no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
توسعه مدل ريسک ادراک شده  سفر به ايران به عنوان يك مقصد گردشگري  ( یک رويکرد ترکيبي)  :پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
doc
تعداد صفحات : 222
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی - بازاریابی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
20000 تومان
20000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت بازرگانی و با عنوان توسعه مدل ريسک ادراک شده سفر به ايران به عنوان يك مقصد گردشگري ( یک رويکرد ترکيبي) در 222صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده توسعه مدل ريسک ادراک شده سفر به ايران به عنوان يك مقصد گردشگري ( یک رويکرد ترکيبي):

 

ريسک جزء ذاتي فرآيند انتخاب گردشگر است. هر مقصد گردشگري از شرايط سياسي، اقتصادي، فرهنگي ،قانوني و جغرافيايي منحصر به فرد برخوردار است.در فرآيند انتخاب مقصد، گردشگر را بر اساس ويژگي هاي هر مقصد، آن ارزيابي مي کند و پيامد هايي را در خصوص آن مقصد در نظر مي‌گيرد.ريسک سفر شامل پيامد هاي منفي سفر به آن مقصد است.هدف مطالعه حاضر، تبيين ريسک‌هاي ادراک شده از ايران به عنوان مقصد گردشگري است. به اين منظور،يک رويکرد ترکيبي، شامل دو مطالعه متوالي کيفي و کمي در نظر گرفته شد.از آنجا که اين پژوهش افراد سفر نکرده به ايران را مورد هدف قرار داده است، لذا جامعه مجازي کوچ سرفينگ به عنوان شرکت کنندگان در مطالعه هاي کيفي و کمي در نظر گرفته شد اين جامعه شامل افراد علاقمند به گردشگري سراسر جهان است. 60 نفر در مطالعه کيفي و 620 نفر در مطالعه کمي شرکت نموده‌اند.در مطالعه کيفي،18 سئوال باز بر اساس ادبيات طراحي شد. از پاسخگويان در خواست شد تا به اين سئوالات بازدر قالب پاسخ‌هاي متني پاسخ گويند.

به منظور تحليل داده هاي متني از روش تحليل محتواي استقرائي استفاده شد. حدود 900 جمله در تحليل محتواي استقرائي از يکديگر تفکيک شدند.با استفاده از روش کد گذاري باز، تم‌هاي فرعي و اصلي از متن استخراج شدند.به منظور تاييد اعتبار يافته‌هاي کيفي از روش اعتبار اعضا و روش زاويه بندي پژوهشگر استفاده شد. پرسشنامه هاي مطالعه کمي، بر اساس تم‌هاي استخراج شده از مطالعه کيفي طراحي شد.40 سئوال جهت سنجش ريسک طراحي شده است.

نمونه کمي توسط روش نمونه گيري در دسترس جمع آوري شد.داده‌هاي کمي نيز توسط تحليل عاملي اکتشافي بررسي گرديد. مدل مفروض پژوهش و روابط بين سازه‌هاي مدل نيز توسط تحليل عاملي تاييدي و با استفاده از نرم افزار مدل‌سازي معادلات ساختاري گرافيکي AMOS صورت پذيرفت.نتايج ترکيبي پژوهش نشان مي‌دهد که هشت نوع ريسک توسط گردشگران سفر نکرده ادراک شده است.اين ريسک‌ها شامل نقض حقوق بشر، پوشش نامناسب، رضايت، اجتماعي، مواجهه با بي پولي، ويزا، جرائم و ارتباطات است.

براساس اين ابعاد ريسک کلي ادراک شده از مقصد سنجيده شده است. نتايج فرضيات مدل مفروض پژوهش نشان مي دهد که خصيصه ريسک پذيري،دانش گردشگر، فاصله رواني ادراک شده بر ريسک ادراک شده گردشگران و نيت سفر آنها تاثير دارد.همچنين ريسک ادراک شده بر تصوير ذهني از مقصد کشور تاثير داشته و از طريق تصوير ذهني بر نيت سفر به مقصد ايران تاثير دارد. نتايج نشان مي دهد که با کاهش فاصله رواني، افزايش دانش گردشگر مي توان ريسک ادراک شده گردشگران را کاهش داد.کاهش ريسک ادراک شده نيز باعث بهبود تصوير ذهني و در نتيجه تقويت نيت سفر به کشور مي گردد.

 

اهميت، ارزش و ضرورت پژوهش

پژوهش حاضر به اين علت حائز اهميت است که نتايج آن در حيطه گردشگري کشور از ابعاد گوناگون به سياست گذاري کلان و تخصصي صنعت گردشگري کمک مي کند. شناخت انواع ريسک‌هاي ادراک شده در مورد مقصد ايران مشخص مي کند که کارشناسان گردشگري کشور در چه زمينه‌هايي مي بايست عدم اطمينان ادراک شده در مورد  مقصد ايران را رفع نمايند.انجام پژوهش در حوزه ريسک از آن جهت حائز اهميت است که نشان مي دهد چرا گردشگران بالقوه بين المللي نيت قوي در خصوص سفر به مقصد ايران ندارند و به چه علت‌هايي مقصد کشور را امن ادراک مي‌کنند.همچنين بر اساس يافته هاي ريسک، سرنخ موضوعاتي که مي بايست با توجه به آن ها نگرش گردشگران را تغيير داد، در دسترس قرار مي‌گيرد. همچنين پژوهش حاضر از اين نظر حائز اهميت است که ميزان فاصله ي کشور تا ساير مبداء هاي گردشگران چگونه ادراک مي‌گردد. نتايج اين مهم به سياست‌گذاري کلي در زمينه‌هاي زير ساختي گردشگري کشور کمک خواهد نمود، تا نرخ جذب گردشگري را افزايش دهد. تصاوير ذهني عاطفي و شناختي  از مقصد کشور ايران به بازاريابان گردشگري کمک خواهد نمود تا بسته‌هاي اطلاعاتي لازم جهت تغيير در باور‌ها و نگرش‌هاي موجود ايجاد نمايند تا زمينه لازم براي  تغيير در جذب گردش ايجاد گردد. همچنين تعريف عملياتي سازه فاصله رواني ادراک شده و توسعه نظري اين مفهوم در ادبيات بازاريابي گردشگري از ديگر موارد حائز اهميت مي باشد.

از ديدگاه نظري، اين پژوهش از جنبه‌هاي ذيل به توسعه بدنه دانش و به ايجاد ارزش در اين زمينه پرداخته است. توسعه مدل هشت بعدي ريسک ادراک شده که در آن ابعاد ريسک توسط يک پژوهش کيفي شناسايي قرار گرفته و سپس يافته‌هاي آن توسط تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي مورد اعتبار‌يابي قرار گفته است .به عبارت ديگر، کاربرد همزمان تحليل محتواي استقرائي و سپس تحليل عاملي به عنوان يک روش ترکيبي يکي از ابعاد نوآوري و ارزش پژوهش مي باشد.ريسک‌هايي همچون ريسک نقض حقوق بشر، ريسک پوشش نامناسب، ريسک بي پولي،ريسک رضايت، ريسک اجتماعي، ريسک ويزا و ريسک جرائم از جمله مخاطراتي است که گردشگران در خصوص مقصد ايران ادراک مي کنند و گوياي ارزش و اهميت پژوهش از جنبه ي نوآوري مي باشند. ديگر جنبه ي نوآوري و ارزش پژوهش اين است که سازه هاي سنجيده شده تحليل عاملي مرتبه دوم شده اند و سپس روابط آنها در سطح بالاتر انتزاع بررسي شده است. همچنين ارتباط ريسک ادراک شده با فاصله رواني، ارتباط فاصله رواني با دانش، تصوير ذهني ،خصيصه ريسک پذيري و نيت سفر به مقصد از جمله روابطي است که به توسعه بدنه دانش در اين حوزه مي پردازد.

 

اهداف پژوهش

1- شناسايي ابعاد ريسک ادراک شده از مقصد ايران با استفاده از  روش کيفي تحليل محتواي استقرائي سئوالات باز و توصيف کيفي پديده ي ريسک شده از ديدگاه گردشگران بالقوه.

2- طراحي سنجه ريسک ادراک شده از مقصد ايران بر اساس يافته هاي مطالعه کيفي.

3- تعيين ابعاد ريسک ادراک شده از مقصد ايران بر استفاده از تحليل عاملي اکتشافي و سنجش سازه چند بعدي ريسک ادراک شده ي کلي از مقصد ايران.

4- اکتشاف ابعاد فاصله رواني ادراک شده از مقصد ايران و سنجش سازه چند بعدي فاصله رواني.

5- اکتشاف ابعاد تصوير ذهني ادراک شده و سنجش تصوير ذهني براساس ويژگي هاي شناختي کشور.

6- تعيين تاثير خصيصه ريسک پذيري گردشگران سفر نکرده بر دانش از مقصد ايران.

7- تعيين تاثير خصيصه ريسک پذيري گردشگران سفر نکرده بر فاصله رواني ادراک شده از مقصد گردشگري ايران.

8- تعيين تاثير دانش گردشگران سفر نکرده از مقصد بر فاصله رواني ادراک شده از مقصد گردشگري ايران.

9- تعيين تاثير فاصله رواني ادراک شده گردشگران سفر نکرده بر ريسک ادراک شده از مقصد گردشگري ايران.

10- تعيين تاثير خصيصه ريسک پذيري گردشگران سفر نکرده بر ريسک ادراک شده از مقصد ايران.

11- تعيين تاثير دانش گردشگر سفر نکرده از مقصد ايران بر ريسک ادراک شده از مقصد.

12- تعيين تاثير ريسک ادراک شده گردشگر سفر نکرده از مقصد ايران بر تصوير ذهني کلي از مقصد گردشگري ايران.

13- تعيين تاثير دانش گردشگر سفر نکرده از مقصد بر تصوير ذهني کلي از مقصد گردشگري ايران.

14- تعيين تاثير فاصله رواني ادراک شده  گردشگر سفر نکرده بر تصوير کلي از مقصد گردشگري ايران.

15- تعيين تاثير خصيصه ريسک پذيري گردشگران سفر نکرده بر نيات سفر به مقصد گردشگري ايران.

16- تعيين تاثير دانش گردشگر سفر نکرده از مقصد بر نيت سفر به مقصد .

17- تعيين تاثير تصوير ذهني کلي گردشگر سفر نکرده بر نيت سفر به مقصد  گردشگري ايران.

18- تعيين تاثير فاصله رواني ادراک شده گردشگر سفر نکرده بر نيت سفر به مقصد گردشگري ايران

19- تعيين تاثير خصيصه ريسک پذيري گردشگران سفر نکرده بر تصوير ذهني کلي از مقصد گردشگري ايران

20- تعيين تاثير ريسک ادراک شده  گردشگر سفر نکرده بر نيت سفر به مقصد گردشگري ايران.

 

فهرست مطالب

فصل اول:کليات پژوهش

مقدمه.. 1

1-1-بيان مسئله پژوهش.. 2

1-2- اهميت، ارزش و ضرورت پژوهش.. 5

1-3- اهداف پژوهش.. 6

1-4 – فرضيه هاي پژوهش.. 7

1-5- قلمرو پژوهش.. 7

1-5-1- قلمرو موضوعي.. 7

1-5-2- قلمرو زماني.. 7

1-5-3- قلمرو مکاني.. 8

1-6- روش پژوهش.. 8

1-7- تعاريف مفهومي و  عملياتي واژه ها.. 8

1-8- ساختار پژوهش.. 10

1-9- خلاصه فصل.. 10

فصل دوم: ادبيات پژوهش

مقدمه.. 11

2- 1-تعريف گردشگري.. 12

2-2- ديدگاه بازاريابي  مقصد براي مطالعه مقصد گردشگري.. 12

2-3- ادراک گردشگر.. 14

2-4 ريسک ادراک شده.. 17

2-4-1- پديده ي ريسک از ديدگاه رفتار مصرف کننده.. 17

2-4-2 ريسک ذهني در مقابل ريسک عيني.. 17

2-5- مباني نظري ريسک.. 18

2-5-1 نظريه ريسک در روانشناسي مصرف کننده.. 18

2-5-2- نظريه چشم انداز.. 21

2-5-3- نظريه يکپارچگي  سازي اطلاعات.. 22

2-5-4-نظريه ي انگيزه ي محفاظت .. 22

2-6- انواع ريسک هاي ادراک شده گردشگر.. 24

2-6-1- ريسک تجهيزات.. 24

2-6-2- ريسک مالي .. 24

2-6-3- ريسک فيزيکي .. 24

2-6-4- ريسک روانشناختي .. 25

2-6-5- ريسک رضايت  .. 25

2-6-6- ريسک زماني  .. 25

2-6-7- ريسک اجتماعي .. 26

2-6-8- ريسک سلامتي .. 27

2-6-9- ريسک تروريسم .. 27

2-6-10- ريسک عدم ثبات سياسي.. 29

2-6-11-  ريسک محيطي.. 30

2-6-12-  ريسک دارايي ها.. 31

2-6-13- ريسک برنامه ريزي.. 31

2 -7 – فاصله رواني.. 31

2-7-1- فاصله روان شناختي در بازاريابي بين المللي.. 31

2-7-2-  تفاوت فرهنگي ميان کشور ها.. 34

2-7-3-تفاوت فاصله رواني و فاصله فرهنگي.. 35

2-7-3- 1-  مبناي نظري فاصله رواني: نظريه  سطوح استنباط مصرف کننده   36

2-7-4- تازگي و فاصله ي روانشناختي.. 37

2-7-5- تعميم دادن از  سايرتجارب.. 38

2-7-6- ادراک  از ريسک و چهارچوب زماني.. 38

2-7-7-  بسط نظريه سطوح استنباط و فاصله ي روانشناختي از مقصد گردشگري   38

2-8-تصوير ذهني ادراک شده.. 39

2-8-1- نظريه  حافظه  و فرايند پردازش اطلاعات مصرف کننده   40

2-8-2- نظريه گسترش فعالسازي پردازش معني شناختي.. 41

2-8-3- تصوير ذهني  از مقصد گردشگري.. 41

2-8-4-عوامل شکل دهنده ي تصوير ذهني از يک مقصد گردشگري   42

2-8-5-فرآيند شکل گيري تصوير ذهني از مقصد.. 43

2-8-6- ابعاد تصوير ذهني مقصد.. 44

2-8-7- تصوير ذهني از مقصد و  نيت رفتارگردشگر.. 46

2-9- دانش گردشگر از مقصد.. 46

2-10- خصيصه ريسک پذيري / ريسک گريزي.. 48

2-11- نيات گردشگر.. 49

2-12-مروري بر مطالعات انجام شده.. 49

2-12-1- مطالعات داخلي.. 49

2-12-2- مطالعات خارجي.. 51

2-12-3- جمع بندي مطالعات انجام شده.. 61

2-13- مدل مفروض پژوهش.. 63

 

2-13-1-تبيين روابط ميان سازه‌هاي مدل و فرضيه هاي پژوهش   64

2-13-2- فرضيات مدل پژوهش.. 67

خلاصه:.. 67

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه.. 68

3-1- نوع پژوهش.. 69

3-2- ميدان مطالعه کيفي.. 69

3-3- روش نمونه گيري و تعيين اندازه نمونه در مطالعه کيفي   70

3-4 – ابزار گردآوري داده هاي کيفي.. 70

3-5- تحليل محتواي استقرائي شيوه تجزيه و تحليل داده هاي کيفي   71

3-5-1- تشريح شيوه  تجزيه و تحليل کيفي محتواي داده ها.. 71

3-6-  ارزيابي کيفيت يافته هاي مطالعه کيفي.. 72

3-7  مطالعه کمي پژوهش.. 72

3-8 – جامعه آماري پژوهش کمي.. 73

3-9- روش و طرح نمونه برداري مطالعه کمي.. 74

3- 10 – حجم نمونه در مطالعه کمي.. 74

3-10-1 خصوصيات جمعيت شناختي نمونه آماري.. 75

3-11- ابزار گردآوري داده هاي کمي.. 75

3-12- قلمرو موضوعي،مکاني و زماني پژوهش.. 76

3-13 – روش تجزيه و تحليل داده هاي کمي.. 76

3-13-1 – خودگردان سازي و شيوه تخمين پارامترها.. 77

3-13-2 – شاخص هاي برازش مدل.. 77

3-14– پايايي و روايي ابزار سنجش در مطالعه کمي.. 80

خلاصه فصل.. 80

فصل چهارم:تجزيه و تحليل يافته هاي کيفي و کمي

مقدمه.. 81

4-1- تجزيه و تحليل يافته هاي کيفي.. 82

4-1-1 – مقوله نقض کد هاي لباس – سخت گيري در خصوص لباس   84

4-1-2 – مقوله تبعيض جنسيتي.. 84

4-1-3 – مقوله برخورد مقامات امنيتي با گردشگران- نقض حقوق فردي   84

4-1-4-  مقوله تنزل وجه اجتماعي گردشگر – عدم تاييد توسط ديگران   85

4-1-5- مقوله زباني و ارتباطي.. 85

4-1-6- مقوله عدم ثبات کشور هاي منطقه.. 85

4-1-7- مقوله ويزاي ايران.. 85

4-1-8 – مقوله منابع مالي و پول نقد.. 86

4-1-9 -مقوله سلامتي.. 86

4-1- 10-مقوله هزينه فرصت.. 86

4-1-11- مقوله تسهيلات گردشگری.. 86

4-1-12 -جنگ.. 87

4-1- 13- گروگان گيري.. 87

4-2 – توصيف جمعيت شناختي نمونه آماري  پژوهش کمي.. 87

4-2-1 توصيف جمعيت شناختي  پاسخگويان از نظر مليت.. 87

4-2-2 توصيف جمعيت شناختي بر اساس جنسيت.. 89

4-2-3 توصيف جمعيت شناسي سطح تحصيلات.. 89

4-2-4 توصيف جمعيت شناختي توزيع  طبقات سني.. 90

4-2-5 توصيف جمعيت شناختي وضعيت تاهل.. 91

4-2-6 توصيف جمعيت شناختي  فراواني استفاده از منابع اطلاعاتي گردشگران   92

4-2-7 . توصيف تعداد دفعات سفر اعضاي نمونه در يک سال.. 92

4-2-8 توصيف منابع مالي تخصيص  يافته ي گردشگران براي سفر   93

4- 3 تحليل مولفه هاي اصلي سازه هاي پژوهش.. 94

4-3-1 تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي  ريسک ادراک شده از مقصد ايران   94

4-3-1-1 آزمون  کرويت بارتلت براي تحليل عاملي ريسک ادراک شده:   94

4-3-2 تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي فاصله رواني ادراک شده   98

4-3-2-1 آزمون کرويت بارتلت تحليل عاملي اکتشافي فاصله رواني :   99

4-3-3 تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي تصوير ذهني از  کشور مقصد ايران   100

4-3-3-1 آزمون کرويت بارتلت براي تحليل عاملي سئوالات تصوير ذهني از کشور مقصد ايران.. 100

4-3-4 تحليل عاملي تاييدي مدلهاي اندازه گيري.. 101

4-3-4-1-تحليل عاملي تاييدي مدل هاي  اندازه گيري ريسک ادراک شده   102

4-3-4-2- تحليل عاملي تاييدي  مرتبه دوم مدل ريسک  کلي ادراک شده از مقصد ايران.. 103

4-3-4-3 مدل هاي تحليل عاملي تاييدي مر تبه اول ابعاد فاصله رواني ادراک شده از مقصد ايران.. 105

4-3-4-4 برازش مدل سه عاملي تاييدي فاصله رواني ادراک شده   106

4-3-4- 5 مدل هاي تحليل عاملي تاييدي مر تبه اول تصوير ذهني از مقصد ايران   108

4-3-4-6 مدل تحليل عاملي تاييدي مر تبه ي دوم تصوير ذهني ادراک شده از  کشور مقصد ايران.. 110

4-3-4 -7 تحليل عاملي تاييدي مدل اندازه گيري دانش گردشگر از مقصد   111

4-3-4-8 تحليل عاملي تاييدي مدل اندازه گيري خصيصه  شخصيتي ريسک پذيري   112

4-3-5  بررسي پاياي ابزار سنجش.. 113

4-3-6 برازش مدل ساختاري پژوهش.. 114

4-3-6- 1 تجزيه و تحليل  پيش فرض نرمال بودن چند متغيره  ساختار داده ها براي تخمين پارامتر.. 115

4-3-6-2 انتخاب بهترين شيوه برازش به منظور تحليل مدل ساختاري با روش خودگردان سازي.. 117

4-3-6-3 نتايج برازش مدل اوليه پژوهش.. 118

4-3-6-4 نتايج برازش مدل ثانويه پژوهش.. 120

4-3-6-4-1  تعيين ثبات نتايج مدل نهايي از نمونه اي به نمونه ي ديگر با حجم مشابه.. 121

4-3-6-4-2  سنجش روائي  همگرا و واگرا  براي سازه هاي مدل نهايي   122

4-3-7 تحليل آزمون فرضيات پژوهش.. 122

4-3-8 مدل نهايي پژوهش.. 126

4-3-9 تحليل تاثيرات واسطه اي و غير مستقيم سازه هاي مدل   126

4-4 تجزيه و تحليل يافته هاي جانبي.. 127

4-4-1  تحليل ميانگين ريسک  کلي ادراک شده ي گردشگران.. 127

4-4-2 تحليل ميانگين فاصله رواني ادراک شده از مقصد ايران   128

4-4-3  تحليل ميانگين تصوير ذهني عاطفي از مقصد ايران.. 128

4-4-4 تحليل ميانگين تصوير شناختي ازکشور مقصد ايران.. 128

4-4-5 تحليل ميانگين نيت سفر به ايران.. 128

4-4-6 تحليل ميانگين دانش گرشگران نسبت به مقصد ايران.. 129

4-4-7 تحليل ميانگين ريسک پذيري گردشگران.. 129

4-4-8 مقايسه ميانگين سازه هاي پژوهش بين گروه هاي جنسيتي زن و مرد   129

4-4-8- 1 – مقايسه ميانگين ريسک ادراک شده بين گروه هاي جنسيتي   129

4-4-8-2 -مقايسه ميانگين فاصله رواني ادراک شده بين گروه هاي جنسيتي زن و مرد   129

4-4-8-3 – مقايسه ميانگين تصوير ذهني عاطفي بين گروه هاي جنسيتي زن و مرد   130

4-4-8-4 مقايسه ميانگين تصوير ذهني شناختي بين دو گروه جنسيتي زن و مرد   130

4-4-8-5 مقايسه ميانگين نيت سفر بين دو گروه جنسيتي زن و مرد   130

4-4-8-6 مقايسه ميانگين دانش گردشگران بين دو گروه جنسيتي زن و مرد   130

4-4-9- مقايسه ميانگين سازه هاي پژوهش بين مليت هاي گوناگون   130

4-4-9-1 تفاوت ريسک ادراک شده بين گروه هاي 10 گانه  مناطق مختلف جهان   131

4-4-9-2 تفاوت فاصله رواني ادراک شده از مقصد ايران بين مناطق مختلف جهان   132

4-4-9-3 تفاوت ميانگين تصوير ذهني عاطفي بين مناطق مختلف جهان   133

4-4-9-4 تفاوت ميانگين تصوير شناختي بين مناطق مختلف جهان   133

4-4-9-5 تفاوت ميانگين نيت سفر به مقصد ايران بين مناطق مختلف جهان   134

4-4-9-6 تفاوت ميانگين سازه هاي مدل بين طبقات تحصيلات.. 135

4-4-9- 7 تفاوت ميانگين سازه هاي پژوهش در گروه هاي سني مختلف   136

4-4-9-8 تفاوت ميانگين سازه هاي پژوهش در گروهاي متفاوت از نظر منابع مالي   136

خلاصه فصل:.. 137

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

مقدمه.. 138

5-1- نتايج ترکيبي پژوهش هاي کيفي و کمي در خصوص ابعاد پديده ريسک ادراک شده از مقصد ايران.. 139

5-1-1- بعد اول: ريسک نقض حقوق بشر.. 139

5-1-2 – بعد دوم:ريسک رضايت.. 140

5- 1-3- بعد سوم : ريسک پوشش/ لباس.. 140

5-1-4- بعد چهارم: ريسک اجتماعي.. 141

5-1-5- بعد پنجم: ريسک مواجه با بي پول.. 141

5-1-6 – بعد ششم :ريسک جرايم.. 142

5-1-7-بعد هفتم : ريسک ارتباطات.. 142

5-1-8- ريسک اخذ ويزا.. 143

5-2 – نتايج تجزيه و تحليل فرضيه هاي مدل.. 143

5-3- نتايج پژوهش در خصوص يافته هاي جانبي.. 149

5-4 – محدوديت‌هاي پژوهش.. 149

5-5- پيشنهادهاي کاربردي پژوهش مبتني بر يافته ها:.. 150

5-5-1- استراتژي تغيير نگرش گردشگران بالقوه در خصوص مقصد   150

5-5-2- استراتژي توسعه و بهبود زيرساخت هاي گردشگري به شکل کلان   150

5-5-3-استراتژي توسعه دانش عيني گردشگران در خصوص ويژگي‌هاي ايران و مقاصد گردشگري آن.. 151

5-5-4-استراتژي توسعه همکاري و مشارکت  عاملان بخش خصوصي کشور  با فعالان صنعت گردشگري در ساير کشور ها.. 151

5-5-5- استراتژي تمرکز بر بخش بازار خاورميانه.. 152

5-5-6- استراتژي توسعه برند ملي در حوزه گردشگري.. 152

5-6-پيشنهادها به پژوهشگران آتي.. 153

خلاصه فصل:.. 154

منابع.. 155

پيوست شماره 1: پرسشنامه کيفي.. 162

پيوست شماره 2:پرسشنامه کمي.. 163

پيوست شماره 4 قدر مطلق همبستگی بين سازه های مدل.. 175

 

 

فهرست اشکال

شکل2-1 مدل مانتينهو.. 13

شکل 2-2 مدل ريسک در رفتار مصرف کننده تيلور.. 19

شکل 2-3 مدل نظريه انگيزه حفاظت راجرز.. 23

شکل 2-4 مدل فاصله رواني در بازاريابي بين الملل سوسا و لگاز   33

شکل 2-5 عوامل موثر بر تصوير ذهني.. 42

شکل2-6  مدل شکل گيري تصوير ذهني گان.. 43

شکل 2-7 مدل  تصوير ذهني از مقصد .. 44

شکل 2-8 ابعاد تصوير ذهني  مقصد.. 45

شکل شماره 2-9 مدل مفروض پژوهش.. 64

شکل 4-1 طبقه بندي اعضاي نمونه در مناطق مختلف مورد تعريف سازمان جهاني گردشگري.. 88

شکل 4-2 فراواني زنان و مردان در توزيع نمونه.. 89

شکل4-3  طبقه بندي و فراواني اعضاي نمونه از نظر تحصيلات.. 90

شکل 4-4 طبقه بندي و فراواني اعضاي نمونه از نظر سن.. 91

شکل 4-5 وضعيت اعضاي نمونه از نظر تاهل.. 91

شکل 4-6 فراواني تعداد دفعات جستجوي اطلاعات.. 92

شکل 4-7  فراواني تعداد دفعات سفر.. 93

شکل 4-8  فراواني طبقات منابع مالي براي سفر.. 93

شکل 4-9  مدل اصلاح شده ي  تحليل عامل تاييدي ريسک ادراک شده ي کلي از مقصد ايران در حالت استاندارد… 104

شکل 4- 10 مدل عاملي مر تبه دوم فاصله رواني ادراک شده  اصلاح شده در حالت استاندارد.. 107

شکل4-11 مدل تحليل عاملي تاييدي مر تبه اول تصوير ذهني شناختي از مقصد گردشگري در حالت استاندارد.. 109

شکل 4 – 12 مدل اندازه گيري تصوير ذهني شناختي  در حالت استاندارد اصلاح شده   109

شکل  4-13 مدل اصلاح شده ي عاملي تاييدي مرتبه دوم تصوير ذهني از مقصد گردشگري   110

شکل4-14 مدل اندازه گيري دانش گردشگر از مقصد ايران.. 111

شکل 4-15  مدل اصلاح شده اندازه گيري خصيصه ريسک پذيري.. 112

شکل 4-16   مدل ساختاري پژوهش با نمايش مدل هاي مرتبه اول و دوم   114

شکل 4-17 نمايش مدل ساختاري پژوهش با اندازه آماره t  و معني داري  بر روي مسير هاي علي.. 119

شکل  4 -18 مدل نهايي پژوهش.. 126

فهرست جداول                                                                                                         

جدول 2-1 روند حملات تروريستي در جهان……………….. 28

جدول 3-1 خصوصيات جمعيت شناختی نمونه آماری.. 75

جدول 4-1 فرآيند انتزاعي سازي با استفاده از روش تحليل محتواي استقرائي  يا کيفي 82

جدول 4-2  اعضاي نمونه از مليت هاي مختلف……………. 88

جدول شماره 4-3  تعداد مولفه هاي اصلي استخراج شده ي 40 سئوال ريسک   94

جدول 4-4  ماتريس دوران يافته بار هاي عاملي ( مرتب شده) و  ابعاد اکتشافي ريسک ادراک شده 96

جدول 4-5 نمايش آيتم هاي حذف شده از مجموعه سئوالات ريسک.. 98

جدول 4-6 تحليل مولفه هاي اصلي فاصله رواني ادراک شده…. 98

جدول4-7 ماتريس دوران يافته بار هاي عاملي ( مرتب شده) و  ابعاد اکتشافي فاصله رواني ادراک شده 99

جدول 4-8 نتايج  مولفه هاي اصلي تصوير ذهني از کشور مقصد ايران 100

جدول 4- 9 ماتريس بارهاي عاملي دوران يافته (مرتب شده) تصوير ذهني شناختي و عاطفي 101

جدول 4-10شاخص هاي برازش مدل هاي عاملي مرتبه اول ريسک ادراک شده   102

جدول 4-11 شاخص هاي برازش مدل هشت بعدي مر تبه دوم ريسک کلي ادراک شده از مقصد ايران . 105

جدول 4-12 شاخص هاي برازش مدل هاي اندازه گيري فاصله رواني ادراک شده 105

جدول4- 13 شاخص هاي برازش مدل تحليل عاملي مر تبه دوم  فاصله رواني ادراک شده   108

جدول 4-14 شاخص هاي برازش مدل هاي اندازه گيري تصوير ذهني مقصد  108

جدول4-15شاخص هاي برازش مدل تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم تصوير کلي از مقصد ايران.. 111

4-16  جدول شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري دانش گردشگر از مقصد   112

جدول 4-17 شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري ريسک پذيري…. 113

جدول 4-18 نتايج سنجش پايايي سئوالات هر سازه.. 113

جدول 4  -19  شاخص هاي ارزيابي نرمال بودن چند متغيره و تک متغيره   115

جدول 4-20  محاسبه بهترين روش برآورد.. 117

جدول 4-21  شاخص هاي برازش مدل اوليه پژوهش (قبل از اصلاح).. 118

جدول 4-22  مقايسه شاخص هاي برازش مدل اوليه و ثانويه.. 120

جدول 4-23 شاخص اعتبار متقاطع مورد انتظار.. 121

جدول 4-24  نتايج بررسي فرضيات پژوهش و مسير هاي علي….. 123

جدول 4-25  تحليل آثار واسطه اي يا غير مستقيم  اجزاي مدل 126

جدول 4-26  نتايج آزمون ميانگين سازه هاي مدل.. 127

جدول 4-27  نتايج  مقايسه ميانگين سازه ها بين گروه هاي جنسيتي 129

جدول 4- 28 نتايج آزمون تحليل واريانس بين 10 گروه مليت از مناطق مختلف جهان………………………………………………. 130

جدول 4-29 نتايج آزمونLSD به منظور مقايسه فاصله ي ميانگين ريسک ادراک شده خاورميانه نبست به ساير مناطق 131

جدول 4-  30 نتايج آزمونLSD به منظور مقايسه فاصله ي ميانگين ريسک ادراک شده اتحاديه اروپا نبست به ساير مناطق.. 132

جدول 4-31 نتايج آزمونLSD به منظور مقايسه فاصله ي ميانگين فاصله رواني اهالي خاورميانه نبست به ساير مناطق.. 132

جدول 4-32 نتايج آزمونLSD به منظور  مقايسه فاصله ي ميانگين تصوير شناختي مناطق نسبت به يکديگر…………………………….. 133

جدول 4-33 نتايج آزمونLSD به منظور مقايسه فاصله ي ميانگين نيت سفر اهالي مناطق نسبت به يکديگر.. 134

جدول 4- 34 نتايج آزمونLSD به منظور مقايسه ميانگين سازه هاي پژوهش بر اساس طبقات تحصيلي.. 135

جدول 4-35 نتايج آزمونLSD به منظور مقايسه تفاوت ميانگين سازه هاي مدل در طبقات مختلف تحصيلي.. 135

جدول 4-36 نتايج آزمون تحليل واريانس سازه هاي مدل بين گروه هاي سني مختلف   136

جدول 4-37 نتايج آزمون تحليل واريانس سازه هاي مدل بين طبقات مختلف منابع مالي.. 136

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

 

20000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 8 =