65
 • جدول 4-3: توزیع تأهل   66
 • جدول 4-4: توزیع سن   66
 • جدول 4-5: توزیع سابقه خدمت    68
 • جدول 4-6: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف    69
 • جدول 4-7- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير تبلیغات بر ایجاد مزیت رقابتی   69
 • جدول 4-8- ضریب رگرسیونیِ تبلیغات و ایجاد مزیت رقابتی   70
 • جدول 4-9- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير بازاریابی بر ایجاد مزیت رقابتی   70
 • جدول 4-10- ضریب رگرسیونیِ بازاریابی و ایجاد مزیت رقابتی   71
 • جدول 4-11- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير رضایت مشتری بر ایجاد مزیت رقابتی   71
 • جدول 4-12- ضریب رگرسیونیِ رضایت مشتری و ایجاد مزیت رقابتی   71
 • جدول 4-13- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير کیفیت خدمات بانکی بر ایجاد مزیت رقابتی   72
 • جدول 4-14- ضریب رگرسیونیِ کیفیت خدمات بانکی و ایجاد مزیت رقابتی   72
 • جدول 4-15- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير پاسخگویی بر ایجاد مزیت رقابتی   73
 • جدول 4-16- ضریب رگرسیونیِ پاسخگویی و ایجاد مزیت رقابتی   73
 • جدول 4-17- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير امنیت بر ایجاد مزیت رقابتی   74
 • جدول 4-18- ضریب رگرسیونیِ امنیت و ایجاد مزیت رقابتی   74
 • جدول 4-19- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير مدیریت ارتباط با مشتری بر ایجاد مزیت رقابتی   75
 • جدول 4-20- ضریب رگرسیونیِ مدیریت ارتباط با مشتری و ایجاد مزیت رقابتی   75
 • جدول 4-21- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير نام تجاری بر ایجاد مزیت رقابتی   76
 • جدول 4-22- ضریب رگرسیونیِ نام تجاری و ایجاد مزیت رقابتی   76
 • جدول 4-23- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير فناوری اطلاعات بر ایجاد مزیت رقابتی   76
 • جدول 4-24- ضریب رگرسیونیِ فناوری اطلاعات و ایجاد مزیت رقابتی   77
 • جدول 4-25- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير وفاداری مشتریان بر ایجاد مزیت رقابتی   77
 • جدول 4-26- ضریب رگرسیونیِ وفاداری مشتریان و ایجاد مزیت رقابتی   78
 • جدول 4-27- مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير کارکنان بر ایجاد مزیت رقابتی   78
 • جدول 4-28- ضریب رگرسیونیِ کارکنان و ایجاد مزیت رقابتی   79
 • جدول 4-29- نتایج مربوط به اولویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت رقابتی   79

فهرست نمودارها

 • نمودار 4-1: توزیع جنسیت    64
 • نمودار 4-2: توزیع تحصیلات    64
 • نمودار 4-3: توزیع تاهل   64
 • نمودار 4-4: توزیع سن   64
 • نمودار 4-5: توزیع سابقه خدمت    92
 • نمودار 4-6: تأثير رگرسيوني متغير تبلیغات بر ایجاد مزیت رقابتی   70
 • نمودار 4-7: تأثير رگرسيوني متغير بازاریابی بر ایجاد مزیت رقابتی   71
 • نمودار 4-8: تأثير رگرسيوني متغير رضایت مشتری بر ایجاد مزیت رقابتی   72
 • نمودار 4-9: تأثير رگرسيوني متغير کیفیت خدمات بانکی بر ایجاد مزیت رقابتی   73
 • نمودار 4-10: تأثير رگرسيوني متغير پاسخگویی بر ایجاد مزیت رقابتی   74
 • نمودار 4-11: تأثير رگرسيوني متغير امنیت بر ایجاد مزیت رقابتی   74
 • نمودار 4-12: تأثير رگرسيوني متغير مدیریت ارتباط با مشتری بر ایجاد مزیت رقابتی   75
 • نمودار 4-13: تأثير رگرسيوني متغير نام تجاری بر ایجاد مزیت رقابتی   76
 • نمودار 4-14: تأثير رگرسيوني متغير فناوری اطلاعات بر ایجاد مزیت رقابتی   77
 • نمودار 4-15: تأثير رگرسيوني متغير وفاداری مشتریان بر ایجاد مزیت رقابتی   78
 • نمودار 4-16: تأثير رگرسيوني متغير کارکنان بر ایجاد مزیت رقابتی   79

 

فهرست اشکال

 • شکل (2-1): جانمایی مراحل چرخه عمر محصول در ماتریس نقاط مرجع استراتژیک     20
 • شکل( 2-2): گونهشناسی استراتژی‌های بازاریابی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک     20
 • شکل( 2-3): جانمایی استراتژی‌های سطح کسب و کار بر اساس نقاط مرجع  21
 • شکل 2-4): مدل نیروی های پنجگانه رقابتی طراحی شده توسط داویس و اولسن ، 2008   26

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

 

18000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − چهارده =