no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت : پایان نامه ارشد مديريت صنعتی
doc
تعداد صفحات : 220
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت صنعتی -گرایش مالی
همراه با جداول ، اشکال و نمودار
19000 تومان
19000 تومان – خريد


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت صنعتی  گرایش مالی و با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)  در 220 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت :

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:

1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:

رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

واژگان کليدي: مدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

سبد وام قسمت عمدۀ دارايي‌هاي بانك‌هاي تجاري را تشكيل مي‌دهد. تخصص محوري اين بانك‌ها جذب سپرده از سرمايه‌گذاران و اعطاي وام به متقاضيان وجوه است. سپرده‌هاي جذب‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسيدهاي معين متعهد مي‌كند و اين در حالي است كه وام‌هاي پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گيرندگان قرار مي‌دهد. بنابراين بررسي اعتبار متقاضيان براي تصميم‌گيري در زمينۀ اعطاي وام به آن‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

بنابراین بانکها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند به همین دلیل دائماً با ریسک های مختلفی روبرو می شوند به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.

بنابراین در تحقیق حاضر درباره اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد بحث شده است. که شامل1– بررسي رابطه بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي( كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان. 2- بررسي رابطه بین ریسک اعتباري سبد وام به‌ صورت غیرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین  مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان) می باشد.

 

فهرست مطالب

موضوع:” بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان  سمنان)”……..1

چكيده……………………..1

كلمات كليدي: …………1

فصل اول:كليات تحقيق

1-1-مقدمه………..3

1-2-بيان مسأله …………4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق………….10

1-4-اهداف تحقیق………11

1-4-1- هدف اصلی تحقیق……………..11

1-4-2- اهدف فرعی تحقیق…………11

1-5-سوالات و فرضیات تحقیق………..11

1-5-1-سوالات تحقیق……………..11

1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق………11

1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق …………….11

1-5-2- فرضیات تحقیق……….12

1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق…………….12

1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق…………….12

1-6-قلمرو تحقیق…………..13

1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق……………13

1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق…………….13

1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق…………….13

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها………….13

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه………….19

2-2-  ادبيات و پيشينه تحقيق……………….20

2-2-1- ادبيات تحقيق……………..20

2-2-1-1- بانک و بانکداری …………20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری …………….20

2-2-1-3- جایگاه ریسک …………..21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک ………23

2-2-1-5- نظریه ریسک ………..26

2-2-1-6- اهمیت ریسک ……..26

2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ………….27

2-2-1-8- مدیریت ریسک ……….28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ………29

2-2-1-10- تعریف ریسک ……….30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ………30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات ……….32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی ……….34

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی …….36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ……………….39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ………..41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور …………44

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ………..48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی …………50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ……….50

2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک …………….51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ………..53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی …………….55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ………………56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ……………56

2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی ……….57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی ………………60

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز …………….60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ……….61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ………62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ……………..63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ……………..69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی …………..72

2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان……….73

1-تاريخچه بانک ملت ……………75

2-شبکه بین المللی بانک……………….76

3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها………….76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان……………..79

…….80

2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي…………80

2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي……………85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق………90

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه…………..92

3-2- روش تحقيق…………93

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف……………93

1-تحقیق بنیادی…………..93

2-تحقیق کاربردی……………….94

3-تحقیق و توسعه……………94

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)……….94

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)……………94

تحقیق آزمایشی…………94

تحقیق کاربردی……. 94

3-2-1-جامعه آماری…………95

3-2-2-حجم نمونه……….. 97

شیوه نمونه گیری………..97

3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها…………100

3-3- فرضیات تحقیق…….102

3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق………….102

3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق……….102

فرضیه اول تحقیق…………102

فرضیه دوم تحقیق…………102

فرضیه سوم تحقیق………..102

فرضیه چهارم تحقیق……….102

2-2- فرضیه پنجم تحقیق……….102

2-3- فرضیه ششم تحقیق…………102

3-4-قلمرو تحقیق…………102

3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق………..102

3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق………103

3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق………..103

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها……….103

الف) آمار توصیفی………….104

ب) آمار استنباطی………….. 104

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

4-1-مقدمه………..106

4-2-توصيف آماري داده ها…………106

4-3-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري……….108

4-3-1-جامعه آماری…………108

3-3-2-حجم نمونه…………108

4-4- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها……….109

4-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی­های داده ها………… 109

4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها……….109

4-5- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق……….111

4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق………..111

4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق……….111

فرضیه اول تحقیق……….111

4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………..115

فرضیه دوم تحقیق………….115

4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق………..119

فرضیه سوم تحقیق……..119

4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق……….123

فرضیه چهارم تحقیق……….123

4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق………127

فرضیه پنجم تحقیق………..127

4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق…….131

فرضیه ششم تحقیق…………..131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق……….135

فرضیه اصلی اول تحقیق………..135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق……139

فرضیه اصلی دوم تحقیق………..139

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1-مقدمه………145

5-2-بحث…………..145

5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)……145

5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق………………145

5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق……………..146

5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق…………….147

5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق……….148

5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………..149

5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق………………..150

5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………151

5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق……………….152

5-2-10-نتیجه گیری……………… 154

5-3-محدودیت های تحقیق………..155

5-4- پیشنهادات تحقیق…………….. 156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق……………….156

5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی……………158

فهرست منابع و مآخذ تحقیق……………159

الف) منابع فارسی………….159

ب) منابع لاتین………….164

فهرست پيوست ها و ضمائم تحقیق ……..170

 

فهرست جداول

 • جدول 1- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی……………………….24
 • جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری…………….. 25
 • جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390………… 42
 • جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390……………. 44
 • جدول شماره 2-4: نرخ سود علي الحساب سپرد ه هاي سرمايه گذاري مدت دار……………… 46
 • جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي ومشاركتي (پس ازاجراي قانون بانكداري بدون ربا). 47
 • جدول2-6: روش شاخص استاندارد…………………………………………………………………………………………………………. 59
 • جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال…… 71
 • جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملت استان سمنان از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال…. 71
 •  جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الی 91………………… 72
 • جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملت استان سمنان از سال81 الی 91……. 72
 • جدول (3-1): نمونه آماري تحقیق (بانک ملت استان سمنان از سال1381الی 1391)……………… 99
 • جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق……………….. 101
 • جدول 3-2: نرخ سود بانکی……………………… 101
 • جدول4-1- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی 1391-1381…………… 107
 • جدول4-1- 1-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق……………. 107
 • جدول4-1- 2-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق………. 107
 • جدول4-1-3- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………108
 • جدول4-1-4- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق…………………108
 • جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها درجامعه آماری تحقیق ………. 110
 • جدول 4-2 -1- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی)…………………………………… 110
 • جدول 4-2 -2- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)……………………………………. 110
 • جدول 4-2 -3- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)……………………….. 110
 • جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق………. 111
 • جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق……………………………. 112
 • جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق…………………….. 113
 • جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق…………………… 114
 • جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق…….. 116
 • جدول 4-8-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق…………………………………………… 117
 • جدول 4-9-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………………………………. 117
 • جدول 4-10-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………… 118
 • جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق……….. 120
 • جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه سوم تحقیق………………………………………… 121
 • جدول 4-13-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق…………………………………….. 121
 • جدول 4-14-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه سوم تحقیق………………. 122
 • جدول 4-15-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق…………… 124
 •  جدول 4-16-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق…………………………………….. 125
 •  جدول 4-17-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق………………………………… 125
 • جدول 4-18-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق…………….. 126
 •  جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق………. 128
 • جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………………. 129
 • جدول 4-21-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………….. 129
 • جدول 4-22-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق……………… 130
 • جدول 4-23-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق…………. 132
 • جدول 4-24-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه ششم تحقیق………………………………………. 133
 • جدول 4-25-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق…………………………………… 133
 • جدول 4-26-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق……………… 134
 • جدول 4-27-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق……… 136
 • جدول 4-28-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………… 137
 • جدول 4-29-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………. 137
 • جدول 4-30-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………. 138
 • جدول 4-31-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق…… 140
 • جدول 4-32-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………. 141
 • جدول 4-33-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………… 141
 • جدول 4-34-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………. 142
 • جدول5-1-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک…………….. 155

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

 • نمودار2-1- تقسیم بندی سطوح ریسک……………………… 31
 • نمودار2-2- ریسک های موسسات مالی……………………. 32
 • شکل 2-1:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی………………………. 57
 • شکل-2-1- تاريخچه بانك ملت……………………………… 75
 • نمودار شماره 3-1: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق)………….. 90
 • نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق……………….. 114
 • نمودار4-2-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق………………….. 115
 • نمودار 4-3-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق………………. 118
 • نمودار4-4-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق………………….. 119
 • نمودار 4-5-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق…………. 122
 • نمودار4-6-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق……………………… 123
 • نمودار 4-7-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق……… 126
 • نمودار4-8-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق……………. 127
 • نمودار 4-9-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق……………. 130
 • نمودار4-10-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق………………….. 131
 • نمودار 4-11-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق………….. 134
 • نمودار4-12-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق………………………. 135
 • نمودار 4-13-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق………… 138
 • نمودار4-14-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق…………………. 139
 • نمودار 4-15-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق………… 142
 • نمودار4-16-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………….. 143

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

19000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × چهار =